[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4, Sayfa(lar) 277-279
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Büllöz Sweet Sendromlu Bir Olgu
Demet ÇİÇEK1, Başak KANDİ1, Bengü ÇOBANOĞLU2, Nursel DİLEK1
1Fırat Tıp Merkezi, Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Tıp Merkezi, Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Sweet sendromu, büllöz sweet sendromu, Sweet’s syndrome, bullous sweet’s syndrome
Özet
Saçlı deri, boyun ve bilateral ellerin dorsalinde eritemli, ödemli, çok sayıda papül, plak ve büllere sistemik olarak konjuktival hiperemi, yüksek ateş ve lökositozun eşlik ettiği, deri lezyonlarının histopatolojik incelemesinde yüzeyel dermiste yoğun nötrofil infiltrasyonu ve nötrofil içerikli bül oluşumu gözlenen 46 yaşındaki erkek hastaya büllöz Sweet sendromu tanısı konuldu. Olguyu literatürdeki diğer büllöz Sweet sendromu vakalarını gözden geçirerek sunuyoruz. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Sweet sendromu (SS) ilk kez 1964 yılında Robert Sweet tarafından tanımlanmıştır1. Hastalık her iki cinste görülmekle birlikte 40-60 yaş arası kadınlarda daha sıktır2. SS’nin etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte sistemik kortikosteroid tedavisine cevap vermesi nedeniyle bakteriyel, viral, bazı tümör antijenleri veya ilaçların neden olduğu hipersensitivite reaksiyonu olabileceği düşünülmektedir1-9. Etiyolojik özelliklerine göre hastalığı dört grupta incelemek mümkündür. En sık görülen ve altta yatan nedenin saptanamadığı durumda idiyopatik form (%71) olarak kabul edilir. Enfeksiyonlar, aşılar, enflamatuvar bağırsak hastalıkları, Behçet hastalığı gibi enflamasyonla seyreden hastalıklara eşlik ettiğinde paraenflamatuar form (%16) olarak adlandırılır. Paraneoplastik form (%11) hematolojik malignensilerle birliktedir ve büllöz lezyonlara bu grupta daha sık rastlanır. Hastalığın nadiren gebeliğe bağlı oluşan formu da (%2) mevcuttur1,2,7,8. Bu çalışmada büllöz Sweet sendromlu olguyu nadir görülmesi nedeniyle sunuyoruz.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Kırk altı yaşında erkek hasta yüksek ateş, saçlı deri, eller ve boyunda ağrılı döküntü şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Hastanın anamnezinden döküntülerinin bir hafta önce el sırtında sivilce şeklinde başladığı daha sonra boyuna ve saçlı deriye yayıldığı, lezyonlar çıkmadan bir hafta önce üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle adını bilmediği bir ağrı kesici ilaç kullandığı öğrenildi.

  Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik bulunmayan hastanın yapılan sistemik muayenesinde ateş: 38.5ºC ve konjuktivalarda hiperemi mevcuttu. Hastanın dermatolojik muayenesinde saçlı deri, boyun ve bilateral ellerin dorsalinde eritemli, ödemli, yer yer hedef şeklinde olan çok sayıda papül, plak ve büller mevcuttu (Şekil 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Sağ elin dorsalinde eritemli ödemli, yer yer hedef şeklinde ve büllerin eşlik ettiği çok sayıda papül ve plaklar.

  Laboratuvar incelemede lökosit: 15.0403/µl (3.8-10.3), formül lökositde nötrofil yüzdesi: %66.9, sedimantasyon: 34 mm/saat, C-reaktif protein: 22 IU/ml olarak saptandı. Hastanın el dorsumundan alınan materyalin histopatolojik incelemesinde yüzeyel dermiste belirgin olmak üzere yer yer epidermise de infiltre olan yoğun nötrofil infiltrasyonu, epidermisin hemen altında yerleşen az sayıda nötrofil içeren bül oluşumu dikkati çekmekteydi. Damar endotellerinde yer yer belirginlik saptanmakla birlikte fibrinoid nekroz ya da vaskülit bulgusuna rastlanılmadı (Şekil 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Dermiste yaygın nötrofil infiltrasyonu ve yüzeyel dermiste ödem (HEX200)

