[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 141-143
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Mikozis Fungoides ile Leser-Trelat Birlikteliği Olan Bir Olgu
Demet ÇİÇEK1, Başak KANDİ1, Haydar UÇAK1, Bengü ÇOBANOĞLU2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Mikozis fungoides, Leser-Trelat belirtisi, Mycosis fungoides, Leser-Trelat sign
Özet
Leser-Trelat belirtisi malignensilerin neden olduğu aniden artış gösteren çok sayıda seboreik keratoz lezyonlarıyla karakterize nadir görülen bir bulgudur. Çok sayıda değişik internal malignensilerle birlikteliği rapor edilmiştir. Mikozis fungoides (MF) ve Sezary Sendromuyla birlikteliği ise son derece nadirdir.

67 yaşında erkek hasta vücutta kırmızı ve siyah renkli lekelenme şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Gövdedeki eritemli lezyonlardan alınan biopsi materyalinin histopatalojik incelenmesi MF ile uyumlu bulunurken hiperpigmente papül ve plaklara klinik olarak seboreik keratoz tanısı konuldu. Klinik ve histopatolojik bulgularla MF ve leser-trelat birlikteliği tanısı konulan hastaya PUVA tedavisi başlandı. Takip ve tedavisi devam eden hastanın MF ve seboreik keratozla ile uyumlu lezyonları geriledi.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Leser-Trelat belirtisi malignensi ile ilişkili, aniden artış gösteren seboreik keratoz lezyonları ile karakterize tablodur1. Çok sayıda değişik internal malignensilerle birlikteliği rapor edilmiştir. En sık birlikte olduğu malignensiler %69 oranında adenokarsinomalar olup, bunların da %40’ını mide yerleşimli adenokarsinomlar oluşturur. Ayrıca meme, akciğer, prostat, kolon karsinomları, lösemi, lenfoma ve melanom ile birlikteliği de bildirilmiştir1-9. Leser-trelat bulgusunun MF ve Sezary Sendromuyla birlikteliği ise son derece nadirdir3,5-7.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  67 yaşında erkek hasta ciltte kaşıntı, kızarıklık ve siyah renkli lekelenme şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın anamnezinden 4 aydan beri cildinde yaygın kaşıntı ve kızarıklık olduğu, son 2 aydan beri de çok sayıda siyah renkli lekelerin oluşup hızla yayıldığı öğrenildi. Sistemik muayenesi doğal olan hastanın dermatolojik muayenesinde gövde arka yüzünde ve bilateral gluteal bölgelerde en küçüğü 3×2cm, en büyüğü 15×12cm boyutunda, eritemli, skuamlı, bir kısmı infiltre plaklar izlendi (Şekil 1, 2). Ayrıca gövde ön-arka yüzünde en küçüğü 0.5×0.5cm, en büyüğü 2×1 cm boyutunda, çok sayıda, yüzeyi verüköz ve yağlı görünümde hiperpigmente papül ve plaklar mevcuttu (Şekil 1, 2). Bu lezyonlar klinik olarak seboreik keratoz ile uyumlu bulundu. Lenfadenopati tespit edilemeyen hastanın yapılan rutin tetkiklerinde patolojik bir bulguya rastlanmadı.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Gövde arka yüzünde ve bilateral gluteal bölgelerde en küçüğü 3×2cm, en büyüğü 15×12cm boyutunda, eritemli, skuamlı, bir kısmı infiltre plaklar.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Gövde arka yüzünde en küçüğü 0.5×0.5cm, en büyüğü 2×1 cm boyutunda, çok sayıda, yüzeyi verüköz ve yağlı görünümde hiperpigmente papüller ve plaklar

