[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-010
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
IVF Ön Hazırlığı Yapılan Hastalardaki Diagnostik Histeroskopi Sonuçlarımız
Zehra Sema OZKANa, Banu KUMBAK, Remzi ATILGAN, Mehmet SIMSEK, Ekrem SAPMAZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda invitro fertilizasyon (IVF) tedavisi programına alınmış hastalarda ofis histeroskopi (OH) ile saptanacak intrauterin patolojileri ortaya çıkarmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya Fırat Üniversitesi Hastanesi IVF Ünitesi'nde Mart 2010- Ocak 2012 tarihleri arasında tüp bebek programına alınan ve OH yapılan 219 hasta dahil edildi. Rijid, 30 derece ileri oblik görüşlü-sürekli akımlı, 4mm çaplı, diagnostik histeroskop son 6 ayda ve daha önce OH yapılmamış hastalara uygulandı. OH takiben biyopsi kateteri ile endometrial örnekleme yapıldı. Bulguları normal olan hastalar takip eden 1 ay içinde IVF siklusuna alındı.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 31.9 (±5.2) yıl, infertilite süresi 6.2 (±4.5) yıl ve daha önceki IVF deneme sayısı 1.6 (±1.1) adet idi. Hastaların %68.5'i primer infertil, %31.5'i sekonder infertil idi. İntrakaviter major anomaliler uterin subseptum ve endometrial polip idi. Histopatolojik major bulgular kronik endometrit ve endometrial hiperplazi idi. Kronik endometrit, uterin subseptum ve endometrial hiperplazi patolojileri 35 yaş üstü hastalarda daha fazla idi (p<0.01). Histeroskopik patoloji saptanan hastalarda gebelik oranı (%40 vs %46), implantasyon oranı (%51 vs %56) ve fertilizasyon oranı (%69 vs %74) histeroskopik patoloji saptanmayanlara göre daha düşük gözlendi.

Sonuç: IVF siklusuna alınacak hastalarda tedavi başarısını artırabilmek için OH rutin bir prosedür olarak uygulanabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]