  Klinik, laboratuar ve histopatolojik incelemeler sonucunda hastaya büllöz Sweet sendromu tanısı konularak 60 mg/gün dozda sistemik metiprednizolon tedavisi başlandı ve lezyonlar kısa sürede geriledi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Sweet sendromu; ağrılı enflamatuvar papül ve plaklarla seyreden, beraberinde yüksek ateş, eklem ağrısı, periferik kan ve dokuda nötrofilinin eşlik ettiği oldukça nadir görülen bir hastalıktır. Klinikte en çok papül, plak ve nodül şeklinde karşımıza çıkmakla birlikte püstüler, büllöz, hemorajik ve ülseratif şekilde de görülebilmektedir. Literatürde az sayıda büllöz SS vakası bulunmaktadır3-6.

  Hastalığın etiyolojisinde bakteriyel-viral enfeksiyonlar, aşılar, maligniteler ve ilaçlar suçlanmasına rağmen vakaların %71’inde kesin neden saptanamamış ve idiyopatik form olarak tanımlanmıştır1-9. Neoh ve ark. yaptıkları retrospektif bir çalışmada 39 SS’li hastanın %27’sinde hematolojik hastalık, konnektif doku hastalığı, enfeksiyon ve ilaç kullanımı öyküsü gibi altta yatan bazı nedenler tespit etmişler, %78’inde ise herhangi bir neden bulamayıp idiyopatik olarak değerlendirmişlerdir10. SS’nin etiyolojisinde en çok suçlanan ilaçlar; oral kontraseptifler, all-trans retinoik asit, granulocyte colony-stimulating factor (GM-CSF), minosiklin, trimetoprim-sülfometaksazol, nitrofrontain gibi antibiyotikler, antihipertansifler ve antiepileptiklerdir3,5,11. Literatürde ilaçların neden olduğu büllöz SS’li iki vaka bulunmaktadır. Draper ve ark5. Pegfilgrastim kullanımından üç gün sonra büllöz SS gelişen, konjenital nötropenili, 48 yaşında bir kadın hasta, Tan ve ark3. influanza aşısı sonucunda oluşan ve aynı zamanda HIV enfeksiyonu olan 46 yaşında bir erkek hasta rapor etmişlerdir.

  Literatürde enfeksiyonun neden olduğu iki büllöz SS’li vaka rapor edilmiştir. Voelter-Mahlknecht ve ark. üriner enfeksiyon, Tan ve ark. ise akut hepatit B sonrası gelişen büllöz SS’li birer olgu bildirmişlerdir4,6. Literatürde travma ile ilişkili SS vakaları da bulunmaktadır. Meme karsinomu nedeniyle mastektomi ve aksiler lenfadenektomi yapılan yedi hastada operasyon bölgesinde SS geliştiği ve bir hastanın lezyonlarının büllöz karakterde olduğu bildirilmiştir9. Bizim olgumuzda bir hafta öncesinde üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle adını bilmediği ağrı kesici ilaç kullanımı öyküsü mevcuttu.