  Hastanın sırtındaki eritemli plaklardan punch biopsi yöntemiyle alınan materyalinin histopatolojik incelemesinde yüzeyde hiperkeratoz ve follikül ağzında keratotik tıkaçlar, papiller dermiste perivasküler ve perifolliküler lenfositlerinin egemen olduğu dermal infiltrasyon görüldü. Ayrıca dermal infiltratın içerisinde pleomorfik serebriform nükleuslu mycosis hücreleri izlendi. Yapılan immünhistokimyasal incelemede lenfositlerin özellikle CD3 ve CD45Ro ile olmak üzere T-hücre markerları ile boyandığı görüldü (Şekil 3, 4).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Perivasküler, intra vasküler ve perifolliküler atipik mycosis hücreleri ile karışık lenfosit infiltrasyonu (HEX100).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 4: Atipik serebriform nükleuslu mycosis hücreleri (HEX1000).

  Klinik ve histopatolojik bulgularla mycosis fungoides ve leser-trelat birlikteliği tanısı konulan hastaya PUVA tedavisi başlandı. Takip ve tedavisi devam eden hastanın MF ve seboreik keratozla ile uyumlu lezyonları geriledi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Leser-Trelat belirtisi ilk kez 1890 yılında Leser ve Trelat, 1900’ de Hollander tarafından internal malignitenin bir bulgusu olarak tanımlanmıştır10,11. Günümüzde çok sayıda değişik internal malignensilerle birlikteliği rapor edilmiştir1-9.

  Leser-Trelat belirtisinin malignite ile ilişkisi tam olarak bilinmemekle birlikte kanser hücrelerince salgılandığı düşünülen growth faktör ve diğer hormonların keratinositler üzerine büyümeyi artırıcı etkileri şeklinde açıklanmaktadır12-14. Leser-Trelat’lı hastaların idrarlarındaki transforming growth factor-α (TGF-α) seviyesinde artış olduğunu bildiren yayınlar da yukarıda anlatılan tezi destekler niteliktedir15. Bu hipoteze göre TGF-α seviyesi kritik bir eşik düzeyi aştığında mevcut erüpsiyonlar oluşmaktadır15.

  Çeşitli çalışmalarda seboreik keratoz kliniğinin malignite kliniği ile paralellik gösterdiği ve tümörün cerrahi olarak çıkarılması ile seboreik keratozun gerilediği gösterilmiştir13,15. Leser-Trelat belirtisi genellikle ilerlemiş tümörlerde görülmesine rağmen bazı vakalarda erken dönem malignitelerde de ortaya çıkabilir16. Bu nedenle malignitelerin erken teşhisinde yol gösterici olabilir.

  Leser-Trelat bulgusu genellikle malignensi tanısından kısa süre sonra ortaya çıkmakla birlikte literatürde eş zamanlı veya öncesinde oluşan vakalar da mevcuttur3,9. Lezyonlar altta yatan malignitenin tedavisiyle geriler. Bizim vakamızda seboreik keratoz lezyonları MF lezyonlarından 2 ay sonra başlamıştı ve PUVA tedavisiyle hem MF lezyonları hem de seboreik keratozlar geriledi.

  MF derinin primer T-hücreli lenfomasıdır. T-helper hücrelerden köken alır. 5-6. dekatta daha sık görülen hastalıkta erkek/kadın oranı 2/1 dir. Genellikle yavaş seyirli olan hastalığın 3 klinik evresi vardır. Bunlar pre-mikotik eritem (patch), plak ve tümöral evrelerdir. Sıklıkla lezyonlara kaşıntı da eşlik eder1,2,10.

  Literatürde MF ile Leser-Trelat birlikteliği olan sadece dört vaka tespit ettik. Dantzig ve ark.7 1973 yılında Sezary sendromu olan 55 yasında bir erkek hasta, Safai ve ark.5 1978 yılında 61 yasında bir erkek hasta, Lambet ve ark.6 1980 yılında 63 yasında bir erkek hasta ve Toonstra ve ark.3 1985 yılında 61 yasında bir erkek hasta bildirmişlerdir. Ayrıca literatürde iyi diferansiye lenfoma, kötü diferansiye lenfositik lenfoma ve rektosigmoid karsinomaya eşlik eden lenfositik lenfomalı üç olgu daha bildirilmiştir5,8,9. Vakalardan üçünün klinik seyri bildirilmemiştir. Bir vaka kemoterapi sonrası gerilemiş, bir vakada elektron tedavisine iyi cevap alınırken iki vakada kemoterapiye cevap alınamamış fakat daha sonra yapılan PUVA tedavisiyle lezyonlarda düzelme olmuştur3,5-9. Bizim hastamız da 67 yaşında erkek hastaydı ve PUVA tedavisi ile hem MF lezyonları hem de seboreik keratoz lezyonlarında düzelme gözlendi.

