[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 111-116
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Melatonin, Miyokardiyal İskemi-Reperfüzyon Hasarında Bax, Bcl2I1 ve XIAP Düzeylerini Etkileyerek Apoptotik Yolağı Düzenleyebilir
Gülnur ASLAN1, Hüseyin Fatih GÜL2, Engin ŞAHNA1, Ebru ÖNALAN3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Melatonin, İskemi-Reperfüzyon Hasarı, Apoptozis, Bax, Bcl2I1, XIAP, Birc4, Melatonin, Ischemia-Reperfusion Injury, Apoptosis, Bax, Bcl2I1, XIAP, Birc4
Özet
Amaç: İskemiden sonra kan akımının restorasyonu, iskemik dokunun canlılığını korumak için çok önemlidir. İskemik doku reperfüze edildiğinde, enzim degradasyonu, reaktif oksijen türlerinde aşırı artışa ve apoptoz gibi sekonder yaralanmalara neden olur. Pineal bezden salınan melatonin, önemli endojen antioksidanlardan biridir. Bu çalışmanın amacı; melatoninin, iskemi/reperfüzyon (I/R) hasarında proapoptotik B hücreli lenfoma 2 ile ilişkili X (Bax) ile antiapoptotik B hücreli lenfoma 2I1 (Bcl2I1) ve X' e bağımlı apoptoz inhibitörü (XIAP) düzeylerine etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Sıçanlar kontrol, I/R ve I/R+melatonin olmak üzere rastgele 3 gruba ayrıldı. Sol koroner arter 30 dk oklüze ve 120 dk reperfüze edilerek kardiyak hasar oluşturuldu. Melatonin i.p enjeksiyonu ile I/R’ den önce 10 gün boyunca uygulandı. Bax, Bcl2I1 ve XIAP seviyeleri ‘Eş zamanlı PCR’ ile analiz edildi.

Bulgular: Doku Bax düzeyleri I/R hasarı ile 1,47 kat artarken, Bcl2I1 ve XIAP düzeyleri azaldı. Melatonin uygulaması, bu değişiklikleri inhibe ederek I/R kaynaklı miyokard hasarına karşı koruma sağladı.

Sonuç: Antiapoptotik XIAP ve Bcl2I1 ve proapoptotik Bax, miyokardiyal I/R patolojisinde sinyal yollarında rol oynayabilir. Melatoninin koruyucu rolüne antiapoptotik aktivitelerinin katkısı olabilir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  İskemik kalp hastalığı genel olarak koroner arterin ateromatöz plaklarla tıkanması ve miyokardiyal dokunun metabolik gereksinimlerini karşılamada kan akışının yetersiz kalması ile karakterizedir 1. En önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden biri olarak güncelliğini korumaktadır 2. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2016 yılında toplam ölümün % 16,12’si iskemik kalp hastalıklarına bağlı olarak gerçekleşmiştir 3.

  İskemiden sonra kan akışının restorasyonu, yani dokunun reperfüzyonu, iskemik dokunun canlılığını korumak için çok önemlidir 4. Bununla birlikte, reperfüzyonda, paradoksal olarak bazı morfolojik değişiklikler, reaktif oksijen türleri (ROS)’nin aşırı artışı, proinflamatuvar sitokinlerin artmış salınımı ile inflamatuvar yanıt görülür ve dokuda henüz canlı ve kurtarılabilir durumda olan hücrelerin ölümüne yol açabilir 5. Bu olaylar zinciri iskemireperfüzyon (I/R) hasarı olarak adlandırılır. Melatonin, güçlü terapötik potansiyeli ile hayvanlarda ve insanlarda kardiyovasküler hastalıklarda çeşitli fizyolojik fonksiyonları olan antioksidan etkili önemli bir endojen moleküldür 6. Direkt olarak reaktif oksijen ve nitrojen türlerine karşı serbest radikal süpürücü (reseptör bağımsız) ve indirekt olarak da (reseptör bağımlı) antioksidan enzimleri upregüle ve prooksidan enzimleri downregüle etki gösterir 7.

