[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
F?rat T?p Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 197-200
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Plevran?n Soliter Fibröz Tümörleri
Alpay ÖRK?, Hatice ERY???T, Oral AKIN, Suat PATLAKO?LU, Altu? KO?AR, Gökhan HACI?BRAH?MO?LU, Bülent ARMAN
Heybeliada Gö?üs Hastal?klar? ve Gö?üs Cerrahisi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Gö?üs Cerrahisi, ?STANBUL
Anahtar Kelimeler: Soliter fibröz tümör, plevra, komplet rezeksiyon, Solitary fibrous tumor, pleura, complete resection
Özet
Giri?: Bu çal??man?n amac? plevran?n soliter fibröz tümörlerinin klinik davran???n? de?erlendirerek nadir görülen bu tümörlerin, optimal cerrahi yöntemini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: 1997 ve 2004 y?llar? aras?nda, klini?imizde soliter fibröz tümör rezeksiyonu yap?lan 6 hastan?n kay?tlar? retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Opere edilen alt? hastan?n ya? ortalamas? 42.3 idi. Hiçbir hastada asbest temas öyküsü yoktu. Be? olgu semptomatikti. Tüm olgulara torakotomi yap?ld?. Be? hastada tümör viseral plevradan, birinde ise parietal plevradan kaynaklanmaktayd?. Olgular?m?zda tümör total olarak eksize edildi. Ortalama tümör çap? 14 cm (6-24) idi. Patoloji sonuçlar? alt? olguda da plevran?n benign soliter fibröz tümörü olarak raporland?. Olgular?n hepsinde komplet rezeksiyon yap?ld?. Postoperatif mortalite ve major komplikasyon saptanmad?. Ortalama 53.5 ayl?k takipte rekürrens gözlenmedi.

Sonuç: Plevran?n soliter fibröz tümörleri nadir görülen neoplazmalard?r ve büyük boyutlara ula?abilir. Komplet cerrahi rezeksiyon, bu tümörlerin optimal tedavisidir ve büyük kitlelerde malignite ak?lda tutulmal?d?r. ©2007, F?rat Üniversitesi, T?p Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Plevran?n soliter fibröz tümörü (SFTP) yava? büyüyen nadir bir tümörüdür. Günümüze kadar literatürde yakla??k 800 vaka bildirilmi?tir. Daha önce bu tümörler mezotelyoman?n bir formu olarak de?erlendirilmi?tir 1. Günümüzde ise elektron mikroskopisi ve immunhistokimyasal çal??malar neticesinde submezotelyal mezenkimal tabakadan köken ald??? belirlenen bu tümörlere ?Plevran?n Soliter Fibröz Tümörü? ad? verilmi?tir 1,2. Literatürde bu tümörlerin %10 ile 30 oran?nda malign oldu?u bildirilmi?tir 1-5. Çaplar? 1 ile 37 cm aras?nda olabilen SFTP?ler %80 oran?nda viseral plevradan bir sapla ç?kmaktad?r. Olgular ço?unlukla asemptomatiktir. Tümörün büyüklü?üne ve lokalizasyonuna ba?l? olarak nefes darl???, öksürük, gö?üs a?r?s? görülebilir.

  Benign ve malign SFTP, gö?üs grafisinde genellikle iyi s?n?rl?, homojen ve yuvarlak kitle olarak görülür 2. Bu tümörlerin tan? ve tedavisi için genellikle torakotomi gerekir.

  Prognozu etkileyen en önemli faktör tümörün komplet rezeksiyonudur. Rekürrens ve malign transformasyon riski vard?r. Bu çal??mada, klini?imizde plevran?n soliter tümörü nedeniyle opere etti?imiz 6 olguyu; klinik, radyolojik, histolojik bulgular? ve tedavi yakla??mlar? aç?s?ndan inceleyip literatür bilgileri do?rultusunda de?erlendirdik.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  1997 ve 2004 y?llar? aras?ndaki sekiz y?ll?k dönemde plevra kaynakl? soliter fibröz tümör tan?s? alan ve cerrahi rezeksiyon yap?lan 6 olgu çal??maya dahil edildi. Bu olgular?n klinik kay?tlar? retrospektif olarak gözden geçirildi. Plevran?n di?er malign tümörleri bu çal??maya al?nmad?.

