[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 210-212
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Bir İnflamatuvar Meme Karsinom (Karsinoma Erizipeloides) Olgusu
Demet ÇİÇEK1, Başak KANDİ1, Nursel DİLEK1, Betül DEMİR1, Ferda DAĞLI2
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Karsinoma, Karsinoma Erizipeloides, İntraduktal, Meme, Carcinoma, Carsinoma Erysipeloides, Intraductal, breast
Özet
Karsinoma erizipeloides (KE), inflamatuvar metastatik karsinom olarak da bilinen, malignensilere bağlı olarak gelisen, nadir görülen bir kutanöz metastazdır. Kutanöz metastazlar içinde karsinoma erizipeloides gelişme oranı %3.8-%5.2 olarak bildirilmiştir. Genellikle meme karsinomlarına bağlı olarak gelişir. Ancak malign melanom, akciğer, tiroid, prostat, larinks ve gastrik adenokarsinomlarının neden olduğu vakalar da mevcuttur.

İnvaziv duktal karsinom tanısıyla sağ modifiye radikal mastektomi yapılan, siklofosfamid, adriamisin ve fluorourasil kemoterapisi alan 38 yaşında bayan hasta, operasyon bölgesinde kızarıklık ve sağ kolda şişlik şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Lezyonlardan alınan biyopsi materyalinin histopatolojik incelenmesinde yüzeyel ve derin dermal lenfatiklerin tümör hücreleri ile invaze olduğu görülerek karsinoma erizipeloides tanısı konuldu. Hastanın mevcut kemoterapisine devam edildi ancak klinik düzelme sağlanamadı.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Kutanöz metastazlar vücudun başka bölgelerinden orjin alan malign hücrelerin deriye yayılması sonucu oluşur. Hematojen, lenfojen veya komşuluk yoluyla yayılan malign hücreler deride üç farklı klinik görünüm oluşturur. Bunlar; eritemli veya deri renginde nodüller, erizipel benzeri eritemli makül veya plaklar, telenjiektazi benzeri lezyonlar ve diskoid lupus eritematozus veya morfea benzeri skatrisyel lezyonlardır 1,2. Kutanöz metastaz insidansı farklı yayınlarda %0.5-%9 olarak bildirilmiştir 3,4.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  38 yaşında bayan hasta, Mayıs 2003'de beş aydan beri devam eden sağ memede kitle şikayeti ile hastanemize başvurdu. Ultrasonografik inceleme sonucunda sağ meme üst-dış kadranda 24×10mm boyutunda solid kitle tesbit edildi. Ultrasonografi eşliğinde yapılan ince iğne aspirasyon biyopsi sonucu invaziv duktal karsinomla uyumlu bulundu ve hastaya sağ modifiye radikal mastektomi uygulandı. Mastektomi materyalinin incelenmesinde iki ayrı odakta lokalize olmak üzere üst dış periferik kadranda 2.5 cm, üst dış santral kadranda 1.7 cm çapında tümör görüldü. Histopatalojik incelenmede meme başı, deri ve fasiya tutulumu göstermeyen tümöre invaziv duktal karsinom tanısı konuldu (Şekil 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Meme dokusuna ait kesitlerde duktus yapıları oluşturmuş invaziv duktal karsinom alanları (HEX40)

  Ancak Tümör stromasında lenfatik kanal invazyonu mevcut olup, toplam 19 adet lenf düğümünün 10'unda tümör metastazı tespit edildi. Hastaya altı ay süreyle siklofosfamit, adriamisin ve fluorourasilden oluşan kemoterapi uygulandı. Tedavinin oldukça etkili olduğu hasta düzenli olarak takip edildi. Aralık 2004'de akciğerlerinde metastaz tespit edilen hasta, Ekim 2005'de operasyon bölgesinde ve sağ kolunda kızarıklık ve şişlik şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın dermatolojik muayenesinde sağ kolda ödem ve operasyon bölgesinden başlayıp sağ kola ve omuza yayılan eritemli plaklar mevcuttu (Şekil 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Sağ kolda ödem ve operasyon bölgesinden başlayıp sağ kola ve omuza yayılan eritemli plaklar.

