[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 4, Sayfa(lar) 169-172
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Başarısız Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi Nedenlerinin Değerlendirilmesi; Tek Merkez Deneyimi
Sevil ÖZER SARI, Zehra Betül PAKÖZ, Ömer Burçak BİNİCİER
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi, Periampuller Divertikül, Oddi Sfinkter Disfonksiyonu, Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography, Periampullary Diverticulum, Sphincter of Oddi Dysfunction
Özet
Amaç: Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan bir işlemdir. ERCP işleminde selektif kanülasyon başarısızlığı %10-20 civarında olmasına rağmen tecrübeli kişiler tarafından yapılan ERCP yönteminde işlem başarısızlık oranı %5’in altına düşmektedir. Başarısızlık nedenleri arasında safra yollarının anatomik açılımındaki farklılıklar sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmamızdaki amaç merkezimizde yapılan ERCP işlemlerinden başarısız olunanlarda başarısızlık nedenlerinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: 2018 haziran-2019 ağustos tarihleri arasında Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji bölümünde ERCP uygulanan 337 hastaya ait demografik veriler, laboratuvar verileri ve ERCP sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi ve kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 154’ü erkek, 183’ü kadındı. Yaş ortalaması 65±18’di. 337 hastanın 39’unda (%11.6) ERCP işlemi başarısız oldu. 9 hastada divertikül (%23.1), 9 hastada oddi sfinkter disfonksiyonu (SOD) (%23.1), 5 hastada gastroenterostomi (%12.8), 5 hastada postbulber darlık (%12.8), 4 hastada papilla tümörü (%10.3), 4 hastada koledok distaline impakte taş (%10.3), 3 hastada pankreas tümörü (%7.7) ERCP başarısızlığının nedeni olarak saptandı. ERCP başarısızlığının cinsiyetle ilişkisine bakıldığında, kadın-erkek cinsiyet arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p =0.86). Başarısızlığın yaşla ilişkisine bakıldığında yaş ile de anlamlı ilişki olmadığı görüldü (p =0.21).

Sonuç: ERCP’de başarısız kanülasyon nedenlerinin değerlendirildiği çalışmalarda hasta intoleransı, pilor ve duodenum darlığı, geçirilmiş cerrahi (mide ve Bilroth II), periampuller divertikül veya ampulla pozisyon anomalisi en sık görülen bulgulardır. Çalışmamızda ise ERCP başarısızlığının en sık nedenleri periampuller divertikül ve SOD olarak saptanmıştır. Hastaların yaşının ve cinsiyetinin ERCP kanülizasyon başarısı üzerine etkisi bulunmamıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan bir işlemdir. ERCP’nin invaziv bir işlem olması nedeni ile son yıllarda pankreatobiliyer yapıların tanı amaçlı değerlendirmesinde noninvaziv bir yöntem olan Magnetik Rezonans Kolanjiopankreatografi (MRCP) ve endoskopik ultrasonografi (EUS) daha sık kullanılmaya başlanmıştır 1. Ancak bu yöntemler ile tanıya ulaşılamamış ise veya saptanmış bir patolojiye yönelik tedavi uygulanacaksa bu hastalarda ERCP işlemi yapılmaktadır. ERCP işleminde selektif kanülasyon başarısızlığı %10-20 civarında olmasına rağmen tecrübeli kişiler tarafından yapılan ERCP yönteminde işlem başarısızlık oranı %5’in altına düşmektedir 2,3. Başarısızlık nedenleri arasında özellikle safra yollarının anatomik açılımındaki farklılıklar karşımıza çıkmaktadır 4.

  Bu çalışmamızdaki amaç merkezimizde yapılan ERCP işlemlerinden başarısız olunanlarda başarısızlık nedenlerinin araştırılmasıdır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışmamızda 2018 haziran-2019 ağustos tarihleri arasında Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji bölümünde ERCP uygulanan 337 hastaya ait demografik veriler, laboratuvar verileri ve ERCP sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi ve kaydedildi. ERCP işlemlerinde fujinon system 4400 videoduo-denoskopi ve olimpus CV-170 videoduodenoskopi sistemleri kullanıldı. 337 hastaya yapılan işlemler 3 endoskopist tarafından uygulandı. Endoskopist kaynaklı işlem başarısızlığını ortadan kaldırmak amaçlı bu üç endoskopist tarafından denenmesine rağmen kanülize edilemeyen hastalar çalışmaya alındı. Ayrıca anesteziye bağlı gelişen sorunlar nedeni ile işleme devam edilemeyen hastalar değerlendirme dışı bırakıldı.

