[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 4, Sayfa(lar) 235-238
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Bir Yıllık Sürede Gaita Örneklerinde Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
Fahriye EKŞİ, Yusuf DOĞAN, Gül ÖZDEMİR, Yasemin ZER, Ayşen BAYRAM, Tekin KARSLIGİL
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, Temmuz 2011- Temmuz 2012 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına, çeşitli gastrointestinal yakınmalarla başvuran hastalardan toplanan 5453 gaita örneğine ait verilerin retrospektif olarak parazitolojik açıdan değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Gaita örnekleri nativ-lugol inceleme ve şüpheli olgularda trikrom ve asit fast boyalı preparasyonlar hazırlanarak araştırılmıştır.

Bulgular: Örneklerin 813'ünde (% 14.91) bir veya birden fazla parazit saptanmış, 4640 (%85,09) örnekte parazite rastlanmamıştır. Örnekler içerisinde 679'unda (%12.45) Entamoeba histolytica/dispar trofozoit/kisti, 117'sinde (%2.15) Giardia intestinalis, 7'sinde (%0.13) Hymenelopis nana, 6'sında (%0.11) Taenia spp., 2'sinde (%0.04) Enterobius vermicularis, 1'inde (%0.01) İsospora belli, 1'nde (%0,01) Strongyloides stercoralis, 1'nde (%0,01) Trichuris trichura saptanmıştır. Cinsiyet ve yaş grupları incelendiğinde, erkek hastalardan elde edilen örneklerin 460'ında (%15.10), kadın hastalardan elde edilen örneklerin 353'ünde (%14.67), çocukluk yaş grubundaki hastaların 315'inde (%11.04), erişkin yaş grubundakilerin 498'inde (%19.15) parazit saptanmıştır. Çalışmamızda, incelenen örnekler içerisinde aylara göre parazit saptanma oranlarına bakıldığında, Nisan (%18.66), Ağustos (%18.53), Temmuz (%17.92) ve Eylül (%17.68) ayları en sık parazit saptanan aylar olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışma, bağırsak parazit enfeksiyon'larının ilimizde ciddi bir halk sağlığı sorunu olma özelliğini vurgulamaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]