  Lezyondan punch biyopsi yöntemiyle alınan materyalin histopatolojik incelemede yüzeyel ve derin dermal lenfatiklerin tümör hücreleri ile invaze olduğu görülerek karsinoma erizipeloides tanısı konuldu (Şekil 3). Hastanın mevcut kemoterapisine tedavisine devam edildi ancak klinik düzelme sağlanamadı. İnvaziv duktal karsinom tanısı konulduktan 29 ay sonra hastamızda KE gelisti ve bu tanıdan bir ay sonra da eks oldu.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Dermiste lenfatikleri dolduran ve genişleten tümöral hücre grupları. Duktus benzeri yapılar oluşturan tümör hücrelerinde pleomofizm ve atipi dikkati çekiyor (Hematoksilen EozinX200).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  İç organ malinitelerinin deri metastazları karaciğer, akciğer, lenf nodülleri, kemik ve beyin gibi organ metastazlarına göre az olup %0.5-%9 arasında değişmektedir 3,4. İlk bulgu olarak deri metastazının ortaya çıkması %0.8 civarında beklenir ve en sık meme, melanoma, baş ve boyun bölgesinin mukozal tümörleri ile akciğer, böbrek ve over kanserlerinde görülür 4-7. Deri metastazları bilinmeyen bir internal malinitenin ilk bulgusu olabileceği gibi malignite tedavisi alanlarda veya tedaviden yıllar sonra tedavinin yetersizliğinin de bir göstergesi olarak ortaya çıkabilir. Deri metastazı nedenleri, primer neoplazilerin toplumdaki insidansıyla paralellik gösterir 4-8.

  Karsinoma erizipeloides ilk kez 1931 yılında Rasch tarafından keskin sınırlı eritem, ısı artışı ve endürasyonun gözlendiği erizipel benzeri tablo olarak tanımlanmıştır 9,10. KE en sık meme karsinomu ile birlikteliğine rastlandığı için önceleri 'memenin inflamatuar karsinomu' olarak da adlandırılmasına rağmen daha sonra akciğer, mide, tiroid, prostat ve larinks gibi organ maliniteleri ve melanoma ile birlikteliği de bildirilmiştir 8-19.

  Lezyonlar çoğunlukla tutulan meme üzerinde, bölge drenajını sağlayan yüzeyel ve derin lenfatiklerin ya da lenf nodlarının tümör hücreleriyle invazyonla tıkanması sonucu oluşur 2,4,5. Literatürde deri metastazları içerisinde yer almasına rağmen; KE'nin tümör hücrelerinin deriye komşuluk yoluyla ulaşmasından dolayı invaziv karsinom olduğu unutulmamalıdır.

  İngilizce literatürde dört meme karsinomu, dört gastrik adeno karsinom, iki prostat karsinomu, bir tiroid karsinom ve bir akciğer karsinomunun neden olduğu toplam 12 KE vakası tanımlanmıştır 8-17. Türkçe literatürde ise üç meme karsinomu, bir gastrik adeno karsinomu, bir larinks karsinomu ve bir malign melanomaya eşlik eden toplam altı KE vakası bildirilmiştir 18-20. Bildirilen olgular içerisinde yaş dağılımı 45 yaş ile 83 yaş arasında değişmekteyken bizim olgumuz 38 yasında olup literatürdeki en genç vakaydı.

  Literatürdeki KE vakaları primer karsinom tanısı aldıktan sonraki 3 ay ile 10 yıl arasında oluşmuştur. KE genellikle kötü prognozun bir göstergesidir ve hastalar KE tanısı aldıktan sonra üç ay içinde kaybedilir 8-20. Bizim olgumuzda invaziv duktal karsinom tanısı konulduktan 29 ay sonra KE kliniği gelişti ve KE tanısı aldıktan bir ay sonra hasta kaybedildi.

  KE'nin ayırıcı tanısında erizipel, sellülit, radyasyon dermatiti, elefantiazis ve kontakt dermatit düşünülmelidir. Erizipelden ayırıcı tanısında lezyonun ağrılı olmaması, ateş yüksekliğinin eşlik etmemesi ve antibiyotik tedavisine cevap vermemesi yol göstericidir.

  Literatürde bazı KE vakalarının kemoterapi, radyoterapi, lenfadenektomi ve cerrahi eksizyon sonrasında geliştiği bildirilmiştir. Bu durum tümör hücrelerinde mutasyon, mikrosirkülasyonda değişimi ve tedavi sonrası tümör hücrelerinin dökülmesi şeklinde açıklanmıştır 1, 21.

  Hastalığın kesin tanısı histopatolojik incelemede yüzeyel ve derin dermal lenfatiklerin tümör hücreleri ile invaze olduğu gösterilerek konur 2,9. Olgumuzun deri biyopsi incelemesinde yüzeyel ve derin dermal lenfatiklerin tümör hücreleri ile invaze olduğu görülerek meme karsinomuna sekonder karsinoma erizipeloides tanısı konuldu.

  KE'in özel bir tedavisi yoktur. Altta yatan primer tümörün tedavisi yeterlidir. Literatürde gastrik karsinomun neden olduğu KE vakalarında radyoterapi, kemoterapi ve intralezyonel interlökin-2 tedavisinin oldukça etkili olduğu bildirilmiştir 14,16.