  İstatistik: Tüm veriler SPSS 20 programına kaydedildi ve hesaplamalar bu program üzerinde gerçekleştirildi. Verilerin normallik varsayımını sağlayıp sağlamadığının saptanması için öncelikle Kolmogorov-Smirnov testi yapıldı. Test sonucuna göre normallik varsayımını sağlayan değişkenler icin parametrik bağımsız T-Testi, sağlamayan değişkenler için ise nonparametrik Mann Whitney U Testi uygulandı. Kategorik verilerin analizinde Ki-Kare testi kullanıldı. Tüm hasta özellikleri, ortalama±SD (minimum-maksimum) veya uygun olduğunda yüzdeler şeklinde ifade edildi. P değeri <0.05 olan değerler istatistiksel olarak anlamlı değerlendirildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  2018 haziran-2019 ağustos tarihleri arasında ERCP uygulanan 337 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 154’ü erkek, 183’ü kadındı. Yaş ortalaması 65±18 (18-94) idi (Tablo 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Hastaların Demografik Özellikleri ve Laboratuvar Verileri.

  Hastaların 234’ünde koledokta taş (%69.4), 26’sında koledokta darlık (%7.7), 25’inde malignite (%7.4), 23’ünde tekrarlayan pankreatit (%6.8), 12’sinde koledok dilatasyonu (%3.6), 8’inde safra kaçağı (%2.4), 6’sında stent kontrolü (%1.8), 2’sinde kist hidatik (%0.6) nedenli ERCP işlemi uygulandı (Tablo 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Hastaların ERCP Endikasyonları.

  Hastaların 39’unda (%11.6) ERCP işlemi başarısız oldu. 9 hastada divertikül (%23.1), 9 hastada oddi sfinkter diskinezisi (SOD) (%23.1), 5 hastada gastroenterostomi (%12.8), 5 hastada postbulber darlık (%12.8), 4 hastada papilla tümörü (%10.3), 4 hastada koledok distaline impakte taş (%10.3), 3 hastada pankreas tümörü (%7.7) ERCP başarısızlığının nedeni olarak saptandı (Tablo 3).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: ERCP Başarısızlık Nedenleri.

  ERCP başarısızlığının cinsiyetle ilişkisine bakıldığında, kadın-erkek cinsiyet arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p =0.86). Başarısızlığın yaşla ilişkisine bakıldığında yaş ile de anlamlı ilişki olmadığı görüldü (p =0.21). Başarılı olunan ve başarısız olunan ERCP’ler, ERCP öncesi pankreatit varlığı açısından karşılaştırıldığında iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (p =0.48). Hastalarda divertikül varlığının ERCP başarısızlığı ile ilişkisi olmadığı görüldü (p =0.15) (Tablo 4).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 4: Başarılı ve Başarısız ERCP’lerin Karşılaştırılması.