  Bir hücrenin yaşamını veya ölümünü modüle etme yeteneği, onun terapötik potansiyeli ile ilişkilidir 8. Apoptotik sinyal yollarının aydınlatılmasının ve anormal apoptozun önüne geçilmesinin hastalıkların tedavisinde önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Myokardiyal hasarda antiapoptotik etki gösteren mitokondriyal regülatör B hücreli lenfoma 2I1 (Bcl2I1) 9 ve apoptoz inhibitörü X' e bağımlı apoptoz inhibitörü (XIAP) 10 genlerinin koruyucu etki gösterdiği, proapoptotik B hücreli lenfoma 2 ile ilişkili X (Bax) 11 düzeylerinin ise hasar artışına neden olduğu rapor edilmiştir. Bu çalışmada, miyokardiyal I/R hasarında melatoninin apoptotik yolaklarda görevli genler olan Bax, Bcl2I1 ve XIAP düzeylerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Deney hayvanları:
  Çalışmada 8 haftalık Spraque Dawley cinsi, 300 gr ağırlığında 21 adet erkek sıçan kullanıldı. Hayvanlar Fırat Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Merkezi tarafından 03/09/2014 tarih ve 172 nolu etik kurul kararınca karşılandı. Sıçanlara 12 saat gün ışığı/12 saat karanlık siklusta, havalandırmalı, sabit ısılı (21 ±1 Cº) odalarda ve özel kafeslerde standartlara uygun olarak bakıldı ve beslenmeleri 8 mm’ lik standart sıçan pelet yemi ve musluk suyu ile sağlandı. Sıçanlar kontrol grubu, I/R grubu, I/R + melatonin grubu olmak üzere rastgele 3 gruba ayrıldı.

  I/R uygulaması
  Sıçanlara 1.2 g/kg üretanın i.p. olarak verilmesi ile anestezi uygulandı. Yapay solunum için trakea kanülasyonu yapıldı ve sıçanlar solunum pompasına bağlandı. Karotid artere yerleştirilen bir kanülden, trandüser ve bir kaydedici (Harvard Universal ossilograf (penrecorder)) yardımıyla kan basıncı ve EKG yazdırıldı. Göğsün sol tarafına 1-1.5 cm uzunluğunda bir insizyon yapıldıktan sonra cilt altı dokuları ve göğüs kasları geçildi, sternumun hemen solunda dördüncü kosta kesilerek sol torakotomi yapıldı. Toraks açıldığı anda, içerideki negatif basıncın ortadan kalkması nedeniyle, solunumun devamı ve normal pCO 2, pO2 ve pH değerlerini korumak amacıyla ventilasyon cihazıyla (Harvard Animal Rodent Ventilator) 1.5ml/100g.’lık hacim ve 60 atım/dk’lık bir hızla oda havası verilerek pozitif basınçlı solunum uygulanmaya başlandı. Perikardiyum yavaşça sıyrılarak kalp serbestleştirildi ve göğsün sağ tarafına hafifçe basılarak kalp dışarı alındı. 6/0 ipek iplik ve 10 mm’lik yuvarlak uçlu iğneyle sol ana koroner arterin altından miyokard dokusunu da hafifçe içine alacak şekilde hızlıca geçildi. Daha sonra kalp yeniden göğüs içine yerleştirilerek 20 dk stabilizasyon için beklendi. Lambeth Conventions’da belirlenen değerlendirme kriterleri göz önüne alınarak bu işlemlere bağlı herhangi bir aritmi görülmesi ya da ortalama kan basıncının oklüzyon öncesi 70 mm Hg nin altına düşmesi halinde denek çalışma dışı bırakıldı. Damarın altından geçirilmiş olan ipliğin uçları 1 mm çap ve 1cm boyundaki ufak bir plastik tüp içinden geçirildi. 20 dk.lık stabilizasyon periyodu sonunda iplik plastik tüp ve bir klemp yardımıyla sıkıştırılarak damarın oklüzyonu sağlandı. İskemi süresi tamamlandığında klemp açılarak tüp içinden geçen ip gevşetilip kalp 120 dakika reperfüze edildi. Deneye son verilmeden önce heparin (Nevparin, Mustafa Nevzat İlaç. İstanbul) uygulandı ve hayvan karotid arterden kanatılarak sakrifiye edildi.

  İlaç uygulanması
  Melatonin (Sigma Chemical Company, St. Louis, MO, U.S.A.) saf etanolde çözülerek, % 0,9 NaCl ile sulandırıldı, gruplara çözücü olarak aynı hacim ve konsantrasyonda etanol verildi. Melatonin ve çözücü i.p enjeksiyonu ile I/R’ den önce 10 gün boyunca verildi.

