[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-078
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Laparoskopik Ürolojik Cerrahilerdeki Erken Dönem Sonuçlarımız: İlk 32 vaka
Ahmet Murat BAYRAKTAR1, Erkan ÖLÇÜCÜOĞLU2, Sedat TAŞTEMUR1, Mehmet Emin ŞİRİN1, Sait BİÇER1, Öner ODABAŞ1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kayseri, Türkiye

Amaç: Laparoskopik ürolojik cerrahideki başlangıç deneyimlerimizi değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: Kasım 2010 ve Aralık 2012 tarihleri arasında uyguladığımız laparoskopik ürolojik cerrahiler geriye dönük olarak incelendi. Otuz iki (19 erkek, 13 kadın) hastaya aynı cerrah tarafından kliniğimizde laparoskopik ürolojik cerrahi uygulandı.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 49,5±13,6 idi. Otuz iki laparoskopik yaklaşımın 27'si transperitoneal ve 5'i retroperitoneal olarak gerçekleştirildi. On hasta renal kitle, 10 hasta non-fonksiyone böbrek, 5 hasta renal kist, 4 hasta üreter taşı, 2 hasta böbrek (renal pelvis) taşı ve 1 hasta sürrenal kitle endikasyonları ile opere edildi. Operasyonların ortama süreleri dakika (aralık) olarak; basit nefrektomi 102 (90- 110), radikal nefrektomi 126 (110-145), renal kist eksizyonu 45 (40-50), üreterolitotomi 85 (80-90), pyelolitotomi 105 (100-110), sürrenalektomi 65 dakika şeklinde idi. Üç hastada (%9; 2 radikal nefrektomi ve 1 retroperitoneal üreterolitotomi) açık cerrahiye geçildi. Bu üç hasta dışında hiçbir hastada major komplikasyon ve mortalite gelişmedi. Hiçbir hastada kan transfüzyonu ihtiyacı olmadı. Bir hastada tek port transumblikal laparoendoskopik (LESS) yaklaşımla basit nefrektomi uygulandı. Diğer tüm vakalarda 3 port kullanıldı.

Sonuç: Kliniğimizde uygulanan ilk 32 laparoskopik operasyonun sonuçları, başarı ve komplikasyon oranları literatürle uyumlu bulundu. Laparoskopik cerrahi, yüksek başarı oranı ve düşük morbidite ile ürolojik patolojilerin cerrahi tedavisinde güvenli, etkin ve minimal invazif bir yöntemdir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]