[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 238-242
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Optik Koherens Tomografi ile Saptanan Perifoveal Çanaklaşma Antimalaryal İlişkili Makulopatinin Erken Bulgusu Olabilir
Burak TURGUT1, Süleyman KOCA2
1Firat University, Department of Ophthalmology, Elazig, Turkey
2Firat University, Department of Rheumatology, Elazig, Turkey

Amaç: Antimalaryal ilaç kullanan hastalarda spectral domain optik koherens tomografi kullanılarak foveal yapısal değişiklikleri değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: Çalışma bir gözlemsel vaka-kontrol çalışması olarak kurgulandı. Klorakin veya hidroksiklorakin alan 28 hasta ile benzer demografik özelliklere sahip 20 kontrol olgusu spektral domain optik koherens tomografi ve otomatize görme alanı ile klinik olarak değerlendirilerek bulgular karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 34.2 yaş (22 to 40 yaş) idi. Tüm hastalar kadındı. Kontrol olgularının tümü kadın olup yaş ortalaması 31.4 yaş (19-42) idi. Antimalaryal ilaç alan hastaların onsekizinde görme alanı defekti bulunmadan hafif retina pigment epitel değişikliği ve optik koherens tomografi ile saptanan perifoveal çanaklaşma mevcuttu. Geri kalan hastalarda ve de kontrol grubundaki bireylerde santral foveal kalınlıklar gibi perifoveal retinal kalınlıklar da herhangi bir anlamlı fark göstermedi. Bu olgularda perifoveal çanaklaşma ve görme alanı defekti saptanmadı. Perifoveal çanaklaşma olan ve çanaklaşma olmayan hastalardaki santral foveal kalınlıklar sırasıyla 219.57±20.12 μm ve 222.42±24.02 μm idi. Optik koherens tomografi ile saptanan ortalama santral foveal kalınlık hasta grubunda 221.13±25.44 μm (201–248 μm aralığında) ve kontrol grubunda 218.96±22.02 μm (189–239 μm aralığında) idi. Gruplar arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.740).

Sonuç: Perifoveal çanaklaşma,diğer değişle perifoveal retinal incelme antimalaryal ile ilişkili makulopatinin gelişiyor olduğunu gösteren bir prediktor olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]