[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2006, Cilt 11, Sayı 2, Sayfa(lar) 144-146
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
İntravenöz İmmunglobulin Tedavisine Yanıt Veren, Diabetes Mellitus’ta Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan Polinöropati; Olgu Sunumu
Süleyman Serdar KOCA1, Tahir K. YOLDAŞ2, Yusuf ÖZKAN3, İzzettin GÜNAY1, Emir DÖNDER1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi nöroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati, Diabetes mellitus, chronic demyelinating polyneuropathy
Özet
Kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (CIDP) tedavi yaklaşımları farklı, tedavide immunmodülatör yöntemler kullanılan ve uygulanan tedavi yöntemlerine diğer periferal nöropati formlarından daha iyi yanıt veren bir hastalıktır. Bu makalede 68 yaşında olan 16 yıldır tip 2 Diabetes mellitus tanılı bir bayan olguda CIDP varlığını ortaya koyduk. Tedavi amacıyla IVIG 0.5 mg/kg/gün 5 gün süre ile 4 hafta aralıkla 6 ay uygulandı ve oldukça iyi yanıt gözlendi. Bu hasta diyabetik nöropatik ağrısı olan ve konvansiyonel tedavilere yanıt alınamayan bireylerde otoimmun nöropatilerin unutulmaması gerektiğini göstermiştir. ©2006, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati (CIDP); spesifik kliniği, elektromyografi (EMG), beyin omurilik sıvısı (BOS) ve histolojik bulguları olan, patogenezinde immun mekanizmaların rol aldığı nadir bir hastalıktır 1. Tanı için klinik önemlidir ek olarak EMG, patoloji, BOS bulgularından ikisinin varlığında kesin tanı, birinin varlığında olası tanı konulur 2. CIDP tedavi yaklaşımlarının farklı olması nedeniyle diğer nöropati formlarından ayırımı şarttır ve tedavi edilebilen nöropati formlarından en sık görülenidir 1. CIDP tanısı, demiyelinizan nöropatiye yol açan diğer nedenlerden olan hipotiroidizm, böbrek yetmezliği, HIV enfeksiyonu, bağ dokusu hastalığı, nedeni bilinmeyen gamopati (MGUS), malignite ve toksik maddelerle karşılaşma yoksa düşünülmelidir 1-4.

  CIDP, diabetes mellitus (DM) tanılı bireylerde nondiyabetiklerden 11 kat fazla görülmekte 5 ve diyabetin CIDP’ye predispozisyon oluşturduğu öngörülmektedir. Konvansiyonel semptomatik diyabetik nöropatinin patofizyolojisinde rol alan nedenler; nöral iskemi, metabolik atıkların birikimi, immun ve inflamatuvar mekanizmalardır ve sık görülen nöropati formları simetrik sensorimotor polinöropati, mononöropati, otonomik nöropatidir, trunkal radikulopati ve proksimal motor nöropati iken, CIDP ise, nispeten daha az görülen ve patogenezinde otoimmun mekanizmaların rol aldığı öne sürülen demiyelinizan polinöropatidir 4,6,7. CIDP’yi, diyabette en sık görülen ve aksonal tutulumla giden simetrik sensorimotor polinöropati formundan ayırmak güçtür.

  DM sıklığının batılı ülkelerde ortalama % 1 olduğu ve diyabetiklerin yaklaşık % 45’inde periferik nöropati gelişebildiği bildirilmektedir. Başka bir deyişle DM periferal nöropatilerin en sık sebebidir 8. Günümüzde, Dünya genelinde, 150 milyon insanın DM tanılı olduğu ve bu sayının 2025 yılında 300 milyona ulaşabileceği düşünülürse sorunun büyüklüğünü anlamak güç olmamaktadır 9.

  Patofizyolojisinde immun mekanizmaların rol alması nedeniyle CIDP tedavisinde kontrollü klinik çalışmalarla IVIG, kortikosteroid ve plazmaferezin etkinliği ortaya konulmuştur 2,3,10. Tedaviye dirençli olgularda azothioprin, siklosporin, siklifosfamid, interferon, etanercept gibi immunmodülatör ajanların yararlı etkileri bildirilmiştir 2,3,6.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Altmış sekiz yaşında, 16 yıl önce tip 2 DM tanısı almış, ilk yıllar oral antidiyabetikler kullanmış, son 6 yıldır orta etkili ikili doz insülin kullanan bir olgu. İki yıldır her iki üst ve alt ekstremitede giderek artan hafif kuvvetsizlik, geceleri daha belirginleşen yanıcı ağrı, hafif derecede hissizlik yakınmaları ile polikliniğimize başvurdu. Bu yakınmalarla daha önce yapılan EMG bulguları doğrultusunda amitriptilin 75 mg/gün, yanıt alınamaması üzerine yerine 400 mg/gün karbamezepin kullanmış ancak yakınmaları devam ediyormuş.

