[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-030
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
0-1 Yaş Arası Bebeklerde Sık Karşılaşılan Ağrı Durumları ve Ailelerin Yaklaşımları
Esma UĞURLU, Aslı KALKIM, Tülay SAĞKAL
E.Ü.Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik, Ödemiş-İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada 0-1 yaş arası bebeklerde sık karşılaşılan ağrı durumlarını belirlemek ve ailelerin ağrı giderme konusunda yaklaşımlarını saptamak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmaya Temmuz-Eylül 2010 tarihleri arasında Ödemiş Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniklerine başvuran toplam 195 anne alınmıştır. Veri toplama aracı olarak toplam 24 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Veriler, sayıyüzde dağılımları ve ki-kare testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 27.35±5.17, %52.3'ü ilkokul mezunu ve %88.2'si ev hanımıdır. Ailelerin %75.4'ünün çekirdek aile, ortalama çocuk sayısı 1.60±0.71 ve %51.8'inin bir çocuğa sahip olduğu bulunmuştur. Bebeklerin %36.9'unun 0-3 aylık olduğu saptanmıştır. Bebeklerin %86.2'sinin ağrıyla karşılaştıkları ve en sık karşılaştıkları ağrı durumlarının; karın ağrısı %77.4, aşı %6, kulak ağrısı %6 olduğu saptanmıştır. Aşı ağrısı ile karşılaşan bebeklerin %75.7'sine ağrı kesici ilaç verildiği; karın ağrısı ile karşılaşan bebeklere çoğunlukla karın bölgesine masaj uygulaması %77.6 yapıldığı; kulak ağrısı ile karşılaşan bebeklere ağrıyı gidermek için çoğunlukla ağrı kesici ilaç %71.9 uygulandığı saptanmıştır.

Sonuç: Bebeklerin 0-1 yaş aralığında karşılaştıkları en sık ağrı durumunun karın ağrısı olduğu saptanmıştır. Anneler bu yaş döneminde karşılaştıkları ağrı durumlarıyla baş etmede analjezik ilaç ve alternatif yöntemleri (masaj, egzersiz, bitki çayları, ağrıyan bölgeye bir şey koyma/sürme) kullanmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]