  Biyokimyasal parametreler
  Ratlardan alınan kalp örnekleri PCR için RNA later’a batırıldı. RNA later’da gece boyunca doyurulduktan sonra, dokular -80 ° C'de muhafaza edildi. Örnekler mRNA q-Real-time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) (AB Applied Biosystems, ABI Prism 7500 Fast Real Time PCR Instrument, Foster City, CA)’da tespit edildi. Bu amaçla her hayvana ait kalp ve serum doku örnekleri homojenize edildikten sonra doku homojenatından uygun RNA izolasyon kiti (İnvitrogen, Ambion by life technologies™ , PureLink™ RNA Mini Kit, Katalog No: 12183018A, ABD) kullanılarak total RNA izole edildi.

  mRNA Ekspresyon Düzeyinin Tespiti
  Gen ekspresyon düzeyleri qRT-PCR ile gösterildi ve ‘‘house-keeping’’ genlerle (aktin, lamin) normalize edildi. Deney düzeneğinde yer alan farklı deney grupları için her bir mRNA’ya ait qRT-PCR analizi gerçekleştirildi. Kısaca, 1 mikrogram total RNA, qRT- PCR işlemine tabi tutuldu. Bu amaçla öncelikle cDNA (complementary DNA) (AB Applied Biosystems, High- Capacity cDNA Reverse Trancription Kits, katolog no:437522) sentezi gerçekleştirildi ve hedef mRNA’lara özgü primerlerin kullanıldığı ‘‘SYBR Green’’ tabanlı qPCR reaksiyonu gerçekleştirildi.

  Malondialdehit (MDA) ölçümü
  MDA konsantrasyonu, Ohkawa ve ark. 12’ nın geliştirdiği yönteme göre ölçülmüştür.

  İstatistik
  Çalışma öncesi uygulanan güç analizine göre; biyokimyasal parametrelerin analizini 0.05 anlamlılık ve %80 bir güç ile belirleyebilmek için her bir grupta en az 7 adet sıçanın çalışmaya alınmasının yeterli olduğu görüldü (α= 0.05, β = 0.2). Veriler SPSS 21.0 programı ile istatistiksel olarak değerlendirildi. Elde edilen veriler ortalama ± standart sapma olarak belirlendi. Verilerin normallik analizi Shapiro–Wilk testi ile, gruplar arası farklılığın tespiti tek yönlü ANOVA analizi ve Post Hoc Tukey testi ile yapıldı. p <0.05 olduğunda, gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Bax mRNA ekspresyon düzeylerindeki değişiklikleri incelemek için yapılan PCR analizine göre; kontrol grubuyla kıyaslandığında I/R grubuna ait Bax düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış izlendi (p =0.004). I/R+melatonin grubunda I/R grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma saptandı (p =0.001). Bu azalma kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ise istatistiksel olarak anlamlılık gözlenmedi (p =0.456) (Tablo 1, Şekil 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Biyokimyasal parametrelerin gruplara göre değişimi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Melatonin ve I/R uygulamalarının Bax mRNA ekspresyonu üzerindeki etkileri. (I/R: iskemi/reperfüzyon).

  Bcl2I1 mRNA ekspresyon düzeyleri ise kontrol grubu ile karşılaştırıldığında I/R grubunda istatistiksel olarak anlamlı azaldı (p =0.002). I/R+melatonin grubunda, I/R grubuna göre anlamlı olarak arttı (p =0.026), kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ise istatistiksel olarak anlamlılık gözlenmedi (p =0.902) (Tablo 1, Şekil 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Melatonin ve I/R uygulamalarının Bcl2I1 mRNA ekspresyonu üzerindeki etkileri. (I/R: iskemi/reperfüzyon).

  Gruplar arası XIAP mRNA ekspresyon düzey değişimleri incelendiğinde; kontrol grubuyla kıyaslandığında I/R grubunda istatistiksel olarak anlamlı azaldı (p =0.007). I/R ve kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ise I/R+melatonin grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir artış görüldü (p =0.001, p =0.002) (Tablo 1, Şekil 3).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Melatonin ve I/R uygulamalarının XIAP mRNA ekspresyonu üzerindeki etkileri. (I/R: iskemi/reperfüzyon).

