[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 098-100
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Şiddetli Hiperkalsemi: Paratiroid Karsinomu ve Akut Pankreatit Olgu Sunumu
Hüseyin YILDIZ1, İbrahim TAYCI1, Özge YILDIZ2, Mustafa Volkan DEMİR1, Muhammed SAÇIKARA3
1Malatya Devlet Hastanesi, Dahiliye Kliniği, MALATYA, Türkiye
2Malatya Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, MALATYA, Türkiye
3Malatya Devlet Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği, MALATYA, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Hiperkalsemi, Hiperparatiroidizm, Akut Böbrek Yetmezliği, Akut Pankreatit, Paratiroid Karsinomu, Hypercalcemia, Hyperparathyroidism, Acute Renal Failure, Acute Pancreatitis, Parathyroid Carcinoma
Özet
Hiperkalsemi; en sık primer hiperparatiroidi ve maligniteye bağlı olarak gelişen, hayatı tehdit eden bir elektrolit bozukluğudur. Hiperkalsemili hastalarda paratiroid hormon düzeyi, hiperkalsemi etiyolojisini saptamada yol gösterici olduğu için ilk bakılması gereken tahlillerdendir. Paratiroid kanseri nadir görülen ve ciddi hiperparatiroidi tablosu ile seyredebilen bir hastalıktır. Hiperkalsemi ve hiperparatiroidi nadiren akut pankreatite yol açabilir. Bu çalışmada, 55 yaşında akut böbrek yetmezliği ve hiperkalsemi nedeni ile kliniğimize yatırılan, takiplerinde akut pankreatit gelişen ve paratiroid karsinomu tanısı konan bir olguyu sunduk.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Hiperkalsemi, plazma kalsiyum konsantrasyonunun ölçümün yapılacağı laboratuvarın normal aralığının üst sınırından 0.1 mg/ dl fazla olması olarak tanımlanır1. Serum kalsiyum düzeylerine göre hiperkalsemi hafif, orta ve ağır şeklinde sınıflandırılabilir. Şiddetli hiperkalsemi (kalsiyum> 15 mg/dL) çoğunlukla malignite ile ilişkilidir2. Hiperkalseminin en sık görülen iki sebebi, primer hiperparatiroidi ve neoplastik hastalıklardır. Bu iki durum etiyolojinin %90’ını oluşturur3. Ancak, paratiroid karsinomu hiperkalseminin çok nadir görülen nedenlerinden biridir ve hiperparatiroidi vakalarının sadece %1-3’ünü oluşturur4. Kliniğimize akut böbrek yetmezliği, hiperkalsemi ve hiperparatiroidi nedeni ile yatırılan, takiplerinde akut pankreatit gelişen ve paratiroid karsinomu tanısı konan bir olguyu sunduk.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Elli beş yaşında kadın hasta acil polikliniğine halsizlik, iştahsızlık, yaygın vücut ağrısı, kilo kaybı şikayetleri ile başvurdu. Hastanın anamnezinde son iki aydır giderek artan güçsüzlük şikayeti mevcuttu. Özgeçmişinde romatoid artrid tanısı mevcuttu ve iki yıldır hidroksiklorokin ve salisilazosülfapiridin tedavisi almaktaydı. Başvuru esnasında bilinç açık, oryantasyon ve kooperasyon tam olarak değerlendirildi. Tansiyon: 119/69 mmHg, nabız: 120/dk, vücut ısısı: 36,6oC idi. Fizik muayenesinde her iki alt ekstremitede 4/5 güçsüzlük mevcuttu. Diğer sistemik muayenesi normal olarak değerlendirildi. Laboratuvar değerlerinde; kalsiyum (Ca): 19.7 mg/dL (düzeltilmiş Ca:20.7 mg/dL), fosfor: 5.6 mg/dL, Parathormon (PTH): 2321 pg/mL, kreatinin: 2.16 mg/dL, TSH: 0.077, FT4: 0.799, vitamin D total: 7.05 ng/mL idi. Hasta akut böbrek yetmezliği (ABY), hiperkalsemi ve hiperparatiroidi ön tanıları ile kliniğimize yatırıldı. Hiperkalsemi ve ABY için hastaya izotonik infüzyonu ve furosemid başlandı. Batın ultrasonografisinde (USG) her iki böbrek normal boyut ve lokalizasyonda, taş, kist, kitle, hidronefroz izlenmedi. Her iki böbrek parankim ekojenitesi grade 1 parankim hasarı ile uyumlu olarak rapor edildi.