  Olgular anamnezleri ve fizik muayene bulgular? ile de?erlendirilip preoperatif standart gö?üs grafisi ile toraks tomografisi, elektrokardiyografi çekildi, solunum fonksiyon testleri, rutin kan tetkikleri yap?ld?. Tüm hastalara fiberoptik optik bronkoskopi (FOB) uyguland?. ?ki olguda d??tan bas? saptand?, di?er dört hastada patolojik bulgu saptanmad?. Olgulara, preoperatif histolojik tan? elde etmek amac?yla tomografi e?li?inde ince i?ne aspirasyonu yap?ld? (Tablo 1). Fakat hiçbir hastada i?ne aspirasyonu preoperatif tan? için yeterli olmad?. Bir hastada video-yard?ml? torakoskopik cerrahi (VATS) uygulanarak rezeksiyon öncesi SFTP tan?s? konuldu.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Olgular?n demografik özellikleri. K: Kad?n, E: Erkek, FOB: Fiberoptik bronkoskopi, ??A: ?nce i?ne aspirasyonu, VATS: Video yard?ml? torakoskopik cerrahi.

  Rezeksiyon, olgular?n tümünde torakotomi ile yap?ld?. 10 cm'den küçük tümörler için (2 olgu) için lateral torakotomi, 10 cm'den büyük kitlelerde (4 olgu) ise posterolateral torakotomi insizyonu kullan?ld?. Eksize edilen kitleler patoloji laboratuar?na gönderildi. Mikroskopik inceleme yap?larak England kriterlerine göre tümörler malign ve benign ayr?m? yap?ld? 4.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Olgular?n 5?i kad?n, biri ise erkekti, ya? ortalamas? 42.3 (ya? aral??? 23-68) idi. Hastalar?n hiçbirinde asbest ile temas öyküsü yoktu. Be? hastada, gö?üs a?r?s?, öksürük, nefes darl???, ate? ve kilo kayb? gibi semptomlar mevcuttu. Preoperatif tan? sadece bir hastada video-yard?ml? torakoskopi ile konuldu.

  Torakotomide yap?lan eksplorasyonda, 6 olguda da tek lezyon saptand?. Olgular?n be?inde lezyon viseral plevraya, birinde ise parietal plevraya bir pedikül ile tutunmaktayd?. Tümörlerin hepsi makroskopik olarak enkapsüleydi (?ekil 1). ?nvazyon bulgusu yoktu, sadece kom?u organlarla kitle aras?nda az miktarda yap???kl?klar vard?.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Eksizyon sonras? plevran?n soliter fibröz tümörünün görüntüsü.

  ?ki vakada (No. 5 ve 6) tümörün büyüklü?ü nedeniyle diseksiyon ve kitle manüplasyonu oldukça zordu. 5 numaral? olgunun diseksiyonu esnas?nda, tümör üzerindeki damarlardan yakla??k 500cc kanama meydana geldi. Kanama, damarlar sütüre edilerek kontrol alt?na al?nd?. Viseral plevradan kaynaklanan 5 vakada parankime lineer stapler konularak tümör eksize edildi. Parietal plevradan kaynaklanan bir vakada ise tümör ekstraplevral olarak ç?kar?ld?. Vakalar?n hiçbirinde kom?u dokulara invazyon ?üphesi olmad???ndan intraoperatif frozen çal??mas? yap?lmad?. Operasyon esnas?nda hemorajik karakterde plevral efüzyon tespit edilen bir hastan?n sitolojik incelemesinde, malign hücre tespit edilmedi. Ortalama drenaj süresi 2.5 gün (1-4 gün) idi. Hastalar drenleri al?nd?ktan 24 saat sonra hastaneden taburcu edildiler.

  Ortalama tümör çap? 14 cm (6-24) idi. Postoperatif patolojik incelemede 6 olguda da benign soliter fibröz tümör olarak rapor edildi. (?ekil 2) Olgular?n hepsine komplet rezeksiyon yap?ld?.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Plevran?n soliter fibröz tümörünün mikroskopik görüntüsü. ( Vimentin pozitif, spindle hücreler.)

  Postoperatif mortalite olmad?. Majör komplikasyon görülmedi. Bir olguda postoperatif dönemde supraventriküler aritmi meydana geldi.

