[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 024-027
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Humerus Lateral Epikondilit Tedavisinde Lokal Steroid Enjeksiyonu ile Lateral Epikondilit Bandajının Etkinliğinin Karşılaştırılması
Oktay BELHAN, Lokman KARAKURT
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Humerus lateral epikondilit, kortikosteroid enjeksiyonu, epikondilit bandajı, tanı, tedavi, Humeral lateral epicondylitis, corticosteroid injection, epicondylitis bandage, diagnosis, treatment
Özet
Amaç: Humerus lateral epikondilitli olgulara, lokal steroid injeksiyonu ile lateral epikondilit bandaj uygulama sonuçlarının ve etkinliğinin klinik olarak karşılaştırılması.

Gereç ve Yöntem: Dirsek yan kısmında ağrı şikâyetiyle kliniğimize müracaat edip, klinik ve radyolojik muayeneleri yapılarak lateral epikondilit tanısı konan ve düzenli takibi yapılan 21’i erkek, 18’i bayan olmak üzere toplam 39 hastanın 41 dirseği çalışma kapsamına alındı. Hastaların ortalama yaşı 42.3 (19-54) yaş, ortalama takip süresi ise 13.7 (12-16) ay olarak tespit edildi. Hastalar 2 gruba ayrıldı. 1. Grupta 19 hastanın 21 dirseğine lokal steroid enjeksiyonu yapılırken, 2. Gruptaki 20 hastanın 20 dirseğine lateral epikondilit bandajı uygulandı. Olgular; tedavinin başlamasından 2 hafta sonra ve 2, 6, 12. aylarda kontrol edilerek değerlendirildi.

Bulgular: Grup 1’de 1 olguya ilk enjeksiyondan 2 hafta sonra ağrısının geçmemesi nedeniyle 2. enjeksiyon yapıldı. Son kontrolde Grup 1’de %80.95, Grupta 2’de ise %45 oranında mükemmel sonuç elde edildi. İki grup arasında anlamlı olarak fark vardı (p<0.05) ve steroid injeksiyonu yapılan grupta daha iyi sonuç elde edildi.

Sonuç: Humerus lateral epikondilit için değişik tedavi yöntemleri mevcuttur. Konservatif tedavi yöntemleri içerisinde sık olarak kullanılan lokal steroid injeksiyonunun iyileşme üzerine daha etkili olduğuna inanmaktayız..©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Yetişkinlerde dirsek yan ağrısının en sık nedeni lateral epikondilittir 1. Lateral epikondilitin tanısı fizik muayene ve anamnez ile doğrudan rahatlıkla konulabilmektedir. Bununla birlikte direkt radyogramın tanıdaki yeri sınırlıdır 2. Günümüzde bu hastalığın patofizyolojisi ve tedavisi konusunda çelişki devam etmektedir 3. Hastaların çoğu konservatif tedaviye cevap verirken, %5-10 oranında kronik semptomlar gelişmektedir 4. Uygun konservatif tedavilerle lateral epikondilitli hastalarda %75-90 oranında rahatlama olduğu bildirilmiştir 1. Çalışmamızda dirsek yan kısmında ağrı şikayeti ile müracaat edip lateral epikondilit tanısı konan hastalara lokal steroid injeksiyonu ile lateral epikondilit bandajı uyguladığımız olgularda, tedavinin etkinliği karşılaştırıldı.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Dirsek yan kısmında ağrı şikâyeti sonucu kliniğimize müracaat edip, klinik ve radyolojik incelemeler sonrası, lateral epikondilit tanısı konan ve düzenli takibi yapılan 21’i erkek, 18’i bayan toplam 39 hastanın 41 dirseği çalışma kapsamına alındı. Ortalama yaş 42.4 (19-57), ortalama takip süresi 13.7 ay (11-16) olarak tespit edildi. Hastaların 28’inde sağ, 9’unda sol, 2 hastada ise her iki dirsekte lateral epikondilit mevcuttu. Olguların 7’si tenis oynamaktaydı ve mesleki olarak; 14 olgu sanayi işçisi, 4 olgu sekreter, 3 olgu öğretmen ve 11 olgu da ev hanımıydı ve tüm olguların el bilek ekstensörlerinin aşırı kullanımı söz konusuydu. Hastalar 2 gruba ayrıldı. 1. grupta 19 hastanın 21 dirseğine lokal steroid injeksiyonu yapıldı. Lokal steroid olarak 1 ml triamcinolone kullanıldı ve hastanın dirseğinde en ağrılı ve hassas olduğu noktadan 18 numara iğne ile girilip bir defada yapıldı. 2. grup ise 20 hastadan oluşmaktaydı ve bunlara epikondilit bandajı uygulandı. Epikondilit bandajı, epikondilin 4-5 cm distaline gelecek şekilde ön kola uygulandı. Tüm olgular tedaviye başlandıktan sonra 2. haftada ve 2, 6 ve 12. aylarda kontrol edilerek değerlendirildi. Değerlendirmede Verhaar ve ark.’larının 5 skorlama sistemi kullanıldı ve olgular; mükemmel, iyi, orta ve kötü olarak değerlendirildi. Verhaar ve ark.’larının 5 değerlendirme skoru tablo 1’de verilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Lateral epikondilit için Verhaar ve ark.5’larının klinik değerlendirme skorlama sistemi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Grup 1’de 1 hastaya ilk steroid enjeksiyonunda 2 hafta sonra ağrısının azalmaması nedeniyle 2. defa steroid enjeksiyonu yapıldı. İlk tedaviden sonraki 2. haftada Grup 1’de %90.47 mükemmel sonuç alınırken, Grup 2’de %55 oranında mükemmel sonuç alındı. Son kontrolleri tedavi başlangıcından 12 ay sonra yapılan değerlendirmede ise; Grup 1’de % 80.95 mükemmel sonuç alınırken, Grup 2’de %45 oranında mükemmel sonuç elde edildi. Bu sonuçlara göre gruplar arasında anlamlı fark olduğu (p<0.05) ve lokal steroid injeksiyonu yapılan hasta grubunda sonuçların daha iyi olduğu görüldü. Verhaar ve ark.’larının 5 skorlama sistemi kullanılarak elde edilen sonuçlar tablo 2’de gösterilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Olguların tedavi sonrası elde edilen sonuçları