  Doku MDA düzeyleri incelendiğinde; kontrol grubuyla kıyaslandığında I/R grubun MDA düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptandı (p =0.001). I/R grubu ve kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ise MDA düzeylerinde I/R+melatonin grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendi (p =0.001, p =0.001) (Tablo 1, Şekil 4).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 4: Melatonin ve I/R uygulamalarının MDA düzeylerine etkileri. (I/R: iskemi/reperfüzyon).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Çalışmamızda I/R hasarı ile doku Bax ve MDA düzeyleri artarken, Bcl2I1 ve XIAP düzeyleri azaldı. Melatonin uygulaması, tüm bu değişiklikleri inhibe ederek I/R kaynaklı miyokard hasarına karşı koruma gösterdi.

  Melatoninin oksidatif strese karşı koruyuculuğu bilinmekte ve son yayınlar kardiyoprotektif özelliklerini ortaya koymaktadır 13-15. Yapılan bir çalışmada melatonin iskemiden önce verildiğinde nekroz alanı anlamlı azalmış 13 ve sol ventrikül fonksiyonunu önemli derecede iyileştirmiştir 14. Važan ve ark. 15 deney boyunca melatonin uygulamış ve bu uygulamanın aritmi süresini anlamlı olarak kısalttığını ve aritmi skorunu azalttığını saptamıştır. Yaşlanma ve koroner arter hastalığı gibi durumlarda endojen melatonin seviyesi düşer 7. Akut koroner sendromlu hastalarda veya miyokard enfarktüsü (MI) sonrasında, gece melatonin seviyesinin ve melatonin metaboliti 6-sulfatoksimelatoninin idrar atılımının azaldığı gösterilmiştir 16. Azalmış melatonin düzeyine bağlı kalbi koruyucu etkilerin eksikliği, iskemik kalp hastalığı da dahil olmak üzere birçok kardiyovasküler patoloji ile ilişkili olabilir 17.

  Çalışmamızda I/R deneyleri öncesinde 10 mg/kg/gün melatonin i.p olarak uygulandı. Liu ve ark. 18 oluşturduğu deneysel modelde gruplara 2.5 mg/kg, 5 mg/kg ve 10 mg/kg melatonin koroner arter ligasyonundan 10 dk önce, i.p enjeksiyon ile uygulandığında, melatonin gruplarında sol ventrikül diyastolik basınç iyileşmiş, miyokard hücrelerinin ATP içeriği anlamlı yüksek bulunmuştur. Melatonin uygulanan gruplar arasında 10 mg/kg melatonin optimum koruma sağladığı görülmüştür. Başka bir çalışmada 10 mg/kg melatoninin in vivo I/R’ de nekroz alanını ve MDA düzeyini anlamlı azalttığı ve GSH seviyesini artırdığı belirlenmiştir 19. Daha önce yapılan çalışmalarda tek başına melatonin uygulamasının kontrol grubuna göre, kardiyak fonksiyonları (kardiyak output, kalp hızı), transtorasik ekokardiyografi ölçümlerini, MDA, glutatyon (GSH) ve miyeloperoksidaz (MPO) gibi oksidatif stres ve antioksidan aktivite göstergelerini ve apoptozis regülatörü olan kaspaz-3 aktivitesini değiştirmediği rapor edilmiştir 19-21. Bununla birlikte terminal deoksinükleoti-diltransferaz kiti ve ışık mikroskobisiyle yapılan incelemede kontrol+melatonin grubunda izole kalpde programlanmış hücre ölümü belirtileri saptanmamıştır 21. Apoptoz normal hücre döngüsünün hayati bir bileşeni olarak kabul edilir. Anormal apoptoz, nörodejeneratif hastalıklara, iskemik hasara ve birçok kanser türüne eden olur 22. Apoptoz inhibitörleri (Apoptosis inhibitors: IAP'ler) hücre ölümünün kontrolünde rol oynayan anahtar proteinler olarak bilinir 23. Birc4 olarak da bilinen XIAP, apoptozom içerisinde kaspaz-3 aktivasyonunu inhibe ederek hücre ölümünü bloke eder 24. XIAP protein düzeyleri, reoksijenasyona maruz kalan miyositlerde azalmıştır 25. Artan XIAP seviyelerinin, kaspaz-3'ü inhibe ederek I/R'den sonra hem miyokard apoptozunu hem de enfarktüsünü azalttığı 10 ve böbrek 26 ve retina 27 fonksiyonunu koruduğu gösterilmiştir. XIAP inhibitörü uygulamasının miyokardiyal apoptozu uyararak I/R hasarını arttırdığı rapor edilmiştir 10. Yaşlanma ile birlikte XIAP ekspresyonunun azaldığı bildirilmiş ve beyin hipokampüsünde yaşa bağlı nöron azalmasının, melatonin sekresyonunun azalmasına bağlı olarak artan apoptoz ile ilişkili olabileceği öne sürülmüştür 28. Başka bir çalışmada ise melatonin, sığır oositlerinde XIAP ekspresyonunu arttırmış ve embriyonik gelişimi olumlu yönde etkilemiştir 29. Antioksidan bir flavonoid olan tilianin, miyokard dokusundaki XIAP ekspresyonunu önemli ölçüde arttırmıştır 30. Bizim çalışmamız, I/R hasarı ile azalan XIAP seviyesinin, melatonin tedavisi ile anlamlı olarak arttığını gösterdi. Bu artış kontrol grubu ile karşılaştırıldığında da anlamlıydı. 10 gün boyunca 10 mg/kg melatonin uygulanması kardiyak iskemi reperfüzyon sonrası azalan XIAP seviyesini aşırı artırmış olabilir.

