[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-018
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hylan GF-20 ve Metil-Prednizolonun Laparotomi Yapılan Ratlarda Yapışıklık Oluşması Üzerine Etkileri
Cemalettin CAMCI1, Cüneyt KIRKIL2, Fatih EROL3, Erhan AYGEN2, Osman DOĞRU4, Refik AYTEN2
1İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Elazığ, Türkiye
4Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Konya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada Hylan GF-20 ve metil-prednizolonun laparotomi yapılan ratlarda yapışıklık oluşması üzerine etki gösterip göstermeyeceklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kırk adet rat 4 gruba ayrılıp çekum ön duvarında 1 cm2'lik alanda steril gazlı bezle abrazyon oluşturuldu. Birinci gruptaki ratlara herhangi bir ilaç verilmez iken, 2. gruptakilere intraperitoneal 1 cc %4 Hylan GF-20 solüsyonu, 3. gruptakilere intraperitoneal 10 mg/kg metil prednizolon 4. gruptakilere intraperitoneal 1 cc %4 Hylan GF-20 solüsyonu + 10 mg/kg metil prednizolon verildi. Yedi gün sonra, grupları bilmeyen bir incelemeci tarafından daha önceki kesi hattı dışından tekrar laparotomi yapılarak kesi hattına ve çekuma olan yapışıklıklar değerlendirildi.

Bulgular: Grupların çekumdaki ortalama yapışıklık sayıları sırasıyla 1.80±0.92 , 0.40±0.70, 0.90±0.74 ve 0.80±1.03 idi. Kesi hattındaki ortalama yapışıklık skorları ise sırasıyla 2.50±1.43, 0.60±0.70, 0.90±0.88 ve 0.50±0.71 idi. Tüm tedavi gruplarının yapışıklık skorları kontrol grubununkinden belirgin olarak daha düşüktü (p<0,05). Halbuki tedavi grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0,05).

Sonuç: Hylan GF-20 ve metilprednizolon tek başlarına karın içi yapışıklık gelişmesini önlemede etkilidir. Birlikte kullanımları yapışıklıkları önlemedeki etkinliklerini arttırmamaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]