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Lateral epikondilit (tenisçi dirseği), dirsek yan ağrısının en sık nedenidir. Ancak lateral epikondilitli olguların büyük bir kısmının tenis oynamadığı da bilinen bir gerçektir 6. Çalışmamızda da sadece 7 lateral epikondilitli olgu tenis oynamaktaydı ve bunlar da lateral epikondilit bandajı uygulanarak tedavi edildi.

  Lateral epikondilitin patofizyolojisi bugün hala tartışma konusudur 3. Ancak lateral epikondile yapışan el bileği ekstensörlerinin tekrarlayıcı aşırı kullanımı ve buna bağlı olarak ekstensör karpi radialis brevisin muskulotendinöz kısmının mikro yırtığı veya inflamatuar olmayan tendinozisi gibi etyolojik faktörler suçlanmaktadır 4,7. Mikrovasküler perfüzyon çalışmaları ekstensör tendonların derin kısmında azalmış vaskülaritenin olduğunu göstermiştir 7,8. Çalışma grubumuzdaki olguların çoğunda gerek mesleki, gerekse sosyal ve sportif aktivitelerden dolayı el bileği ekstensörlerinin tekrarlayıcı aşırı kullanımı söz konusuydu.

  Lateral epikondilitin tanısı iyi alınmış anamnez ve klinik muayene ile rahatlıkla konulabilmektedir. Lateral epikondilin 1-2 cm distalindeki ekstensör bölgede hassasiyet, ağrı olması ve dirençli el bileği ektensiyonu veya pasif el bileği fleksiyonunda ağrının artması lateral epikondilit için tipiktir. Ancak düz radyografilerin tanıda çok az değeri vardır 2. USG değerlendirmede epikondilitli bölgede artmış kan akımı gösterilebilmekte ve özellikle steroid enjeksiyonlarında doğru yeri saptamada faydalı olabileceği belirtilmektedir 9. Biz steroid enjeksiyonu uyguladığımız olgularda böyle bir yöntemi tercih etmeyip, ağrı ve hassasiyetin en fazla olduğu noktaya steroid enjeksiyonu yaptık.

