[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Önlenemeyen Bir Halk Sağlığı Sorunu: Çocuklarda Koroziv Madde İçimi
Derya ALTAY, Yaşar DOĞAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Koroziv Madde, Halk Sağlığı, Child, Corrosive Substance, Public Health
Özet
Amaç: Koroziv maddelerin kaza ile içilmesi ülkemizde sıklıkla karşılaşılan bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada kliniğimize koroziv madde içme yakınmasıyla getirilen çocuk hastaların irdelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Son iki yıl içerisinde koroziv madde içme yakınmasıyla getirilen toplam 126 çocuk hasta çalışmaya alındı. Olguların dosya kayıtları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 46.48+47.93 ay olup erkek/ kız oranı 1.2 idi. İçilen koroziv maddelerin çoğunluğunu alkaliler oluşturmakta ve bunların büyük kısmı da markasız çamaşır sularıydı. Endoskopik değerlendirmede %46.8’inde gastrointestinal sistemde herhangi bir patoloji saptanmazken geriye kalan olguların büyük çoğunluğunu evre-1 ve 2a özofajitli olgular oluşturmaktaydı. %17.4 olguda evre-2b ve üzeri özofajit saptandı.
Kireç-çöz, yağ-çöz, tuz ruhu gibi koroziv maddelerin mukoza üzerinde ağır yanık yapıcı etkilerinin daha fazla olduğu görüldü.

Sonuç: Kolay elde edilen koroziv maddelerin içimi önemli morbiditelere neden olabilir. Bu konuda ailelerin bilinçlendirilmesi önemlidir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]