  MF, derinin primer T-hücreli lenfomasıdır. T-helper hürelerden köken alır. 5-6. dekatta daha sık görülen hastalıkta, erkek/kadın oranı 2/1 dir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Weismann K, Graham RM. Systemic Disease and the Skin. In: Champion RH, Burton JL. Burns DA Breathnach SM (editors). Textbook of Dermatology. 6th ed, Oxford: Blachwell science ltd, 1998: 2703-2757.

  2) Odom RB, James WD, Berger TG. Andrews’ Diseases of the skin 9th ed, Philadelphia: WB Saunders, 2000: 918-942.

  3) Toonstra J, Ramselaar CG, van der Putte SC. Leser-Trelat sign in mycosis fungoides. A further case report. Dermatologica 1985; 171: 247-249.

  4) Greer KE, Hawkins H, Hess C. Leser-Trelat associated with acute leukemia. Arch Dermatol 1978; 114: 1552.

  5) Safai B, Grant JM, Good RA. Cutaneous manifestation of internal malignancies (II): the sign of Leser-Trelat. Int J Dermatol 1978; 17: 494-495.

  6) Lambert D, Fort M, Legoux A, Chapuis JL. The Leser-Trelat symptom: report of two cases. Ann Dermatol Venereol 1980; 107: 1035-1041.

  7) Dantzig PI. Sign of Leser-Trelat. Arch Dermatol 1973; 108: 700-701.

  8) Halevy S, Halevy J, Feuerman EJ. The sign of Leser-Trelat in association with lymphocytic lymphoma. Dermatologica 1980; 161: 183-186.

  9) Wagner RF, Wagner KD. Malignant neoplasms and the Leser-Trelat sign. Arch Dermatol 1981; 117: 598-599.

  10) Schwartz RA. Sign of Leser-Trelat. J Am Acad Dermatol 1996; 35: 88-95.

  11) Schwartz RA. Acanthosis nigricans. J Am Acad Dermatol 1994; 31: 1-19.

  12) Wincent CY. Benign Epithelial Tumors. In: Freedberg IM, Eisen AZ, Wolff K, Austen KF, Goldsmith LA, Katz SI, Fitzpatrick TB (editors). Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 5th ed, New York: Mc Graw Hill, 1999: 873-890.

  13) Heng MC, Soo-Hoo K, Levine S, Petresek D. Linear seborrheic keratoses associated with underlying malignancy. J Am Acad Dermatol 1988;18: 1316-1321.

  14) Ellis DL, Kafka SP, Chow JC, Nanney LB, Inman WH, McCadden ME, King LE Jr. Melanoma, growth factors, acanthosis nigricans, the sign of Leser-Trelat, and multiple acrochordons. A possible role for alpha-transforming growth factor in cutaneous paraneoplastic syndromes. N Engl J Med 1987; 317: 1582-1587.

  15) Ellis DL, Yates RA. Sign of Leser-Trelat. Clin Dermatol 1993; 11: 141-148.

  16) Tajima H, Mitsuoka S, Ohtsuka E, Nakamura Y, Nakayama T, Satoh Y, Shima M, Nakata K, Kusumoto Y, Koji T, et al. A case of hepatocellular carcinoma with the sign of Leser-Trelat: a possible role of a cutaneous marker for internal malignancy. Jpn J Med 1991; 30: 53-56.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]