[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
F?rat T?p Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 229-230
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Ulnar Arter Yoklu?u ile Birlikte Görülen Median Arter
Mehmet ?hsan OKUR, Mustafa Alpagan YILDIRIM, ?smet B?NGÖL, Zübeyir ÖRTER, Ümit ALSANCAK
F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal?, ELAZI?
Anahtar Kelimeler: Anatomik varyasyonlar, ulnar arter, median arter, Anatomic variations, ulnar artery, median artery
Özet
Üst ekstremitede arteriyel sistemin varyasyonlar? s?kt?r. Önkol arter sistemindeki damarlardan baz?lar? embriyonik dönemden sonra gerilemektedir. Ulnar arter yoklu?u oldukça nadir gözlenen bir durumdur. Median arter normalde fetal dönemde bulunur ama do?umdan sonra gözlenmesi nadirdir. Olgumuzda sa? önkol yaralanmas? sonras? sinir hasar?n? görmek amac?yla yap?lan eksplorasyonda median arter varl??? saptand?ktan sonra birlikte ulnar arter yoklu?u da gözlendi. Anatomik yap?larda olas? de?i?iklikler ilgili vücut bölümlerinin damarlanmas?na göre önkola yap?lacak cerrahi giri?imler için olas? bu tür anatomik varyasyonlar göz önüne al?nmal?d?r. ©2007, F?rat Üniversitesi, T?p Fakültesi
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Üst ekstremite arteriyel sistemi çok say?da varyasyonlar göstermektedir. Varyasyon say?s? embriyolojik dönemde daha fazlayken eri?kin döneminde varyasyonlar?n bir k?sm?n?n regresyonu sonucu say? azalmaktad?r 1-3. Ulnar arterin yoklu?unda önkol dola??m?n? radial ve interosseöz arterler ya da bizim olgumuzda oldu?u gibi büyük bir median arter kompanse etmektedir.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Bir y?l önce sa? koltukalt? ve önkoldan köpek taraf?ndan ?s?r?lm?? 11 ya??ndaki erkek çocuk sa? kolda güç kayb? ve uyu?ukluk ile ba?vurdu. Fizik muayene ve EMG sonucunda yayg?n sinir hasar? tespit edildi. Hastaya tan? ve tedavi amac?yla eksplorasyon yap?ld?. Önkolda daha önceki skar alan?ndan yap?lan insizyonda önkolda fleksör yüzde ortadan seyreden median arter tespit edildi (?ekil 1). Ayn? önkolda ulnar arter yoktu. Ameliyattan sonra yap?lan Allen testi ve Doppler ultrasonografisi sonucunda ulnar arterin yoklu?u do?ruland?. Bu de?i?ik damar yap?s?n? göstermek için ba?ka bir invaziv giri?im yap?lmad?. Di?er koldaki arterlerde Allen testi ve Doppler ultrasonografisi ile herhangi bir araz ile bulunamad?.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: önkola cerrahi eksplorasyon esnas?nda kar??la?t???m?z median arter.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Üst ekstremitelerin arteriyel sisteminde gözlenen variyasyonlar oldukça fazlad?r. Özellikle cerrahlar ve anatomistler taraf?ndan rastlan?r 2. Üst ekstremitelerdeki anomali yada varyasyonlar ekstremite tomurcu?u geli?imi esnas?nda vasküler pleksuslar?n normal olu?umu sürecinde bir sapma olarak aç?klanabilir 1,4.

  Median arter erken embriyonik dönemde önkol arteriyel ak??na dahil olan geçici bir arterdir. Normalde embriyonik dönemin ikinci ay?nda kendili?inden geriler. ?ki farkl? tipi tan?mlanm??t?r: ilki palmar tip denen uzun, geni? ve ele ula?an tipi. ?kincisi ise antebrakiyal k?sa, dar el bile?ine ula?madan sonlanan tipidir. Antebrakial tip olgular?n ço?unlu?unu olu?turmaktad?r. Median arterin bir ba?ka özelli?i de median sinirin beslenmesine yapt??? katk?d?r. Rudimanter olarak kalan median arterin arteria comitans nervi mediani ile e?anlaml? oldu?u dü?ünülmektedir 5. Median arter görülme s?kl??? embriyolojik dönemde %18.7 eri?kin dönemde %12 oran?ndad?r 1. Bu oran ülkemizde yap?lan bir çal??mada postmortem bebeklerde %12.5 olarak bulunmu?tur. Ayn? çal??mada 35 eri?kin kadavras?nda median arter tespit edilememi?tir 6. Ba?ka bir çal??mada ise eri?kin dönemde kal?c? median arter oran? %4.4 ile %8.3 aras?nda gösterilmi?tir 7. Median arterin dominant arter özelli?i kazanarak median sinir ile birlikte seyretmesi karpal tünel sendromunun olu?um nedenleri aras?ndad?r 8. Ülkemizden bir olgu sunumunda karpal tünel sendromu etyolojisinde nadir bir durum olan bifid median sinir ve median arter birlikte varl??? gösterilmi?tir 9. Bir olgu sunumunda da median arterin radial arter yoklu?unda bask?n damar özelli?i gösterdi?i belirtilmi?tir. Normalde radial arter yoklu?unda kompansasyonu sa?layan interosseöz arterdir. Radial arter yoklu?unda kal?c? median arterin kompansasyonda dominant oldu?u ve kalibresinin ulnar artere e?it oldu?u gösterilmi?tir 10.

