[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
F?rat T?p Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-011
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
S?çan Serebellumunda Demir Nörotoksisitesine Kar?? Vitamin E'nin Koruyucu Etkisi
Ramazan KOZAN1, M. Ömer BOSTANCI2, Bülent AYAS3, Ali ASLAN4, Faruk BA?IRICI4
1Mustafa Kemal Üniversitesi T?p Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dal?, HATAY
2Hitit Üniversitesi Sa?l?k Yüksek Okulu, Fizyoloji Anabilim Dal?, ÇORUM
3Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Histoloji Anabilim Dal?, SAMSUN
4Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN
Anahtar Kelimeler: Vitamin E, demir, Purkinje hücresi, stereoloji, Vitamin E, Iron, Purkinje cell, stereology
Özet
Amaç: Bu çal??mada, intraserebroventriküler olarak verilen demirin, s?çan serebellar Purkinje hücrelerinde olu?turdu?u nörotoksisiteye kar?? ya?da çözülebilen güçlü bir antioksidan olan vitamin E'nin (α-tokoferol) etkisini ara?t?rd?k.

Gereç ve Yöntem: S?çanlar, kontrol, demir ve demir+vitamin E gruplar? olmak üzere üç gruba ayr?ld?. Demir ve demir+vitamin E gruplar?ndaki s?çanlara intraserebroventriküler olarak demir (FeCl36H2O, 200 mM, 2.5 μl) verildi. Demir+vitamin E grubundaki s?çanlara operasyonu takiben on gün süreyle 100 mg/kg/gün dozunda vitamin E intraperitoneal olarak verildi. Onuncu günün sonunda, bütün gruplardaki hayvanlar intrakardiyak yolla perfüze edildikten sonra dekapite edildiler. Beyin dokular? ç?kar?larak standart histolojik doku takibi uyguland?. Toplam Purkinje hücre say?lar? tarafs?z say?m metodu olan stereolojik yöntemle hesapland?.

Bulgular: Ortalama toplam Purkinje hücre say?lar?, kontrol grubunda 490584±13286; demir grubunda 331497±10764 ve demir+vitamin E grubunda 412118±15842 olarak bulundu. Demir ve demir+vitamin E gruplar? kar??la?t?r?ld???nda, vitamin E'nin demirin indükledi?i Purkinje hücre kayb?n? %32.4'den %15.9'a dü?ürdü?ü bulundu (p<0.01).

Sonuç: Bu çal??man?n sonuçlar?, vitamin E'nin s?çan serebellumunda demirin indükledi?i Purkinje hücre kayb?n? dikkate de?er ölçüde geri çevirdi?ini gösterdi. Bu nöroprotektif etkinin, vitamin E'nin serbest radikaller üzerine antioksidan aktivitesinden kaynakland??? dü?ünülmektedir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Demir, insan vücudunda pek çok metabolik ve biyokimyasal olaylar?n gerçekle?mesi için esansiyel bir mineraldir. Hemoglobin, miyoglobülin gibi moleküllerin ve katalaz, sitokrom oksidaz ve peroksidaz gibi enzimlerin sentezinde önemli rol oynar. Kontrolsüz demir ilaçlar?n?n kullan?m?na ba?l? akut ve kronik zehirlenmelerde, a??r? kan transfüzyonunda ve bir genetik metabolizma hastal??? olan hemokromatozisde vücutta demirin a??r? miktarda birikti?i bildirilmi?tir1. Bununla birlikte, demir beyinde substansiya nigra, globus pallidus ve serebellumun gri maddesi gibi baz? alanlarda en fazla bulunan metallerden biridir2. Ayr?ca, beyin demir metabolizmas?, demirin baz? nörodejeneratif hastal?klarla ilgili oldu?unun bilinmesi üzerine giderek artan bir ara?t?rma alan? haline gelmi?tir. Örne?in, Parkinson hastal???, Alzheimer hastal???, Amyotrofik lateral skleroz ve Friedreich ataksisi gibi birçok nörodejeneratif hastal?kta beyinde demir miktar?n?n yükseldi?i tespit edilmi?tir3. Daha önceki yapm?? oldu?umuz çal??malarda intraserebroventriküler olarak injekte edilen demirin serebellumdaki Purkinje hücrelerinde ve hipokampustaki piramidal hücrelerde hasara neden oldu?u gösterilmi?tir4,5. Beyindeki demir miktar?n?n art???n?n oksidatif stresi indükledi?i6,7 ve bu durumun da nöron ölümüne neden oldu?u belirtilmi?tir3,8.