  Bcl2 ailesi proteinleri, apoptozun güçlü düzenleyicileridir 31. Mitokondriyal regülatör Bcl2, miyokardiyal apoptozda sitokromc salınımını bloke ederek ve kaspaz aktivitesini azaltarak antiapoptotik etki gösterir 9. Bax geni, Bcl2 ailesinde hücre ölümünü teşvik eden bir üyedir 32. Yapılan bir çalışmada kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, I/R grubunda Bcl-2/Bax oranı anlamlı olarak azalmıştır 11. Bcl-2/Bax oranının artması, mitokondriye Bax translokasyonunu inhibe eder, böylece apoptozu suprese eder. Buna karşın azalmış Bcl-2 (Bcl-xL)/Bax oranı sitokromc salımını ve ardından kaspaz-3-aracılı apoptozisi başlatır 19. MI geçiren mürin modelinde melatonin uygulamasıyla, Bcl2 ekspresyonu artmış ve Bax ekspresyonu azalmıştır 33. Hem in vivo hem de in vitro çalışmalarda miyokardiyal I/R hasarında, melatonin tedavisinin Bcl2 ekspresyonlarını arttırdığı ve Bax ekspresyonlarını azalttığı gösterilmiştir 34,35. Yaşlı sıçanlarda yapılan bir çalışmada melatonin uygulaması, kardiyak dokudaki Bax mRNA ekspresyonunu anlamlı olarak azaltmıştır 36. Benzer şekilde, çalışmamızda I/R grubu ile karşılaştırıldığında melatonin uygulaması ile Bcl2I1 düzeyleri arttı ve Bax düzeyleri ise anlamlı olarak azaldı.

  Oksidatif stres, kardiyovasküler hastalıkların patojenezinde önemli rol oynamaktadır 37. Oksidatif stresin bir belirteci olan MDA, çoklu doymamış yağ asitlerinin peroksidasyonu ile üretilir 38. Yapılan bir çalışmada melatonin uygulamasının I/R hasarında MDA seviyesini anlamlı olarak azalttığı ve GSH seviyesini arttırdığı rapor edilmiştir 13. Başka bir çalışmada, iskemi öncesi uygulanan melatoninin ventriküler taşikardiyi ve fibrilasyonu baskıladığı, I/R sırasında O2 üretimini ve MPO aktivitesini azalttığı gösterilmiştir 39. Benzer şekilde, kardiyotoksik doksorubisin uygulaması yapılan pinealektomili sıçanlarda melatonin uygulamasıyla MDA seviyeleri anlamlı derecede azalmıştır 27. Çalışmamızda da benzer şekilde, I/R ile artan MDA düzeyi, melatonin tedavisi ile anlamlı şekilde azaldı.