  Cerrahi olmayan tedavilerle (aktivite kısıtlaması, fizik tedavi, epikondilit bandajı, lokal steroid enjeksiyonu) %75-90 oranında başarılı sonuçlar alınmaktadır 1,10-12. Çalışmamızda lokal steroid enjeksiyonu yapılan grupta %80,2 oranında başarılı sonuç elde ettik. Lateral epikondilitli olguların tedavisine konservatif yöntemlerle başlanmalıdır 3. Şikâyetlerin başlangıcından itibaren 1 yıl geçmesine rağmen konservatif tedavi yöntemlerine cevap vermeyen dirençli olgularda cerrahi tedavi uygulanabilmektedir 1. Çalışma grubumuzda, konservatif tedaviye hiç cevap vermeyen veya ağrıları hiç azalmayan olgumuz olmadığı için, hiçbir olgumuza cerrahi tedavi uygulamadık.

  Epikondilit bandajları, tekrarlayıcı aktivite esnasında el bileği ektensörlerinin başlangıç noktasına binen yükü dağıtmak için tasarlanmıştır. Yapılan biyomekanik çalışmalarda, bu bandajın hem vibrasyon amplitüdünü hem de ivmeyi azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir 13. Çalışmamızda epikondilit bandajını, özellikle enjeksiyondan korkan, steroidin lokal yan etkilerini kabul etmeyen olgulara ve tekrarlayıcı aktiviteye daha çok maruz kalan tenis oyuncularına uyguladık. Bandaj uygulanan grupta tenis oynayan yedi olguda da iyi sonuç alınması, özellikle tekrarlayıcı aktiviteye maruz kalan olgularda bandajın etkili olduğunu göstermektedir. Ancak steroid yapılan grupla karşılaştırıldığında bandajın etkinliliğinin anlamlı olarak daha kötü olduğu görüldü (p<0.05).

  Lokal steroid enjeksiyonu, epikondilit tedavisinde sık olarak tercih edilen yöntemlerden biridir 14-16. Lokal steroid enjeksiyonundan sonra ağrının azaldığı veya geçtiği, fakat uzun süreli takiplerde semptomların tekrarladığı ve steroidin etkinliğinin saptanamadığı belirtilmektedir 16-18. Altay ve ark.’ları 19 tarafından yapılan bir çalışmada lateral epikondilitli bir gruba tek başına lokal anestezik (lidokain) enjeksiyonu yapılırken, diğer gruba ise lokal anestezik ile lokal steroid karışımı (lidokain+triamcinolone) yapılmış. Birinci yıl sonunda bu iki grup arasında anlamlı bir fark görülmediği tespit edilmiş. Bu çalışmalarında oldukça yüksek oranda başarı elde etmişlerdir. Lidokain enjeksiyonu ile %93.3 mükemmel sonuç alınırken, lidokain+triamcinolone enjeksiyonu ile %95 mükemmel sonuç alınmıştır. Çalışmamızda steroid enjeksiyonu yapılan grupta, birinci yıl sonunda %80.9 mükemmel sonuç alırken, epikondilit bandajı uygulanan grupta ise %45 mükemmel sonuç aldık. Steroid enjeksiyonu yaptığımız grupta birinci yıl sonunda elde ettiğimiz sonuç, Altay ve ark.’ları 19 tarafından yapılan çalışmada elde edilen sonuçtan daha kötüydü. Bunun nedeninin; steroid enjeksiyon tekniğinin farklılığından kaynaklandığına inanmaktayız. Altay ve ark.’ları 19 enjeksiyon iğnesi ile patolojik dokuya girip-çıkacak şekilde multipl geçişler ile enjeksiyon yapmışlardır. Bu enjeksiyon tekniği ile epikondilitli bölgedeki dejeneratif miksoid doku boyunca yeni kanallar oluşturarak, kanamayı artırdığını ve bunun da iyileşmede etkili olabileceği belirtilmiştir. Biz çalışmamızda epikondilitli bölgeye multipl geçişler ile enjeksiyon yapmayıp, direk olarak bir defada epikondilitli bölgeye girip enjeksiyon yaptık.