  Başarılı ve başarısız ERCP’ler laboratuvar verileri açısından karşılaştırıldığında lökosit sayısı (p =0.86), CRP (p =0.65), ALT (p =0.23), direkt bilirubin (p =0.65), GGT (p =0.19) açısından gruplar arasında fark saptanmadı. ERCP’de koledok kanülasyonu başarılı olan 288 hastanın 250’sinde (%86.8) standart sfinkterotomi ile, 12’sinde (%4.1) needle knife yöntemi ile koledok kanülasyonu sağlandı. Hastaların 26’sı (%9.1) daha önce sfinkterotomi uygulanmış vakalardı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  ERCP’de başarısız kanülasyon nedenlerinin değerlendirildiği çalışmalarda hasta intoleransı, pilor ve duodenum darlığı 5, geçirilmiş cerrahi (mide ve Bilroth II) 6, periampuller divertikül veya ampulla pozisyon anomalisi 7 en sık görülen bulgulardır. Çalışmamızda ERCP başarısızlığının en sık nedenleri periampuller divertikül ve SOD olarak saptanmıştır. Periampuller divertikülü olan hastalarda koledok kanülasyonu daha zordur ve deneyim gerektirir 8. Periampuller divertikül prevalansı %6-20 arasındadır ve yaşla artış gösterir 8. İleri yaşlardaki ERCP yapılan hastalarda divertikül görülme sıklığı %65’e kadar çıkmaktadır 9. Diverti-küllü hastalarda koledok kanülasyon başarısı literatürde %61-95 arasında bildirilmektedir 10. Periampuller divertiküller 2 tip olarak değerlendirilir. Tip 1 diverti-külde papilla yerleşimi peridivertikülerdir, yani divertikül papilla kenarına veya 2 cm uzaklığa kadar olan mesafeye yerleşmiştir. Tip 2 divertikülde papilla yerleşimi divertikülün içinde ya da birbirine komşu iki divertikülün ortasındadır (intradivertiküler papilla) 11. Bizim hastalarımızda periampuller divertikül varlığı 50 hastada saptandı ve bu hastaların 9’unda (%18) ERCP başarısız, 41’inde (%82) ERCP başarılı oldu. Başarısız olunan divertiküllerde papilla yerleşiminin 6 hastada intradivertiküler, 3 hastada ise peridivertiküler olduğu görüldü. Hastaların anestezi altında işleme alınmaları nedeni ile hasta intoleransı işlem başarısına etkili değildi. Gastroenterostomili hastalarda papillaya ulaşılamamasına bağlı olarak ERCP başarısız oldu. Bu hastaların hepsinde koledok taşı nedenli hastalar işleme alınmış olup MRCP’de 1 santimetrenin üzerinde taş saptanan ve kolanjit tablosu gelişen 3 hastaya cerrahi tedavi uygulandı. 2 hastada ise koledokta milimetrik taşlar olması ve bilirubin değerlerinin normal olması nedeni ile hastalar bu konuda daha deneyimli olan merkezlere ERCP açısından yönlendirildi. Çalışmalarda pilor darlığı ve postbulber darlık ERCP başarısızlık nedenleri arasında sıklıkla karşımıza çıkmakla birlikte ERCP öncesi yapılacak üst gastrointestinal endoskopi ile bu patolojiler kolaylıkla saptanabilmektedir. Bu nedenle elektif ERCP planlanan hastalara endoskopi yapılması pilor darlığı ve postbulber darlığa bağlı ERCP başarısızlığını engellemek açısından önemlidir. Çalışmamızda postbulber darlık ve pilor darlığına bağlı ERCP başarısızlığının nispeten daha az sıklıkla görülmesi; ERCP öncesi hastalara genellikle üst GİS endoskopi yapılmış olması ve darlık olan hastaların ERCP’ye alınmamış olmasına bağlandı.

  Sonuç olarak bu çalışmada ERCP başarısızlığının en sık nedenleri periampuller divertikül varlığı ve SOD olarak saptandı. Divertiküllü hastalardaki ERCP başarısızlık oranları literatür verileri ile benzer bulundu.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Kondo S, Isayama H, Akahane M et al. Detection of common bile duct stones: comparison between endoscopic ultrasonography, magnetic resonance cholangiography, and helicalcomputed-tomographic cholangiography. Eur J Radiol 2005; 54: 271-5.

  2) Testoni PA, Testoni S, Giussani A. Difficult biliary cannulation during ERCP: How to facilitate biliary access and minimize the risk of post-ERCP pancreatitis. Dig Liver Dis 2011; 43: 596-603.

  3) Voiosu T, Bălănescu P, Voiosu A et al. Measuring trainee competence inperforming endoscopic retrograde cholangiopancreatography: A systematic review of the literatüre. United European Gastroenterol J 2019; 7: 239-49.

  4) Testoni PA, Mariani A, Aabakken L et al. Papillary cannulation and sphincterotomy techniques at ERCP: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Clinical Guideline. Endoscopy 2016; 48: 657-83.

  5) Atamanalp SS, Yildirgan MI, Kantarci A. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP): outcomes of 3136 cases over 10 years. Turk J Med Sci 2011; 41: 615-21.

  6) Ülkü S, İbrahim G, Altuğ Ş. Terapotik ERCP komplikasyonları için risk faktörleri: Tek merkezli prospektif çalışma. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2006; 5: 163-8.

  7) Kıraç CO, Asıl M, Demir A. 4 yıllık endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi vakalarımızın retrospektif değerlendirilmesi. Genel Tıp Derg 2016; 26: 53-7.

  8) Rajnakova A, Goh PM, Ngoi SS, Lim SG. ERCP in patients with periampullary diverticulum. Hepatogastroenterology 2003; 50: 625-8.

  9) Shemesh E, Klein E, Czerniak A, Coret A, Bat L. Endoscopic sphincterotomy in patients with gallbladder in situ: the influence of periampullary duodenal diverticula. Surgery 1990; 107: 163-6.

  10) Altonbary AY, Bahgat MH. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography in periampullary diverticulum: The challenge of cannulation. World J Gastrointest Endosc 2016; 25: 282-7.

  11) Boix J, Lorenzo-Zúñiga V, Añaños F, Domènech E, Morillas RM, Gassull MA. Impact of periampullary duodenal diverticula at endoscopic retrograde cholangiopancreatography: a proposed classification of periampullary duodenal diverticula. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2006; 16: 208-11.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]