  Sonuç
  Proapoptotik Bax ve antiapopotik XIAP ve Bcl2I1 genleri, miyokardiyal I/R patolojisinde sinyal yollarında yer alabilir ve melatoninin koruyucu rolünde antiapoptotik aktivitesinin payı olabilir. Yaşlanma ve kardiyak hastalıklar gibi endojen melatonin seviyesinin düştüğü durumlarda profilaktik melatonin uygulanması kalp koruyucu etki gösterebilir.

  Bu çalışma TÜBİTAK (115S323) numaralı proje ile desteklenmiştir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Verma S, Fedak PWM, Weisel RD, Butany J, Rao V, Maitland A, vd. Fundamentals of reperfusion injury for the clinical cardiologist. Circulation. 21 Mayıs 2002;105(20):2332-6.

  2) Health Organization (WHO). The top ten causes of death. Factsheet No 310/ 2008.

  3) Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2016. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24572.

  4) Orhan G, Biçer Y, Aka SA, Sargin M, Simşek S, Senay S, vd. Coronary artery bypass graft operations can be performed safely in obese patients. Eur J Cardiothorac Surg. Şubat 2004;25(2):212-7.

  5) Wu M-Y, Yiang G-T, Liao W-T, Tsai AP-Y, Cheng Y-L, Cheng P-W, vd. Current Mechanistic Concepts in Ischemia and Reperfusion Injury. Cellular Physiology and Biochemistry. 2018;46(4):1650-67.

  6) Jiki Z, Lecour S, Nduhirabandi F. Cardiovascular Benefits of Dietary Melatonin: A Myth or a Rea-lity? Frontiers in Physiology [Internet]. 17 Mayıs 2018 [a.yer 25 Şubat 2019];9. Erişim adresi: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fphys.2018.00528/full

  7) Reiter RJ. Melatonin, active oxygen species and neurological damage. Drug News Perspect. Haziran 1998;11(5):291-6.

  8) Badalzadeh R, Mokhtari B, Yavari R. Contribution of apoptosis in myocardial reperfusion injury and loss of cardioprotection in diabetes mellitus. J Physiol Sci. Mayıs 2015;65(3):201-15.

  9) D’Amelio M, Sheng M, Cecconi F. Caspase-3 in the central nervous system: beyond apoptosis. Trends Neurosci. Kasım 2012;35(11):700-9.

  10) Kim S-J, Kuklov A, Crystal GJ. In vivo gene delivery of XIAP protects against myocardial apoptosis and infarction following ischemia/reperfusion in conscious rabbits. Life Sci. 28 Mart 2011;88(13-14):572-7.

  11) Li J, Hu H-P, Li Y, Shao W, Zhang J-Z, Wang L-M. Influences of remifentanil on myocardial ischemiareperfusion injury and the expressions of Bax and Bcl-2 in rats. Eur Rev Med Pharmacol Sci. Aralık 2018;22(24):8951-60.

  12) Ohkawa H, Ohishi N, Yagi K. Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction. Anal Biochem 1979; 95: 351-8.

  13) Sahna E, Parlakpinar H, Turkoz Y, Acet A. Protective effects of melatonin on myocardial ischemia/reperfusion induced infarct size and oxidative changes. Physiol Res 2005; 54: 491-5.

  14) Kaneko S, Okumura K, Numaguchi Y et al. Melatonin scavenges hydroxyl radical and protects isolated rat hearts from ischemic reperfusion injury. Life Sci 2000; 67: 101-12.

  15) Vazan R, Pancza D, Béder I, Styk J. Ischemia-reperfusion injury--antiarrhythmic effect of melatonin associated with reduced recovering of contractility. Gen Physiol Biophys 2005; 24: 355-9.

  16) Vanecek J. Cellular mechanisms of melatonin action. Physiol Rev 1998; 78: 687-721.

  17) Sokullu O, Sanioğlu S, Kurç E et al. Does the circadian rhythm of melatonin affect ischemia-reperfusion injury after coronary artery bypass grafting? Heart Surg Forum 2009; 12: 95-9.

  18) Liu L-F, Qin Q, Qian Z-H et al. Protective effects of melatonin on ischemia-reperfusion induced myocardial damage and hemodynamic recovery in rats. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2014; 18: 3681-6.

  19) Şehirli AÖ, Koyun D, Tetik Ş et al. Melatonin protects against ischemic heart failure in rats. J Pineal Res 2013; 55: 138-48.

  20) Meki AM, Abdel-Ghaffar SKH, El-Gibaly I. Aflatoxin B1 induces apoptosis in rat liver: protective effect of melatonin. Neuro endocrinology letters 2001; 22: 417-26.