  Hastalar, postoperatif ilk 6 ay içerisinde her ay, 2 y?la kadar üç ayda bir ve bundan sonra y?lda bir kez posteroanterior akci?er grafisi ile kontrol edildi. ?ki y?ldan sonra ise y?lda bir kez toraks tomografisi çekildi. Ortalama 53.5 (8-96 ay) ayl?k takip süresinde klinik ve radyolojik olarak patoloji saptanmad? (Tablo 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Olgular?n karakteristik özellikleri. L:Lateral torakotomi, PL: Posterolateral torakotomi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Plevran?n soliter fibröz tümörü genellikle viseral plevradan kaynaklanan ve oldukça nadir görülen bir tümördür. ?nsidans? 2.8/100.000 olarak bildirilmi?tir. Daha önceleri bu tümörler mezotelyoman?n bir formu olarak de?erlendirilmi? ve lokalize mezotelyoma, lokalize fibröz mezotelyoma, soliter fibröz mezotelyoma, fibröz mezotelyoma gibi isimler kullan?lm??t?r 1. Ancak günümüzde elektron mikroskopisi ve immunhistokimyasal çal??malar, bu tümörlerin submezotelyal mezenkimal dokudan kaynakland??? ortaya konulmu?tur. Ayr?ca asbest maruziyetinin olmamas? ve prognoz olarak malign plevral mezotelyomadan daha iyi olmas? nedeniyle bu tümörler için "Solitary (Localized) Fibrous Tumor of The Pleura" terimi de kullan?lmaktad?r 3. SFTP lerin %80 i viseral plevradan bir pedikül ile kaynak almakta ve genellikle benign karakterde olmaktad?r. Ancak parietal plevra, diyafragma, gö?üs duvar?, mediasten, fissür gibi yerlerden de ç?kabilmektedir. Bizim çal??mam?zda 5 vakada tümör viseral plevradan bir pedikül ile ç?kmakta, di?erinde ise parietal plevradan kaynak almaktayd?.

  Klinik olarak hastalar?n yar?s? asemptomatik olmakta ve di?er nedenlerle çekilen akci?er grafilerinde tesadüfen saptanmaktad?r. Tümörün büyüklü?ü ve lokalizasyonuna ba?l? olarak nefes darl???, gö?üs a?r?s?, öksürük gibi semptomlara neden olmaktad?r. Hastalar?n %4 ila 25 inde ise hipertrofik osteoartropati ve hipoglisemi saptanabilir 5,6. Bu çal??mada, 5 hastada çe?itli semptomlar mevcut iken bir hasta ise di?er nedenlerle çekilen akci?er grafisinde tesadüfen saptanm??t?r (Tablo 1). Bir hastam?zda da hipertrofik osteoartropati mevcuttu.

  SFTP genellikle gö?üs grafisinde genellikle iyi s?n?rl?, homojen ve yuvarlak kitle olarak görülür. Nadir olarak plevral efüzyon da saptanabilir. Tümör büyüklü?ü 1 ile 37 cm aras?nda olabilir. Bizim çal??mam?zda tümör çap? 6 ile 24 cm aras?nda idi (Tablo 2). Torakotomi esnas?nda görülen plevral efüzyonda ise malign hücre saptanmam??t?.

  SFTP?lerin yakla??k %10 ile 30 malign karakterde olabilir. Malign SFTP? ler genellikle 10 cm?den büyük, sesil ve parietal plevra, diyafragma veya mediastenden ç?kmaktad?r. De Perrot ve arkada?lar? yapt?klar? çal??mada 10 cm?den büyük tümörlerin benign olabilece?i gibi baz? malign tümörlerinde çap?n?n 10 cm? den küçük oldu?u rapor edilmi? ve tümör büyüklü?ünün tek ba??na malignite kriteri olmad???n? bildirmi?lerdir 1. Bizim çal??mam?zda ise dört hastada tümör çap? 10 cm?den büyük olmas?na ra?men malignite bulgusu saptanmam??t?r.

  SFTP?lerin tan?s?nda toraks tomografisi e?li?inde ince i?ne aspirasyonu kullan?lmakta ancak tan? için genellikle yeterli olmamaktad?r. Literatürde bu tümörlerin tan? ve tedavisinde video-yard?ml? torakoskopik cerrahi (VATS) ile ba?ar?l? sonuçlar bildiren çal??malar mevcuttur. Ancak VATS 5 cm?den küçük, pediküllü, benign SFTP? lerde önerilmektedir. VATS ayr?ca torakotomi öncesi rezeksiyon s?n?rlar?n?n belirlenmesinde ve özellikle mediastenden kaynaklanan SFTP? lerde di?er tümörlerle ayr?c? tan?n?n yap?lmas?nda oldukça yararl?d?r 5,7,8. Çal??mam?zda bir hastaya torakotomi öncesi VATS yap?larak rezeksiyon öncesi tan? elde edilmi?tir.