  Hastalık klinik olarak keskin sınırlı, hızlı ilerleyen, ağrılı, eritematöz veya viyolase renkli, deriden kabarık, 2-10 cm çaplı plak ve nodüllerle karakterizedir. Nadiren püstüler, büllöz, ödemli, hemorajik ve ülseratif formlarda da görülebilir. Lezyonlar yüz, boyun, gövdenin üst kısmında ve ekstremitelerde asimetrik olarak yerleşir. Nadiren dudaklar, yanak mukozası ve dilde aftöz lezyonlar, genital bölgede ise ülserler şeklinde görülebilir. Hastaların ¾’ünde deri bulgularına ateş, artralji, poliartrit, konjonktivit, episklerit ve üveit gibi sistemik belirtiler eşlik eder1,2,7,8. Bizim olgumuzda el, boyun ve saçlı deri yerleşimli, eritemli plaklar ve büller şeklinde ağrılı lezyonlara sistemik olarak yüksek ateş, konjoktivit, laboratuar bulgulardan lökositoz, sedim ve C-reaktif protein seviyesinde yükselme eşlik etmekteydi. Sweet sendromunun ayırıcı tanısında eritema multiforme, piyoderma gangrenozum ve Herpes simpleks enfeksiyonu yer alır. SS’de lezyonların kaşıntıdan ziyade ağrılı olması, iris fenomeninin bulunmayışı, asimetrik yerleşimi ve histopatolojik bulgularıyla eritema multiformeden ayırdedilir. Piyoderma gangrenozum lezyonları püstül şeklinde başlar, lezyonun kenarında eritemli bir hale bulunur, hızla ülsere olur ve kronik seyirlidir. Herpes simpleks enfeksiyonları daha lokalize yerleşimli olup, grube veziküllerle karakterizedir. Şüpheli durumlarda bül sıvısında tzanck smear, viral kültür veya polimeraz zincir reaksiyonu yöntemleri kullanılarak enfeksiyon saptanabilir1,2,7,8.

  Sistemik kortikosteroid tedavisine kısa sürede cevap alınması SS’nin tipik özelliğidir. Ayrıca potasyum iyodür, kolşisin, dapson, doksisiklin, klofazimin, indometazin ve non-steroid antienflamatuvar ilaçlar da kullanılabilir1,2. Bizim olgumuz da 60 mg/gün dozda sistemik metiprednizolon tedavisine kısa sürede yanıt verdi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Odom RB, James WD, Berger TG. Andrews’ Diseases of The Skin. 9th ed, Philadelphia: WB Saunders, 2000: 155-57.

  2) Baykal C. Dermatoloji Atlası. 2. basım, İstanbul: ARGOS İletişim Hizmetleri Reklamcılık ve Ticaret A.Ş, 2004: 272-299.

  3) Tan AW, Tan HH, Lim PL. Bullous Sweet's syndrome following influenza vaccination in a HIV-infected patient. Int J Dermatol 2006; 45: 1254-5.

  4) Voelter-Mahlknecht S, Bauer J, Metzler G, Fierlbeck G, Rassner G. Bullous variant of Sweet's syndrome. Int J Dermatol 2005; 44: 946-947.

  5) Draper BK, Robbins JB, Stricklin GP. Bullous Sweet's syndrome in congenital neutropenia: association with pegfilgrastim. J Am Acad Dermatol 2005; 52: 901-905.

  6) Tan E, Yosipovitch G, Giam YC, Tan SH. Bullous Sweet's syndrome associated with acute hepatitis B infection: a new association. Br J Dermatol 2000; 143: 914-916.

  7) Hönigsmann H, Cohen RP, Wolff K. Inflammatory and Neoplastıc Dısorders of the Dermis. In: Freedberg IM, Eisen AZ, Wolff K, Austen KF, Goldsmith LA, Katz SI, Fitzpatrick TB (Editors). Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 5th ed, New York: Mc Graw Hill, 1999: 1117-1123.

  8) Thomas PH. Hypersensitivity Syndromes and Vasculitis. In: Clinical Dermatology. 3 th ed, Baltimore Boston: Mosby St, 1996: 566-596.

  9) Garcia-Rio I, Perez-Gala S, Aragues M, Fernandez- Herrera J, Fraga J, Garcia-Diez A. Sweet's syndrome on the area of postmastectomy lymphoedema. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006; 20: 401-405.

  10) Neoh CY, Tan AW, Ng SK. Sweet's syndrome: a spectrum of unusual clinical presentations and associations. Br J Dermatol 2007; 156: 480-485.

  11) Walker DC, Cohen PR. Trimethoprim-sulfamethoxazole-associated acute febrile neutrophilic dermatosis: case report and review of drug-induced Sweet's syndrome. J Am Acad Dermatol 1996; 34: 918-923.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]