[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 079-080
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Karbamezapin ve Dirençli Hipokalsemi
Abdullah KURT1, Ayşegül Neşe Çıtak KURT1, Mustafa AYDIN1, Nimet KABAKUŞ2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatik Nörolojii Bilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Hipokalsemi, osteomalazi, karbamezapin, çocuk, Hypocalcemia, osteomalacia, carbamazepıne, child
Özet
Kliniğimizde sekiz yıldır epilepsi tanısı ile izlenen hasta, son üç yıldır karbamazepin kullanıyordu ve son bir yıldır da hiç nöbeti yokken status epileptikus kliniği ile başvurdu. Status epileptikusun ağır hipokalsemiden kaynaklandığı belirlendi. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Antikonvülzanlarla tedavi sırasında karaciğer enzim indüksiyonu geliştiği bilinmektedir. Özellikle karbamazepin (KMZ) tedavisi sonrası hastalarda vitamin D eksikliği ve osteomalazik değişiklikler oluştuğu gösterilmiştir. Ayrıca KMZ kullanımı ile kalsiyum, fosfor ve D vitamin düzeyinde düşme ile alkalen fosfataz (ALP) düzeyinde ise artış olduğunu gösteren pek çok yayın bulunmaktadır 1-4.

  Burada, uzun süre KMZ kullanan bir epilepsi hastasında ortaya çıkan dirençli hipokalsemi ve hipokalsemik konvülsiyon sunularak; bu tür hastalarda tedavi sırasında gelişebilecek olası ikincil metabolik sorunlara dikkat çekilmek istendi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Onbir yaşında erkek hasta üç yaşından itibaren epilepsi tanısı ile izleniyor ve son üç yıldır KMZ kullanıyordu. Son bir yıldır hiç nöbeti yok iken kliniğimize ağır ve uzun süren nöbet, status epileptikus kliniği ile başvurdu. Acil laboratuar incelemelerinden kan kalsiyum: 5.9 mg/dl (8.8-10.8 mg/dl), fosfor 3.4mg/dl (4-11 yaş: 3.7-5.6 mg/dl)), ALP 1291 U/L (10- 11 yaş:130-560 U/L), paratiroid hormon 321 pg/ml (1-16 yaş: 51-217 pg/ml) ve D vitamini 4.3 nmol/L (yaz: 15-150 nmol/L, kış: 10-75 nmol/L) bulundu. Hastaya intravenöz kalsiyum glukonat başlanıldı (200 mg/kg/doz x 4/ gün). KMZ kesilerek topiramat 5 mg/gün, oral başlanıldı. Aralıklı bakılan serum kalsiyum değerinin 7 mg/dL altında olması nedeni ile hastaya aktif vit D3 (Kalsitriol, 0.5 µg/gün) başlanıldı. Hastanın kemik dansitesinde ise ağır osteomalazik değişiklikler saptandı. Tedavinin 8. günü kan kalsiyum seviyesi normale gelen hastaya ek 10 günlük ağızdan kalsiyum ve aktif D vitamini verilerek taburcu edildi. 1 ve 3 ay sonraki kontrollerinde nöbeti olmayan hastanın, serum kalsiyum değerlerinin normal olduğu bulundu.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Epilepsi, uzun süreli ilaç kullanımını gerektiren hastalıklardan olup kullanılan antikonvülzanların bazı istenmeyen etkileri olduğu bilinmektedir 5. Son yıllarda giderek artan sıklıkta kullanılan ilaçlardan KMZ yapılan çalışmalarda karaciğer mikrozomal enzim indüksiyonu yaparak kalsiyum metabolizmasını olumsuz etkilediği görülmüştür. Bu etkileri hipokalsemi, hipofosfotemi, ALP yüksekliği, D vitamini eksikliği; sonuçta kemik mineral dansitesinde azalma ve ostaeomalazi/osteoporoz ile sonuçlanmaktadır 6.

  Boran ve ark 7 yaptıkları çalışmada en az altı ay süre ile KMZ kullanan vakaların %13’ünde hiperparatiroidi, %18’inde ALP yüksekliği saptamalarına rağmen vakaların hiçbirinde kemik yoğunluğunda değişiklik izlenmemişti. Aka ve ark 8 ise ortalama 1.94 yıl süre ile antikonvülzan kullanan çocuklarda yaptıkları çalışmada ise kalsiyum düzeyini normal bulmuşlardı. Bizim hastamızın ise iv kalsiyum tedavisine iyi yanıt vermeyen şiddetli hipokalsemisi vardı; bundan dolayı Status Epileptikus kliniği ile başvurmuştu. Hipkalsemisi, ancak intravenöz kalsiyum yanında aktif D vitaminine yanıt verdi. Bu durum literatürle belirtilen KMZ-indüklenmiş hipokalsemilerden ağırdı. Ayrıca hastamız son bir yıldan beri KMZ kullansa da, daha önce hipokalsemik etkisi bilinen diğer ilaçları (valproik asit, fenobarbital) uzun süre kullanmış; bu arada diyeti kalsiyum yönünden desteklense de herhangi bir vitamin önerilmemişti. Antikonvülzan ilaç kullanan hastalarda hipokalseminin önlenmesi için D vitamini öneren çalışmalar bulunmaktadır 9.

  Sonuç olarak; hipokalsemi oluşturma riski yüksek olan antikonvülzan ilaç kullanan hastaların kalsiyum metabolizması açısından düzenli izlenmesinin ve gerekirse D vitamini ve kalsiyum desteği yapılmasının uygun olacağı düşüncesindeyiz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) AndersenRS, ValeurN. Hyperparathyroidism secondary to anticonvulsant treatment. UgeskrLaeger 2001; 163: 6288-6289.

  2) Zdrojewicz Z, Dubinski A, Jonek A, Tomanek N, Krajewski W Tetanic crisis and antiepileptic drugs. A case report. Neuro Endocrinol Lett 2005; 26: 317-319.

  3) Pack AM Bone disease in epilepsy. Curr Neurol Neurosci Rep 2004; 4: 329-334.

  4) Ali FE, Al-Bustan MA, Al-Busairi WA, Al-Mulla FA. Loss of seizure control due to anticonvulsant-induced hypocalcemia. Ann Pharmacother 2004; 38: 1002-1005.

  5) Kayemba Kay'S S, Beust M, Aboulghit H, Voisin M, Mourtada A. Carbamazepine and vigabatrin in epileptic pregnant woman and side effects in the newborn infant. Arch Pediatr 1997; 4: 975- 978.

  6) Hoikka V, Alhava EM, Karjalainen P, et al. Carbamazepine and bone mineral metabolism. Acta Neurol Scand 1984 ; 70: 77-80.

  7) Boran P, Yılmaz Y, Turan S, Bereket A. Karbameazepin ve Valproat monoterapilerinin tiroid fonksiyonu, lipid ve kemik metabolizması üzerine etkileri. Çocuk Dergisi (Logos) 2004; 4: 157-162.

  8) Aka S, Erverdi D, Göğcü Ş, Demirkol A, Yavrucu S, Özgüner A. Antiepileptik ilaç kullanan çocuklarda serum kalsiyum düzeyleri. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2000; 22: 154-156.

  9) LA Fıtzpatrick. Pathophysiology of bone loss in patients receiving anticonvulsant therapy. Epilepsi & Behavior 2004; 5: 3-15.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]