  Sonuç olarak iç organ malignitelerinin deri invazyonları erizipel, telenjiektazi ve morfea benzeri lezyonlarla seyredebilmekte ve bu klinik tablolar klinisyen için yanıltıcı olabilmektedir. Özellikle onkoloji konsültasyonları değerlendirilirken her türlü klinik tablonun altında iç organ malignitelerinin deri metastazı olabileceği unutulmamalıdır. Biz bu çalışmada invaziv duktal karsinomun neden olduğu memenin inflamatuar karsinomu olan literatürdeki en genç vakayı sunarken sistemik malignitelerin deri metastazlarına dikkat çekmeyi amaçladık.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Yu KJ, Lee HE, Ho HC, Lee JC, Chang WC, Hong HS, Yang CH. Carcinoma erysipelatoides from squamous cell carcinoma of unknown origin. International Journal of Clinical Practice. 2005; 59: 1104-1106.

  2) Mackie RM. Soft-Tissue Tumors. Champion RH, Burton JL. Burns DA Breathnach SM. eds. Textbook of Dermatology 6th ed. Blachwell science ltd. USA. 2347-2372.

  3) Lookingbill DP, Spangler N, Sexton FM. Skin involvement as the presenting sign of internal carcinoma: A retrospective study of 7316 cancer patients. J Am Acad Dermatol. 1990; 22: 19-26.

  4) Spencer PS, helm TN. Skin metastases in cancer patients. Cutis. 1987; 39: 119-121.

  5) Schwartz RA. Cutaneous metastatic disease. J Am Acad Dermatol 1995;33:161.

  6) McLean DI, Haynes HA. Cutaneous manifestation of internal malignant disease. Dermatology in General Medicine\'de. Ed. Freedberg IM, Eisen AZ, Wolf K, Austen KF, Goldsmith LA, Fitzpatrick TB. 5\'inci baskı. New York, McGraw Hill, 1999; 2106- 2120.

  7) White JW. Geriatrics. Evaluating cancer metastatic to the skin. 1985; 40: 67-73.

  8) Finkel LJ, Griffiths CE. Inflammatory breast carcinoma (carcinoma erysipeloides): an easily overlooked diagnosis. Br J Dermatol. 1993; 129: 324-326.

  9) Nambi R, Tharakaram S. Carcinoma erysipeloides as a presenting feature of breast carcinoma. Int J Dermatol. 1999; 38: 367-368.

  10) Cox SE, Cruz PD. A spectrum of inflammatory metastasis to skin via lymphatics:Tree cases of carcinoma erysipeloides. J Am Acad Dermatol 1994; 30: 304-307.

  11) Hinrichs R, Kirchberg K, Dissemond J, Hoppe JD, Brenneisen P, Krieg T, Scharffetter-Kochanek K. Carcinoma erysipeloides of the facial skin in a patient with metastatic breast cancer. Br J Dermatol. 1999; 141: 940-941.

  12) Lever LR, Holt PJ. Carcinoma erysipeloides. Br J Dermatol. 1991; 124: 279-282.

  13) Homler HJ, Goetz CS, Weisenburger DD. Lymphangitic cutaneous metastases from lung cancer mimicking cellulitis. Carcinoma erysipeloides. West J Med. 1986; 144: 610-612.

  14) Ikeda Y, Niimi M, Takami H, Kodaira S. Successfully treated carcinoma erysipeloides from gastric cancer. Ann Oncol. 2003; 14: 1328-1329.

  15) Yamamura Y, Kodera Y, Kito T. Gastric cancer with carcinoma erysipeloides caused by spontaneous thoracic duct rupture: report of a case. Surg Today. 1997; 27: 166-168.

  16) Hamamoto Y, Nagai K, Ichimiya M, Yamamoto K, Kinoshita E, Muto M. Regressive effect of intralesional injection of a moderate dose of recombinant interleukin-2 on carcinoma erysipeloides from gastric carcinoma. Clin Exp Dermatol. 2001; 26: 42-44.

  17) Lee SY, Chang SE, Bae GY, Choi JH, Sung KJ, Moon KC, Koh JK. Carcinoma erysipeloides associated with anaplastic thyroid carcinoma. Clinical and Experimental Dermatology. 2001; 26: 671-673.

  18) Anadolu R, Anadolu Y. ve ark. ıki olgu nedeniyle karsinoma erizipeloides. XIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu Posterler kitabı. Ed. Gürgey E. Ankara, Nurol mat.1997; 326-329.

  19) Özkan S, Bozkurt E. ve ark. Erysipelas melanomatosum. XVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitapçığı. Antalya, 1996; 183.

  20) Çalka Ö, Metin A, Özen S, Karaayvaz M. Karsinoma Erizipelatoides. Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 2002; 1: 64-67.

  21) Bottonni U, Innocentzi D, Mannooranparampil TJ. Inflammatory cutaneous metastasis from laryngeal carcinoma. Eur J Dermatol. 2001; 11: 124-126.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]