[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 801-805
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Serebral Asimetri ile Pençe Tercihi Arasındaki İlişkinin Vaskülarizasyon Yönünden Morfometrik Yöntemlerle İncelenmesi
Necip KUTLU1, T. Onur BAYAZIT1, S. Gülşen GİRAY2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Pençe tercihi, serebral lateralizasyon, kapiller hacim, Cerebral lateralization, paw preference, capillary volume
Özet
Amaç: Son yıllarda yapılan çalışmalar serebral asimetri ile pençe tercihi arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bununla beraber asimetri ile beyin hemisferlerinin bölgesel olarak kanlanmasının da asimetrik olabileceği düşünülmüşse de, değerlendirilmesi sayısal olarak yapılmamıştır. Bu çalışmada, sıçanlarda serebral asimetri ile pençe tercihi arasındaki ilişkinin morfolojik olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ortalama ağırlıkları 200-350 gr olan Wistar cinsi sıçanların pençe tercihi besine uzanma testi ile belirlendi. Sağ ve sol pençe hareketleri her gün toplam elli kez olmak üzere 10 gün süreyle tekrarlanarak yapıldı. Veriler istatistiksel analize tabi tutularak hayvanların pençe tercihi saptandı ve sakrifiye edildikten sonra hayvanlardan kraniyotomi yöntemi ile her iki hemisfer ayrılmadan çıkarıldıktan sonra %10 `luk formalin ile tespit edildi. Rutin parafin takibinden sonra dokulardan alınan 5mikrometrelik seri kesitler Hematoksilen-Eosin ile boyandı. Her iki hemisferin kapiller volüm ve uzunlukları ile beyaz ve gri cevher alanları “Blind basis” teorisine dayalı olarak Cavalieri yöntemi ile incelendi.

Bulgular: Sağ ve sol hemisfer kortekslerinin damarsal yapılar açısından karşılaştırılmasında damar hacim ve uzunluk farkları istatistiksel olarak anlamlı iken, medulla elde edilen aynı verilerde herhangi bir farklılık gözlenmedi.

Sonuç: Kortikal asimetrik damarlanma ile pençe tercihi arasında pozitif bir korelasyon olabileceği düşünülmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]