  Hücrede meydana gelen çe?itli reaksiyonlar sonucu olu?an serbest radikallerin olumsuz etkilerine kar?? antioksidanlar taraf?ndan hücre korunmaktad?r. Antioksidan sistem, serbest radikallerin etkilerini farkl? basamaklarda önlemeye, s?n?rlamaya veya k?smen tamir etmeye çal???r9. Bu antioksidan moleküllerin en önemlilerinden birisi de ya?da eriyip hücre zar?nda kolayl?kla geçi? yapabilen vitamin E'dir (α-tokoferol). Hücre membranlar?n?n bütünlü?ünün korunmas? vitamin E'in en önemli fonksiyonlar?ndan birisidir. E vitamini (α-tokoferol) serbest oksijen radikallerinin olu?mas?na neden olan lipid peroksidasyon reaksiyonunun ilerlemesini önleyen major zincir k?r?c? bir antioksidand?r10,11. Bununla birlikte, α-tokoferol non-enzimatik ve h?zl? antioksidan reaksiyonlar olu?turur ve e?er serbest oksijen radikalleri olu?mu? ise onlar? da nötralize eden en güçlü anti-oksidanlardan biridir12,13. Eksikli?inde hücrelerin peroksitlere kar?? duyarl?l??? artar ve anormal hücre membranlar? olu?ur, alyuvarlarda ya?am süresi k?sal?r. E vitamini sevisindeki dü?üklü?ün spinoserebellar dejenerasyona da sebep oldu?u belirtilmi?tir14. Ayr?ca, penisilin ile deneysel epilepsi olu?turulan s?çanlarda vitamin E epileptik aktivitenin frekans?n? azaltarak antiepileptik etki göstermi?tir15.

  Serebellum, periferdeki çe?itli reseptörlerden beyine gelen bilgi ile beynin bu bilgilere kar?? olu?turdu?u cevaplar? kar??la?t?rarak hareketlerin düzenlenmesinden sorumludur. Bu fonksiyonu yerine getiren serebellum korteksinin tek ç?k??? Purkinje hücreleridir. Dolays?yla, serebellumun fonksiyonlar?nda Purkinje hücrelerinin çok önemli bir yeri olmakla birlikte bu hücreler alkol toksisitesi ve iskemi gibi çe?itli patolojik durumlara da oldukça duyarl?d?rlar16,17. Ayr?ca, daha önce yapm?? oldu?umuz bir çal??mada da, intraserebroventriküler olarak verilen demirin, s?çan serebellar Purkinje hücrelerinde nörotoksisite olu?turdu?u gösterildi5. Sunulan çal??mada, intraserebroventriküler olarak verilen demirin, s?çan serebellar Purkinje hücrelerinde olu?turdu?u nörotoksisiteye kar?? hücre membranlar?n?n korunmas?nda güçlü bir antiokidan olan vitamin E'nin nöroprotektif etkisinin olup olmad???n? ara?t?r?ld?.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Hayvanlar
  Çal??mada, Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi T?bbi ve Cerrahi Ara?t?rma Merkezi'nden al?nan, a??rl?klar? 210±25g olan Albino Wistar erkek s?çanlar kullan?ld?. Bu çal??mada yap?lan bütün uygulamalar, Ondokuz May?s Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun protokollerine uygun olarak yap?lm??t?r. S?çanlar kontrol, demir ve demir+E vitamini grubu olarak 3 gruba ayr?ld? (n=10). Deneylere ba?lamadan bir hafta önce al?nan s?çanlar tek tek kafeslere yerle?tirildikten sonra 20±2ºC'de, 12 saat ayd?nl?k-karanl?k (07.00-19.00) ortamda istedikleri kadar yem ve su alabilecekleri ?ekilde ayn? laboratuar ortam?nda bak?mlar? yap?ld?.