  Sonuç olarak lateral epikondilitin değişik tedavi alternatifleri olduğu, ancak tedaviye konservatif yöntemlerle başlanması gerektiği konusunda yaygın görüş mevcuttur. Lokal steroid enjeksiyonu en sık kullanılan yöntemlerden biridir 14-16. Bir çok çalışma epikondilitin tedavisi konusunda farklı tedavi yöntemleri ile farklı sonuçlar bildirmektedir 11,19. Bugün için epikondilitin tedavisi ve sonuçları konusunda net bir görüş mevcut değildir. Çalışmamızda sadece lokal steroid enjeksiyonu ile epikondilit bandaj uygulamasının bir yıllık sonuçlarını değerlendirdik ve steroid enjeksiyon sonuçlarının anlamlı olarak epikondilit bandajından daha iyi olduğunu tespit ettik. Bununla birlikte tekrarlayıcı aktiviteye daha fazla maruz kalan tenis oyuncularında epikondilit bandajıyla oldukça başarılı sonuçlar elde ettik.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Barrington J, Hage W. Lateral epicondylitis (tenis elbow): nonoperative, open, or arthroscopic treatment?. Curr Opin Orthop 2003; 14: 291-295.

  2) Pomerance J. Radiographic analysis of lateral epikondilitis. J Shoulder Elbow Surg 2002; 11: 156-157.

  3) Akpınar S, Hersekli MA, Demirörs H, Tandoğan RN. Lateral epikondilitte artroskopik gevşetme (olgu sunumu). Artroplasti Artroskopik Cerrahi 2001; 12: 87-90.

  4) Nirschl RP. Elbow tendinosis/tenis elbow. Clin Sport Med 1992; 11: 851-870.

  5) Verhaar JAN, Walenkamp GHIM, Kester A, van Mameren H, van der Lindan T. Lateral extensor release for tennis elbow: A prospective long term follow-up study. J Bone Joint Surg 1993; 75A:1034-1043.

  6) Kaminsky S, Baker C. Lateral epicondylitis of the elbow. Tech Hand Upper Surg 2003; 7(4): 179-189.

  7) Kraushaar BS, Nirschl RP. Tendinosis of the elbow (tenis elbow): Clinical features and findings of histological immunohistochemical and electron microscopy studies. J Bone Joint Surg 1999; 81: 259-279.

  8) Schneeberger AG, Masquelet AC. Arterial vascularization of the proximal axtensor carpi radialis brevis tendon. Clin Orthop 2002; 398; 239-244.

  9) Torp-Pedersen T, Torp-Pedersen S, Bliddal H. Diagnostic value of ultrasonography in epicondylitis. Ann Int Med 2002; 136: 781-782.

  10) Bowen RE, Dorey FJ, Shapiro MS. Efficacy of nonoperative treatment for lateral epicondylitis. Am J Orthop 2001; 30: 642-646.

  11) Smidt N, van der Windt DA, Assendelf WJ, et al. Corticosteroid injections, physiotherapy, or a widt-and-see policy for lateral epicondylitis: a randomized controlled trial. Lancet 2002; 359: 657-662.

  12) Hay EM, Paterson SM, Lewis M, et al. Pragmatic randomized controlled trial of local corticosteroid injection and naproxen for treatment of lateral epicondylitis of elbow in primary care. BMJ 1999; 319: 964-967.

  13) Walther M, Kirschner S, Koenig A, et al. Biomechanical evaluation of braces used for treatment of epicondylitis. J Shoulder Elbow Surg 2002; 11: 265-270.

  14) Boyer MI, Hastings II H. Lateral tenis elbow: “Is there any science out there?”. J Shoulder Elbow Surg 1991; 8: 481-491.

  15) Labella H, Guibert R, Joncas J, et al. Lack of scientific evidence for the treatment of lateral epicondylitisof the elbow: An attempted meta-analysis. J Bone Joint Surg 1992; 74B: 646-651.

  16) Solveborn SA, Buch F, Mallmin H, et al. Cortisone injection with anesthetic additives for radial epicondylalgia (tennis elbow). Clin Orthop 1995; 316: 99-105.

  17) Price R, Sinclair H, Heinrich I, Gibson T. Local injection treatment of tennis elbow: Hydrocortisone, triamcinolone and lignocain compared. Br J Rheumatol 1991; 30: 39-44.

  18) Verhaar JAN, Walenkamp GHIM, van Mameren H, Kester ADM, van der Lindan AJ. Lokal corticosteroid injection versus cyriax-type physiotherapy fır tenis elbow. J Bone Joint Surg 1996; 78B:128-132.

  19) Altay T, Günal I, Öztürk H. Local injection treatment for lateral epicondylitis. Clin Orthop 2002; 398: 127-130.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]