[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 056-058
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Yarı Doz Trombolitik Ve Glikoprotein IIb/IIIa Reseptör Blokeri İle Tedavi Edilen Subakut Stent Trombozu
Yılmaz ÖZBAY, Mehmet AKBULUT, Hidayet KAYANÇİÇEK, Veli Polat, HASAN KORKMAZ, Adil BAYDAŞ, İ. Nadi ARSLAN
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Stent trombozu, ilaç kaplı stent, trombolitik, glikoprotein IIb/IIIa, Stent thrombosis, drug eluting stent, thrombolytic, glycoprotein IIb/IIIa
Özet
Subakut stent trombozunun mortalite ve morbiditesi oldukça yüksektir. İlaç kaplı stentlerde subakut stent trombozu sıklığı çıplak metal stentlerle benzer oranlarda olmasına karşın endotelizasyon geciktiği için geç tromboz olasılığı daha fazladır. Stent trombozunun tedavisinde balon anjiyoplasti, koroner by-pass operasyonu, trombolitik tedavi uygulaması ve yarı doz trombolitik tedavisine ek olarak verilen GPIIb/IIIa reseptör bloker infüzyonu sayılabilir. Bu olgu sunumunda erken anti-trombosit ilaç kesilmesine bağlı olarak subakut stent trombozu gelişen 55 yaşındaki erkek hasta yarı doz trombolitik (50 mg r-tPA) sonrası GPIIb/IIIa reseptör bloker (tirofiban) infüzyonu ile tedavi edildi. Hastanın yatısının 5. gününde yapılan koroner anjiyografisinde enfarkttan sorumlu arterin tam açık olduğu görüldü. Sonuç olarak kanama riski düşük olan hastalarda yarı doz trombolitik sonrası GPIIb/IIIa reseptör bloker infüzyonunun iyi bir seçenek olduğunu düşünmekteyiz. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Subakut stent trombozu antitrombosit ilaçların erken kesilmesi başta olmak üzere renal yetmezlik, bifürkasyon lezyonları, diyabet ve düşük ejeksiyon fraksiyonu varlığında daha sık görülür1. Mortalite ve morbiditesi oldukça yüksektir2. İlaç kaplı stentlerde (İKS) subakut tromboz çıplak metal stentlere (ÇMS) benzer olmasına karşın, endotelizasyon geciktiği için geç tromboz daha fazladır3. Stent trombozunun tedavisinde anjiyoplasti, acil koroner bypass cerrahisi, tam doz trombolitik tedavi veya yarı doz trombolitik sonrası glikoprotein IIb/IIIa (GP IIb/IIIa) reseptör bloker infüzyonu gibi farklı yaklaşımlar vardır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Sekiz gün önce sol anterior dessendan arter (LAD) orta segmentteki %100 lezyona paklitaxel kaplı stent implante edilen 54 yaşındaki erkek hasta acil polikliniğine 1 saattir devam eden anginal ağrıyla başvurdu (Şekil 1). Hastanın kalp hızı 85/dk, kan basıncı 130/80 mmHg idi. Fizik muayenesinde apikal 2/6 pansistolik üfürüm ve S4 duyuldu, akciğer sesleri normal olarak değerlendirildi. Hastanın EKG’si akut yaygın anterior MI ile uyumlu idi (Şekil 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Hastanın anjiyoplasti öncesi koroner anjiyografide Sol Anterior Dessenden Arter’in sol oblik kranial projeksiyonda 1. diagonal sonrası %100 tıkalı görünümü.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Hastanın Acil Polikliniği’ne müracaatında çekilen ilk EKG

  Hasta hemen koroner yoğun bakım ünitesine alınarak 50 mg r-tPA 30 dakikada infüzyon şeklinde uygulandı. Hemen sonrasında tirofiban 10 mcg/kg 3 dakika içinde infüzyon şeklinde uygulandı, daha sonra 0.15 mcg/kg/dk şeklinde 48 saat boyunca devam edildi. Hastanın yatısının 1. saatinde ağrısı tamamen kayboldu, çekilen EKG’sinde %75’in üzerinde ST rezolusyonu sağlandı (Şekil 3). Hastanın yatısının 5. günü yapılan koroner anjiyografisinde stent bölgesinin tamamen açık olduğu izlendi ve hasta komplikasyonsuz olarak taburcu edildi (Şekil 4).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Tedavinin 90. dakikasında çekilen EKG


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 4: Hastanın yatısının 5. gününde yapılan koroner anjiyografide Sol Anterior Dessenden Arter’in sol oblik kranial projeksiyonda tam açık görünümü