  İzotonik ve furosemid tedavisi ile kalsiyum düzeyi 16 mg/dl civarına gelen hastaya zoledronik asit tedavisi verildi ancak istenilen kalsiyum seviyelerine gelmeyen hasta nefroloji kliniğinin önerisi ile diyalize alındı. Diyaliz seansı sonrası kalsiyum düzeyi 14 mg/dl civarına geriledi. PTH seviyesi çok yüksek olması ve ağır hiperkalsemi olması nedeni ile paratiroid karsinomundan şüphelenilerek tiroid USG çekildi. Sağda paratiroid lojunda 33 mm çapında kistik alanlar içeren hipoekoik kitle lezyonu (paratiroid karsinomu?) olarak rapor edildi. Hastaya sağ paratiroidektomi yapıldı. Paratiroid biyopsi materyalinde paratiroid karsinomu tanısı konuldu. Operasyon sonrası kalsiyum seviyelerinde düşüş gözlendi. Düzeltilmiş kalsiyum seviyesi 6.8 mg/dl’ye kadar geriledi. Bu durum aç kemik sendromuna bağlandı ve kalsiyum replasmanı yapıldı. Post-op takiplerinde amilaz ve lipaz yüksekliği saptanması nedeni ile çekilen USG’de akut pankreatit lehine ekoik bulgu saptandı. Oral alımı kesilerek sıvı replasmanı ve analjezik tedavi başlandı. Takiplerinde amilaz ve lipaz seviyelerinde düşme gözlendi. Çekilen batın tomografisinde mide duvar kalınlaşması görülmesi üzerine yapılan üst gastrointestinal sistem (GIS) endoskopisi sonucu mide karsinomu ile uyumlu görünüm olarak rapor edildi. Ancak endoskopik biyopsi patolojisi enflame hiperplastik polip ve mukozal kalsinozis olarak bildirildi. Hasta il dışında ikamet etmesi ve ileri takip ve tedavilerini başka merkezde devam ettirmeyi istemesi üzerine taburcu edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Hiperkalsemi, plazma kalsiyum konsantrasyonunun ölçümün yapılacağı laboratuvarın normal aralığının üst sınırından 0.1 mg/dl fazla olması olarak tanımlanır1. Laboratuvarlar arasında fark göstermekle beraber kalsiyumun normal değeri genelde 8.5- 10.5 mg olarak gösterilir. Hiperkalseminin; hiperparatiroidi, malign hastalıklar, böbrek yetmezliği, granulomatöz hastalıklar, ilaçlar ve endokrinopatiler gibi bir çok nedeni vardır2. Ağır hiperkalseminin malignite ile ilişkisi daha belirgindir. Maligniteye bağlı hiperkalsemi en sık akciğer, meme ve hematolojik malignensilerde görülür3. Paratiroid karsinomu, hiperkalseminin ve hiperparatiroidinin çok nadir görülen nedenleri arasındadır4,5. Obara ve arkadaşlarının6 yaptığı bir araştırmada 4239 hiperparatirodili hastanın sadece %2.1’inde paratiroid karsinomu görülmüştür.

  Amerika Birleşik Devletleri’nde 1988-2003 yılları arasında “Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER)” merkezinin verilerine göre paratiroid karsinom insidansı 5.7/10.000.000 olarak bulunmuştur7. Dörtyüz paratiroid kanser vakasının incelediği bir derlemede hasta yaşının 50’den küçük olması, ileri düzeyde artmış kalsiyum ve PTH düzeyleri, kemik ile ilgili ciddi semptomlar, böbrek hastalığının olması (böbrek taşları, nefrokalsinozis) ve laringeal sinir tutulumu gibi durumların varlığında paratiroid karsinomunun arttığı gözlenmiştir6. Bizim olgumuzda; ileri düzeyde artmış kalsiyum ve PTH düzeyleri olan hastanın ciddi kemik ağrıları ve böbrek yetmezliği mevcuttu. Vakamızda, hiperkalsemi ve hiperparatiroidinin nedeni nadir görülen tümörlerden olan paratiroid karsinomu saptandı.