  Prognozu etkileyen en önemli faktör komplet cerrahi rezeksiyondur. Hem benign hem de malign SFTP? lerde total eksizyon en uygun tedavi seçene?idir 9. Benign SFTP? lerde tümörün rezeksiyonu tam kür sa?lamaktad?r 1,6,10,11. Magdeleinat ve arkada?lar? 60 olguda yapt?klar? çal??malar?nda ortalama 80 ayl?k takip süresinde benign tümörlerde rekürrens saptamam??, malign SFTP?li 21 hastadan ikisinde lokal rekürrens saptad?klar?n? rapor etmi?lerdir 6. Benign, sapl? SFTP? lerde tümörün rezeksiyonu yeterli olmaktad?r. Parietal plevradan kaynaklanan tümörlerde ise ekstraplevral rezeksiyon önerilmektedir. Sesil-malign tümörlerde ise komplet rezeksiyon için daha agresif cerrahi gerekmektedir. Çal??mam?zda 5 hastada tümör bir sap ile viseral plevradan kaynaklanmaktayd?. Bu tümörlerde stapler yard?m? ile parankime wedge rezeksiyon yap?larak tümör eksize edilmi?tir. Parietal plevradan kaynaklanan bir olguda ise (No.6) ekstraplevral tümör rezeksiyonu yap?lm??t?r. Tüm hastalar?m?zda komplet rezeksiyon (R0) elde edilmi?tir.

  Çal??mam?zda dev boyutta tümörü olan iki hasta mevcuttu (No.5 ve 6). Bir olguda kitle sorunsuz eksize edilirken, di?er vakada (No.5) kitlenin kom?u dokulardan diseksiyonu s?ras?nda, tümörün vasküler yap?lar?ndan yakla??k 500cc hemoraji oldu. Bu nedenle dev boyuttaki tümörlü olgularda operasyon öncesinde anjiografi ve/veya arter embolizasyonunun yararl? olabilece?ini dü?ünmekteyiz 12,13

  Sonuç olarak, cerrahi rezeksiyon hem benign hem de malign soliter fibröz tümörlerin tedavisinde en iyi seçenektir. Benign tümörlerde kür sa?lamaktad?r. Özellikle 10?cm den büyük, parietal plevra, diyafragmatik yüz yada mediastenden kaynaklanan tümörlerde, rekürrens ve malign transformasyon riski nedeniyle uzun süre takip alt?nda tutulmal?d?r.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) de Perrot M, Fischer S, Brundler MA, Sekine Y, Keshavjee S. Solitary fibrous tumors of the pleura. Ann Thorac Surg 2002; 74:285-93.

  2) de Perrot M, Kurt AM, Robert JH, Borisch B, Spiliopoulos A. Clinical behavior of solitary fibrous tumors of the pleura. Ann Thorac Surg 1999; 67: 1456-9.

  3) Sung SH, Chang JW, Kim J, Lee KS, Han J, Park SI. Solitary fibrous tumors of the pleura: surgical outcome and clinical course. Ann Thorac Surg 2005;79:303-7.

  4) England DM, Hochholzer L, McCarthy MJ. Localized benign and malignant fibrous tumors of the pleura: a clinicopathologic review of 223 cases. Am J Surg Pathol 1989;13:640-58

  5) Takahama M, Kushibe K, Kawaguchi T, Kimura M, Taniguchi S. Video-assisted thoracoscopic surgery is a promising treatment for solitary fibrous tumors of the pleura. Chest 2004;125:1144-7.

  6) Magdeleinat P, Alifano M, Petino A, Rochais JP, Dulmet E, Galateau F, Icard Regnard JP. Solitary fibrous tumors of the pleura: clinical characteristics, surgical treatment and outcome. Eur J Cardiothorac Surg 2002;21:1087-93.

  7) Cardillo G, Facciolo F, Cavazzana AO, Capece G, Gasparri R, Martelli M. Localized (solitary) fibrous tumors of the pleura: an analysis of 55 patients. Ann Thorac Surg 2000;70:1808-12.

  8) Sandvliet RH, Heysteeg M, Paul MA. A large thoracic mass in a 57 year old patient. Chest 2000;117:897-900.

  9) Robinson LA. Solitary Fibrous Tumor of The Pleura. Cancer Control 2006 Oct 13 (4) 264-9.

  10) Khan JH, Rahman SB, Clary-Macy C, Kerlan RK, George TL, Hall TS, Jablons DM. Giant solitary fibrous tumor of the pleura. Ann Thorac Surg 1998;65:1461-4.

  11) Biçer M, Yald?z S, Gürsoy S, Ülgan M. A case of giant benign localized fibrous tumor of the pleura. Eur J Cardiothorac Surg 1998;14:211-3.

  12) Weiss B, Horton DA. Preoperative embolization of a massive solitary fibrous tumor of the pleura. Ann Thorac Surg 2002;73:983-5.

  13) Shaker W, Meatchi T, Dusser D, Riquet M. An unusual presentation of solitary fibrous tumor of the pleura: right atrium and inferior vena cava compression. Eur J Cardiothorac Surg 2002;22:640-2.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]