[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 252-257
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUDURUM VE MEVSİMSELLİK
Murat KULOĞLU, Murad ATMACA, Ahmet ÜNAL, A.Ertan TEZCAN
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Ruhsal durum, davranış, mevsimsellik, Mental state, behavior, seasonality
Özet
Son yıllardaki araştırmalar, insanların ruhsal durumlarının mevsimsel değişikliklerden etkilendiğini göstermekte ve bu durum mevsimsellik olarak adlandırılmaktadır.

Çalışmamızda, Elazığ’daki Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıfında okuyan 92’si erkek, 68’i kız toplam 160 öğrencide mevsimselliğin klinik anlamda duygudurum üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Deneklere Mevsimsellik Gidiş Değerlendirme Formu uygulanmıştır.

Çalışma grubunu oluşturan 64 öğrenci (%40) mevsimlerle ortaya çıkan değişikliklerin kendileri için bir sorun oluşturduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda ortalama Global Mevsimsellik Skoru (GMS) 12.24±7.32 olup, erkeklerin ortalama skoru 13.42±4.73, kızlarınkinden (10.80±2.62) anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Araştırmaya katılanlar kendilerini en iyi yaz (%57.3) ve ilkbahar (%27.8) aylarında hissettiklerini en çok yaz (%54.9) ve ilkbahar (%24.1) aylarında sosyal faaliyette bulunduklarını en az yaz aylarında (%10.6) uyuduklarını bildirmişlerdir.

Elde ettiğimiz verilerden, bölgemizdeki öğrencilerin mevsimsel değişikliklerden etkilendiği sonucuna varılmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]