[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 4, Sayfa(lar) 213-218
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yaşlı Bireylerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişki
Ülkü POLAT, Burcu BAYRAK KAHRAMAN
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye

Amaç: Yaşlı bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazanması ve devam ettirmelerinde sosyal desteğin önemli bir rolü olabilir. Bu çalışmanın amacı “Yaşlı Bireylerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişki”nin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan çalışmaya Emek 75. Yıl Yaşlı Dayanışma Merkezine gelen 93 yaşlı birey alınmıştır. Veri toplama formu olarak; yaşlı bireyin tanıtıcı özelliklerini içeren anket formu, sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği (SYBDÖ), çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği (ÇBASDÖ) kullanılmıştır.

Bulgular: Yaşlı bireylerin ÇBASDÖ'nin özel insan alt grubu ile SYBDÖ'nin stresle baş etme alt grubunun puan ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur(r=0.207). Yalnızca eşi ya da çocuğu ve eşi ile birlikte yaşayanların tüm sosyal destek ölçeği alt grupları ve evli olanların ise özel insan alt grubu puan ortalamasının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). İlkokul mezunu olan yaşlı bireylerin kendini gerçekleştirme, sağlık sorumluluğu, kişilerarası destek ve beslenme ile ilgili puan ortalamaları diğer grupların puan ortalamalarından yüksek bulunmuştur. Kronik hastalığı olmayanların, kronik hastalığı olanlara göre özel birinden destek alma ile ilgili puan ortalaması anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Çalışma sonuçları, sağlık çalışanlarının yaşlı bireylerin sosyal destek kaynaklarını ve sağlığı koruyucu ve geliştirici davranışlarını değerlendirmeye ve artırmaya yönelik girişimler yapmasının gerekliliğini göstermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]