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Geleneksel olarak subakut stent trombozu işlemden sonraki 48 saat-30 gün içerisinde görülebilmektedir. İlaç kaplı stentler endotelizasyonu geciktirdiği için bu süre 30 günü geçebilmektedir. Otuz günlük stent trombozu ilaç kaplı stentlerde çıplak metal stente benzer oranlardadır. İlaç kaplı stent subakut trombozunda mortalite ve morbiditesi oldukça yüksektir (sırasıyla %15 ve %60)4,5. Stent trombozunun belirleyicileri antitrombositer tedavinin erken kesilmesi, renal yetmezlik, bifürkasyon lezyonları, diyabet ve düşük ejeksiyon fraksiyonudur1. Subakut stent trombozunun tedavisinde literatürde yeterli bilgi olmamakla beraber balon anjiyoplasti, koroner by-pass operasyonu, trombolitik tedavi uygulaması ve yarı doz trombolitik tedavisine ek olarak verilen GPIIb/IIIa reseptör bloker infüzyonu mevcut tedavi seçenekleridir.

  Balon anjioplasti uygulamalarında yeniden tromboz gelişme olasılığı oldukça yüksektir. Buna ilaveten acil cerrahi de başlı başına yüksek mortalite nedenidir. Fibrinoliz sonrası paradoks olarak trombosit aktivasyonu artmaktadır, bu reoklüzyonun önemli yöneticisidir. Bundan dolayı yarı doz trombolitik uygulaması sonrası verilen GPIIb/IIIa reseptör bloker infüzyonu litik tedavi ile erimiş olan pıhtıya yeni trombositlerin yapışmasını ve aralarında sıkı fibrin bağlantılarının oluşmasını engelleyeceği için, intrinsik fibrinolitik aktivitenin de yardımıyla trombüsün tamamen erimesine neden olabilir. Ancak bu uygulamada majör kanama riski iki kat daha fazladır6,7.

  Bizim vakamızda subakut stent trombozunun en önemli belirleyicilerinden olan erken ilaç kesme anemnezi vardı. Anjiyoplastinin, cerrahinin riskleri ve kanama riski dikkate alındığında hastanın yaşının genç olması ve kanama için herhangi bir risk faktörünün olmamasından dolayı hastaya yarı doz trombolitik ve GPIIb/IIIa reseptör bloker infüzyonu uygulandı. Takiplerinde hastanın göğüs ağrısı kayboldu, EKG’ de %90 ST rezolusyonu sağlandı, yatısının 5. gününde yapılan kontrol koroner anjiogramında infarktüsten sorumlu damarın tam açık olduğu izlendi ve hasta yatısının 6. günü komplikasyonsuz olarak taburcu edildi. Sonuç olarak kanama riski düşük subakut stent trombozlu olgularda yarı doz trombolitik ve GPIIb/IIIa reseptör bloker infüzyonunun iyi bir tedavi alternatifi olduğunu düşünmekteyiz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Iakovou I, Schmidt T, Bonizzoni E, et al. Incidence, predictors, and outcome of thrombosis after successful implantation of drugeluting stents. JAMA. 2005 May 4; 293: 2126-2130.

  2) Ong AT, McFadden EP, Regar E, et al. Late angiographic stent thrombosis (LAST) events with drug eluting stents. J Am Coll Cardiol. 2005; 45: 2088-2092.

  3) Joner M, Finn AV, Farb A, et al. Pathology of drug-eluting stents in humans: delayed healing and late thrombotic risk. J Am Coll Cardiol. 2006 Jul 4; 48: 193-202.

  4) Ong AT, Hoye A, Aoki J, et al. Thirty-day incidence and sixmonth clinical outcome of thrombotic stent occlusion after baremetal, sirolimus, or paclitaxel stent implantation. J Am Coll Cardiol. 2005 Mar 15; 45: 947-953.

  5) Kuchulakanti PK, Chu WW, Torguson R, et al. Correlates and long-term outcomes of angiographically proven stent thrombosis with sirolimus- and paclitaxel-eluting stents. Circulation. 2006 Feb 28; 113: 1108-1113. Epub 2006 Feb 20.

  6) Gersh BJ. Acute myocardial infarction. Results of the ASSENT-3 trial. Rev Cardivasc Med. 2002 Spring; 3: 111-115.

  7) Brener SJ, Lincoff AM, Bates ER, et al. The relationship between baseline risk and mortality in ST-elevation acute myocardial infarction treated with pharmacological reperfusion: insights from the Global Utilization of Strategies To open Occluded arteries (GUSTO) V trial. Am Heart J. 2005 Jul; 150: 89-93.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]