  21) Dobsak P, Siegelova J, Eicher JC et al. Melatonin protects against ischemia-reperfusion injury and inhibits apoptosis in isolated working rat heart. Pathophysiology 2003; 9: 179-87.

  22) Elmore S. Apoptosis: a review of programmed cell death. Toxicol Pathol 2007; 35: 495-516.

  23) Russell JC, Whiting H, Szuflita N, Hossain MA. Nuclear translocation of X-linked inhibitor of apoptosis (XIAP) determines cell fate after hypoxia ischemia in neonatal brain. J Neurochem 2008; 106: 1357-70.

  24) Bratton SB, Salvesen GS. Regulation of the Apaf-1-caspase-9 apoptosome. J Cell Sci 2010; 123: 3209-14.

  25) Yuan H, Yan B, Wang HH, Hua S, Hu A. Nitric oxide preserves XIAP and reduces hypoxia/reoxygenation-induced cardiomyocytes apoptosis via ERK1/2 activation. Biochem Biophys Res Commun 2012; 421: 134-9.

  26) Zhang B, Rong R, Li H et al. Heat shock protein 72 suppresses apoptosis by increasing the stability of X-linked inhibitor of apoptosis protein in renal ischemia/reperfusion injury. Mol Med Rep 2015; 11: 1793-9.

  27) Renwick J, Narang MA, Coupland SG et al. XIAP-mediated neuroprotection in retinal ischemia. Gene Ther 2006; 13: 339-47.

  28) Kireev RA, Vara E, Tresguerres Ja F. Growth hormone and melatonin prevent agerelated alteration in apoptosis processes in the dentate gyrus of male rats. Biogerontology 2013; 14: 431-42.

  29) Pang Y, Zhao S, Sun Y et al. Protective effects of melatonin on the in vitro developmental competence of bovine oocytes. Anim Sci J 2018; 89: 648-60.

  30) Zeng C, Jiang W, Zheng R, He C, Li J, Xing J. Cardioprotection of tilianin ameliorates myocardial ischemiareperfusion injury: Role of the apoptotic signaling pathway. PLoS ONE 2018; 13: e0193845.

  31) Oltvai ZN, Milliman CL, Korsmeyer SJ. Bcl-2 heterodimerizes in vivo with a conserved homolog, Bax, that accelerates programmed cell death. Cell 1993; 74: 609-19.

  32) Wei MC, Zong WX, Cheng EH et al. Proapoptotic BAX and BAK: a requisite gateway to mitochondrial dysfunction and death. Science 2001; 292: 727-30.

  33) Han D, Huang W, Li X et al. Melatonin facilitates adipose-derived mesenchymal stem cells to repair the murine infarcted heart via the SIRT1 signaling pathway. J Pineal Res 2016; 60: 178-92.

  34) Yu L, Liang H, Lu Z et al. Membrane receptor-dependent Notch1/Hes1 activation by melatonin protects against myocardial ischemia-reperfusion injury: in vivo and in vitro studies. J Pineal Res 2015; 59: 420-33.

  35) Yang Y, Duan W, Jin Z et al. JAK2/STAT3 activation by melatonin attenuates the mitochondrial oxidative damage induced by myocardial ischemia/reperfusion injury. J Pineal Res. Ekim 2013;55(3):275-86.

  36) Sahach VF, Rudyk OV, Vavilova HL, Kotsiuruba AV, Tkachenko IP. Melatonin recovers ischemic tolerance and decreases the sensitivity of mitochondrial permeability transition pore opening in the heart of aging rats. Fiziol Zh 2006; 52: 3-14.

  37) Ho E, Karimi Galougahi K, Liu C-C, Bhindi R, Figtree GA. Biological markers of oxidative stress: Applications to cardiovascular research and practice. Redox Biol 2013; 1: 483-91.

  38) Uchida K. Role of reactive aldehyde in cardiovascular diseases. Free Radic Biol Med 2000; 28: 1685-96.

  39) Zhu S-G, Xi L, Kukreja RC. Type 2 diabetic obese db/db mice are refractory to myocardial ischaemic postconditioning in vivo: potential role for Hsp20, F1-ATPase δ and Echs1. J Cell Mol Med 2012; 16: 950-8.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]