  Hiperkalseminin tedavisinde ilk yapılması gereken hidrasyonun sağlanması ve diüretiktir. Ancak altta yatan sebebe göre kalsitonin, bifosfanatlar ve diyaliz, tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. Vakamızda, şiddetli hiperkalsemi olması ve hidrasyonla diüretik tedavisine istenilen yanıt alınamaması nedeni ile operasyon öncesi zoledronik asit tedavisi ve diyaliz uygulandı. Paratiroidektomi operasyonu sonrası kalsiyum seviyesinde düşme gözlendi (Tablo 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Hastanın laboratuar bulguları

  Akut pankreatit; karın ağrısı ve amilaz, lipaz gibi pankreas enzimlerinde yükselmeyle seyreden pankreasın akut inflamasyonudur8. Alkol, safra taşı, hipertrigliseridemi, ilaçlar, enfeksiyon, hiperkalsemi gibi çeşitli nedenleri vardır9. Hiperparatiroidi ve hiperkalsemi, akut pankreatitin oldukça nadir görülen nedenleri arasındadır. Khoo ve arkadaşlarının10 yaptığı bir araştırmada 684 hiperparatiroidili hastanın sadece 10 tanesinde akut pankreatit gelişimi gözlenmiştir. Bess ve arkadaşlarının11 1153 hiperparatiroidi tanılı hastada yaptığı bir çalışmada bu oran %1.5 olarak saptanmıştır. Hiperkalseminin akut pankreatite nasıl yol açtığı tam bilinmemekle beraber genel görüş pankreatik kanalların içinde kalsiyum birikmesi ve akabinde pankreas parankiminde yer alan tripsonejen enziminin aktive olması ile doku hasarı başladığı yönündedir12. Olgumuzda hiperkalsemi ve paratiroid karsinomu olan hastanın sağ paratiroidektomi sonrası serum kalsiyum düzeyleri azalırken akut pankreatit gelişmiştir. Bu durum pankreas kanalları içinde kalsiyum birikmesinin sonucu parankimde aktive olan pankreatik enzimlerin yaptığı doku hasarı ile ilişkilendirilmiştir.

  Sonuç olarak; hiperkalsemi sık rastlanan bir elektrolit bozukluğu olmasına rağmen etiyolojisinde paratiroid karsinomu oldukça nadir görülür. Spesifik bir semptomu olmayan hiperkalsemi; akut böbrek yetmezliği, akut pankreatit, gastrik ülser gibi hastalıkların etiyolojisinde karşımıza çıkabilir. Hiperkalseminin etiyolojisini saptamada uygun tahlillerin istenmesi ve yorumlanması zaman kaybını önler ve tanıyı koymayı kolaylaştırır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Shane E, Irani D. Hypercalcaemia: Pathogenesis, Clinical Manifestations, Differential Diagnosis and Management. In: Favus MJ (Ed). Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism, American Society for Bone and Mineral Research, USA, 2006; 176-180. 2. Strewler GJ, Nissenson RA. Hypercalcemia in malignancy. West J Med 1990;153:635-40.

  3) Carroll MF, Schade DS. A practical approach to hypercalcemia. Am Fam Physician. 2003; 67: 1959-66.

  4) Shane E. Parathyroid carcinoma. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 485-93.

  5) Horwitz MJ, Stewart AF. Hypercalcemia associated with malignancy. In: Primer on the Metabolic Bone Diseases and disorders of Mineral Metabolism, 6th ed, Favus MJ (Ed), American Society of Bone and Mineral Research, Washington, D.C. 2006; 195. 6. Obara T, Fujimoto Y. Diagnosis and treatment of patients with parathyroid carcinoma: an update and review. World J Surg 1991; 15: 738-44.

  7) Lee PK, Jarosek SL, Virnig BA, Evasovich M, Tuttle TM. Trends in the incidence and treatment of parathyroid cancer in the United States. Cancer 2007; 109: 1736.

  8) Singer MV, Gyr K, Sarles H. Revised classification of pancreatitis: Report of the Second International Symposium on the Classification of Pancreatitis in Marseille, France. Gastroenterology, 1985; 89: 683-5.

  9) Karne S, Gorelick FS. Etiopathogenesis of acute pancreatitis. Surg Clin North Am 1999; 79: 699-710.

  10) Khoo TK, Vege SS, Abu-Lebdeh HS, Ryu E, Nadeem S, Wermers RA. Acute pancreatitis in primary hyperparathyroidism: a population-based study. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 2115-18.

  11) Bess MA, Edis AJ, van Heerden JA. Hyperparathyroidism and pancreatitis. Chance or a causal association? JAMA 1980; 243: 246-7.

  12) Ward JB, Petersen OH, Jenkins SA, Sutton R. Is an elevated concentration of acinar cytosolic free ionised calcium the trigger for acute pancreatitis? Lancet 1995; 346: 1016-9.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]