  Sistemik fizik muayenesinde özellik olmayan hastanın nörolojik muayenesinde; mekanik ve ısı allodinisi beraberinde hiporefleksi saptandı. Uluslararası The Leeds assessment of neuropathic symptoms and signs (LANSS) ve Likert ağrı skalalarından sırasıyla 24 ve 65 puan aldı 11,12. Labaratuvar incelemesinde glikoz 151 mg/dl ve HbA1c % 9,2 saptandı, diğer kan tetkikleri normaldi. Yapılan EMG’de (Tablo-1) bilateral tibial motor ileti bloğu, temporal dispersiyon saptandı.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Olgunun tedavi öncesi ve sonrası EMG bulguları

  Sural duyu iletisi alınamadı. İki motor sinirde distal latans azalmış, üst ve alt ekstremitede motor sinir ileti hızı yavaşlamış, amplitüd düşmüş, F dalgasına alt ekstremitede anlamlı yanıt alınamamıştır. Olgu sinir biyopsisini ve serobrospinal sıvının değerlendirilmesi için önerilen lumbar ponksiyonu kabul etmedi.

  Olgu klinik olarak iki yıldır var olan üst ve alt ekstremiteyi tutan simetrik güç ve his kaybı tariflemesi, fizik bakıda hiporefleksi saptanması ve elektrofizyolojik bulguları (ileti bloğu, temporal dispersiyon, ileti hızında azalma, distal latansda uzama ve F dalgasına anlamlı yanıt yokluğu) ile olası CIDP kabul edildi 2,3,10. 0,5 gram/kilogram dozunda IVIG (Octagam®) 4 hafta arayla toplam 6 doz uygulandı 2,11. Tedavi sonrası hastanın mevcut yakınmaların belirgin azalmış, uluslararası LANSS ve Likert ağrı skalaları sırasıyla 11 ve 32 puanlara gerilemişti. Altı ayın sonunda yapılan kontrol EMG’de; sural duysal ileti alınmaya başlanmış, motor ileti hızında düzelme, distal latansda gerileme, amplitüd’de artma saptanmış ve F dalgası alınmaya başlanmıştır (Tablo 1).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Bu makalede, DM tanılı bir hastada CIDP varlığı ve tedavisinde IVIG kullanımının etkili olduğu ortaya konuldu. Günümüzde CIDP’nin tam doğru insidansı bilinmiyor olmasına karşın Lozeron ve arkadaşları 12 semptomatik diyabetik nöropatinin % 9’unu CIDP’nin oluşturduğunu bildirmişlerdir. Sharma ve arkadaşları 5 diyabetiklerde nondiyabetiklere göre CIDP görülme riskini 11 kat yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır. CIDP; kronik progresif ya da relapslarla giden, simetrik, alt ve üst ekstremiteleri tutabilen, distal ve proksimal güç kaybı, his kaybı beraberinde hiporefleksi, arefleksi ile giden otoimmun demiyelinizan polinöropatidir 2,6. Bu klinik farklılığa karşın CIDP tanısı güçtür ve sıklıkla atlanılmaktadır. Motor semptomları ön planda, beklenenden daha ağır polinöropatisi olan ve verilen tedaviye yanıt alınamayan diyabetik olgularda CIDP tanısı düşünülmelidir 13.

  Amerikan Nöroloji Akademisi tarafından 1991 yılında yayınlanan CIDP tanı kriterlerinde, klinik bulgularla birlikte labaratuvar çalışmalardan; EMG, BOS ve histopatolojik bulgular esastır 2. BOS analizi ve sinir biyopsileri EMG’ye göre daha invaziv tanı araçlarıdır ve çoğu zaman bu tetkikler açısından olguları ikna etmek güç olmaktadır. Klinik olarak CIDP düşünülen olgulara deneyimli ellerde yapılan elektrofizyolojik çalışmalarla tanıya ulaşılabilir. Bildirdiğimiz bu olguda; diyabet varlığı, motor semptomların ön planda olması ve verilen klasik tedavilere yanıt alınamaması CIDP tanısı düşşündürmüştür. İlk yapılan EMG dikkatli yapılmış olsaydı, olguda CIDP’ye özgün EMG bulgularına ulaşılır ve olgu daha önce tanı almış ve tedavi edilmiş olurdu.

