[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 219-222
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisindeki İç Hastalıkları Konsultasyonlarının Genel Özellikleri
Gülbin AYGENCEL1, Ahmet NAS2, Hazen SARITAŞ2, Kerem DERYAL2, Ahmet DEMİRCAN3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Hastanemiz acil servisine başvuran ve iç hastalıkları konsultasyonu istenen hastaların genel özelliklerinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: 01.11.2010 -31.12.2010 tarihleri arasında hastanemiz acil servisine başvuran ve iç hastalıkları konsultasyonu istenen 18 yaş ve üstü hastalar değerlendirilmeye alınmıştır.

Bulgular: Bu 2 aylık süreçte hastanemiz acil servisine toplam 7100 hasta başvurmuş ve 546 (%7,7) hastadan iç hastalıkları konsultasyonu istenmiştir. Konsultasyon istenen hastaların yaş ortalaması 60,13±18,10 (62; 18-97) yıldır ve %54,4'ü (297) kadındır. Konsultasyon istenen hastaların en sık acile başvuru sebebi karın ağrısı, bulantı-kusma, kanlı kusma veya kanlı ishal gibi gastrointestinal sisteme ait semptomlar (%31,3-171) iken; en sık BUN, kreatinin yüksekliği, elektrolit dengesizliği gibi nefrolojik sebeplerle (%34,2-187) iç hastalıkları konsultasyonu istenmiştir. Kan sayımı, biyokimya, elektrokardiyografi, P-A Akciğer grafisi, idrar tetkiki gibi rutin tetkiklerin yanında 444 hastaya (%81,3) kan veya görüntüleme yöntemi olarak ek tetkikler istenmiştir. Sonuçta hastaların %50,4'ü taburcu olmuş, %4,6'sı acilde ölmüş ve %45'i ise hastaneye yatmıştır.

Sonuç: Acil servislerde iç hastalıkları konsultasyonu istenen hastaların profillerinin belirlenmesi, bu uzmanlık dalında eleman yetiştiren kurumlarda eğitim programlarının şekillenmesinde ve sağlık hizmet kalitesinin artırılmasında faydalı olacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]