[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 839-842
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Elazığ ELET A.Ş. Kesimhanesinde 1998-2000 Yılları Arasında Kesilen Hayvanlarda Fasciolosis Görülme Sıklığı
Mustafa KAPLAN1, Salih KUK1, Ahmet KALKAN2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Fasciolosis, sığır, koyun, keçi, ekonomik kayıp, Fasciolosis, cow, sheep, goat, economic loss
Özet
Amaç: Bu çalışma 1 Ocak 1998-31 Aralık 2000 tarihleri arasında Elazığ ELET AŞ. Kesimhane'sinde kesilen kasaplık hayvanlarda görülen fasciolosisin yıllara göre dağılımını ve bu nedenle oluşan ekonomik kayıpların boyutunu araştırmak amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Kurumun veteriner hekim kayıt defterleri incelenerek bu dönemde kesimi yapılan sığır, koyun ve keçilerde fasciolosis görülme sıklığı yıllara göre irdelendi. Kurum toptan satış fiyatları temel alınarak bu dönemdeki fasciolosise bağlı ekonomik kayıplar hesaplandı.

Bulgular: Bu üç yıllık dönemde kesimi yapılan 61.157 sığırdan 1368’nde (%2.23), 82.250 koyundan 1.740’ında (%2.11) ve 54.700 keçiden 766’sında (%1.40) fasciolosis saptandı. Toplam olarak kesimi yapılan 198.107 hayvanın 3.874’ünde (%1.95) fasciolosis saptandı. Fasciolosis nedeniyle imha edilen karaciğerlerin toplam ekonomik değeri 21.428.000.000 TL olarak hesaplandı.

Sonuç: İlimizde tek bir kesimhanede 3 yıllık sürede toplam 3874 fasciolosisli hayvan saptandığı ve buna bağlı yıllık ortalama ekonomik kaybın 7.142.000.000 TL olduğu görülmüştür. Hayvanlardaki fasciolosis yaygınlığının azaltılması ve ekonomik kayıpların asgari düzeye çekilebilmesi için önlemler alınması gerekli görülmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]