  Patogenezinde immun mekanizmaların yer alması nedeniyle CIDP tedavisinde immunomodulator ajanlar kullanılmaktadır. Otoimmun hastalıklarda IVIG kullanımının mekanizması net olarak ortaya konulamamakla birlikte IVIG’in dolaşan patojenik antikorları nötralize ettiği, B hücresi üzerindeki antijenik reseptörlere bağlanarak daha fazla otoantikor üretimini azalttığı, makrofaj üzerindeki Fc reseptöre bağlanarak inaktive ettiği, T hücre fonksiyonel modulasyonu dolayısı ile proinflamatuvar sitokin modulasyonunu sağladığı düşünülmektedir 14. Daha önceki yayınlarda demyelinizan nöropatilerde çeşitli doz ve sürelerde IVIG kullanımı ve etkinliği rapor edilmiştir. Sharma ve arkadaşları 5 ile Cocito ve arkadaşları 11 0,4/g/kg/gün IVIG 5 gün süreyle kullanmışlar, klinik ve elektrofizyolojik bulguların gerilediğini rapor etmişlerdir. Mendell ve arkadaşları 15 1. 2. ve 21. günlerde 1 g/kg/gün, Hahn ve arkadaşları 10 ise 1-2 g/kg/gün IVIG kullanmışlar ve yararlı etkilerini bildirmişlerdir. Hastamızda 4 hafta arayla toplam 6 kür 0,5 g/kg/gün IVIG uygulama sonrası klinik yakınmalarında ve elektrofizyolojik bulgularında düzelme saptadık ve tedavinin üzerinden iki yıl geçmesine karşın olguda relaps gelişmediğini gözledik.

  Sonuç olarak; bu hasta diyabetik nöropatik ağrıda klasik nöropatilere ek olarak CIDP’nin de düşülmesi gerektiğini, CIDP tedavisinde IVIG’in iyi bir seçenek olduğunu ortaya koymuştur. Tek bir olgu ile böylesi kesin fikirlere ulaşmak kuşkusuz her zaman doğru değildir. Geniş ve kontrollü çalışmalar ile DM’da CIDP sıklığı ve CIDP saptandığında IVIG uygulamanın etkinliğinin araştırılması gerektiğini düşünmekteyiz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Alber JW,Kelly JJ. Acquired inflammatory demyelinating polyneuropathies; clinical and electrodiagnostic features. Muscle Nerve 1998; 12: 435-51.

  2) Saperstein DS, Katz JS, Amato AA, Barohn RJ. Clinical spectrum of chronic acquired demyelinating polyneuropathies. Muscle Nevre 2001; 24;311-24.

  3) Wilson JR, Park Y, Fisher MA. Electrodiagnostic criteria in CIDP; comparison with diabetic neuropathy. Electromyogr. Clin. Neurophys. 2000: 40; 182-5.

  4) Hattori N, Misu K, Koike H, Ichimura M, Nagamatsu M, Hirayama M, Sobue G. Age of onset influences clinical features of choronic inflamatory demyelinating polyneuropathy. J Neurol Sci. 2001: 184; 57-63.

  5) Sharma KR, Cross J, Farronay O, Ayar DR, Shebert RJ, Bradley WG. Demyelinating neuropathy in diabetes mellitus. Arch Neurol. 2002; 59: 758-65.

  6) Chin RL, Sherman WH, Sander HW, Hays AP,Latov N. Etanercept therapy for chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. J Neurol Sci. 2003: 210; 19-21.

  7) Rotta FT, Sussman AT, Bradley WG, Ayyar DR, Sharma KR, Shebert RT. The spectrum of chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. J Neurol Sci. 2000: 173; 129-39.

  8) Haq RU, Pendlebury WW, Fries TJ, Tandan R. Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy in diabetic patients. Muscle Nerve 2003; 27: 465-70.

  9) King H, Aubert RE, Herman WH. Global burden of diabetes, 1995-2025: prevalence, numerical estimates, and projections. Diabetes Care 1998: 21; 1414-31.

  10) Hahn AF. Treatment of chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy with intravenous immunoglobulin. Neurology 1998; 51: 16-21.

  11) Cocito D, Ciaramitaro P, Isoardo G, et al. Intravenous immunoglobulin as first treatment in diabetics with concomitant distal symmetric axonal polyneuropathy and CIDP. J Neurol. 2002: 249;719-22.

  12) Lozeron P, Nahum L, Lacroix C, Ropert A, Guiglielmi JM, Said G. Symptomatic diabetic and non-diabetic neuropathies in series of 100 diabetic patients. J Neurol. 1994; 127; 170-8.

  13) Uncini A, De Angelis MV, Di Muzio A, et al. Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy in diabetics; motor conductions are important in differantial diagnosis with diabetic polyneuropathy. Clin Neurophysiol 1999: 110; 705-11.

  14) Yu Z, Lennon VA. Mechanısm of ıntravenous immune globulin therapy in antibody mediated autoimmune diseases. N Eng J Med. 1999; 340: 227-8.

  15) Mendell JR, Barohn RJ, Freimer ML, et al. Working Group on Peripheral Neuropathy. Randomized controlled trial of IVIg in untreated chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Neurology. 2001: 56: 445-9.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]