  Ulnar arter yoklu?u ise daha nadir bir durumdur. Geni? örnekli bir seride ulnar arter yoklu?u %0.015 olarak bildirilmi?tir 2. Ulnar arter yoklu?u embriyolojik dönemde %0.7 ve eri?kin dönemde ise %0.2?den az gözlenmektedir. Bu durumda kompansasyonun median arterden ziyade radial arter ve interosseöz arterlerce sa?land??? bildirilmi?tir. Literatürde ulnar arterin interosseoz dal olarak veya rekürent ulnar arter olarak gözlendi?i 3 olgu raporu yay?nland??? bildirilmektedir 11.

  Benzer bir durumda; özellikle planlama yap?lmaks?z?n giri?ilen bir flep operasyonunda beklenmedik, önemli sorunlar yaratacak sürprizlere yol açabilir. Olgumuzda periferik sinir eksplorasyonu s?ras?nda tesadüf eseri gözlenen median arter bizim için beklenemedik bir surprizdi. Dahas? ulnar arter yoklu?uyla da karakterizeydi. Bu nedenle üst ekstremiteye yap?lacak majör bir giri?im öncesinde hasta mutlaka Allen testi ve Doppler ile kontrol edilmelidir. ?üpheli durumlarda Doppler ve anjiyografi ile daha ayr?nt?l? sonuçlar al?nmal?d?r. Ancak anjiyografi invaziv bir giri?im oldu?undan kar-zarar oran? mutlaka dü?ünülerek yap?lmal?d?r.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Rodriguez-Niedenfuhr M, Burton GJ, Deu J, Sanudo JR. Development of the arterial pattern in the upper limb of staged human embryos: normal development and anatomic variations. J.Anat. 2001 Oct; 199( Pt 4): 547-566.

  2) Rodriguez-Niedenfuhr M, Vazquez T, Parkin I, Sanudo JR. Variations of the arterial pattern in the upper limb revisited: a morphological and statistical study, with a review of the literatüre. J Anat. 2001; Oct; 199(Pt 4):407-417.

  3) Kopuz C, Baris S, Gulman B. A further morphological study of the persistent median artery in the neonatal cadavers. Surg Radiol Anat. 1997; 19:403-406.

  4) Yoshinaga K, Tanii I, Kodama K. Superficial brachial artery crossing over the ulnar and median nerves from posterior to anterior: embryological significance. Anat Sci Int. 2003; Sep 78:177-80.

  5) Rodriguez-Niedenfuhr M, Sanudo JR, Vazquez T, Logan B, Nearn L, Parkin I. Median artery revisited. J Anat. 1999;195: 57- 63.

  6) Kopuz C, Gulman B, Baris S. Persistent median artery: an anatomical study in neonatal and adult cadavers. Kaiboka Zassi 1995; Dec;70:577-580.

  7) Henneberg M, George BJ. Possible secular trend in the incidence of an anatomical variant: median artery of the forarm. Am J Phys Anthropol. 1995; 96:329-334

  8) Vollala VR, Raghunathan D, Rodrigues V. Nerve Compressions in upper limb: a case report. Neuroanatomy. 2005; 4: 35-36.

  9) MT Alt?nok, K Ertem, AK F?rat, HM Karaka?. Karpal tünel sendromlu olguda patent medyan arter ve bifid medyan sinir. ?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi Dergisi 2005; 12:273-275.

  10) Porter CJ, Mellow CG. Anatomically aberrant forearm arteries: an absent radial artery with co-dominant median and ulnar arteries. Br J Plast Surg. 2001;54:727-8.

  11) Rodriguez-Niedenfuhr M, Vazquez T, Parkin I, Sanudo JR. Arterial patterns of the human upper limb: update of anatomical variations and embriyological development. Eur J Anat. 2003; 7 Suppl 1:21-28.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]