  Operasyon ve Histolojik Prosedürler
  Operasyondan 12 saat önce aç b?rak?lan s?çanlarda operasyonun hemen öncesinde, ketamin (100mg/kg) ve ksilasin 10 mg/kg intraperitoneal (i.p.) olarak yap?lan injeksiyon ile anestezi olu?turuldu. S?çanlar steriotaksik cihaza sabitlendikten sonra kafa derileri elektrikli koter ile (Ellman Surgitron) orta hattan rostro-kaudal yönde 2cm kesilerek aç?ld?. Kafa kemi?i üzerinde bulunan tendon ve fasyalar uzakla?t?r?ld?ktan sonra, Bregma net olarak görüldü. Sol lateral ventriküle uygun olacak ?ekilde Bregman?n 2mm lateralinde 0.6mm posteriyoründe 1mm çap?nda bir delik aç?ld? (18). Buradan 4.2mm derinli?e kadar Hamilton mikroenjektörü ile 0.5µl/dk h?z?nda 2,5µl, 200mM'l?k FeCl3 çözeltisi, demir ve demir+E vitamini grubundaki s?çanlara intraserebroventriküler (i.c.v.) olarak verildi19. Kontrol grubundaki s?çanlara ise ayn? hacimde serum fizyolojik, i.c.v. olarak verildi. Enjeksiyonu takiben insizyon yeri dikilerek 10% povidon iyot ile temizlendi ve hayvanlar kafeslerine yerle?tirildi. Operasayondan sonra s?çanlar 10 gün süreyle ya?at?ld?. Bu süre boyunca demir+E vitamini grubundaki hayvanlara 100mg/kg/gün dozunda E vitamini i.p. olarak verildi20. Kontrol ve demir grubundaki s?çanlara ise ayn? hacimde serum fizyolojik i.p. olarak verildi. On günlük sürenin sonunda, hayvanlar derin üretan anestezisi alt?nda %10'luk formaldehid ve salin ile intrakardiyak yolla perfüze edildi. Perfüzyon tamamland?ktan sonra beyin dokular? ç?kart?larak, beyin korteksi ve serebellum bir birinden ay?rt?ld? ve serebellumlar standart histolojik doku takibi uyguland?ktan sonra paraplast bloklara gömüldü. Mikrotom ile (Leica RM 2135), horizontal planda, bloklardan 40µm'lik kesitler al?narak kresil violet ile boyand?.

  Kesit örnekleme ve stereolojik analiz
  Daha önceki yap?lan çal??malar da kullan?larak Purkinje hücre tabakas?n?n hücresel yap? özellikleri belirlendi5,21. Sistematik olarak yap?lan örneklemede (ssf:1/7) her yedi kesitten bir tanesi al?nd? ve bu ?ekilde her hayvandan ortalama 14-16 cerebellum kesiti elde edildi. Serebellumdaki toplam Purkinje hücre say?lar? ve analizleri bilgisayar destekli stereolojik görüntü analiz cihaz?nda optik parçalama metodu kullan?larak hesapland?12. Hücre say?m alanlar?n?n belirlenmesi ve s?n?rlar?n?n çizilmesi CAST Grid stereolojik analiz yaz?l?m? (Olympus, Denmark) kullan?larak yap?ld?. Her bir kesitteki hücre say?lar? yakla??k 500 hücre sayacak ?ekilde örnekleme yap?larak elde edildi. Randomize olarak seçilen serebellum kesitinde x-y basamaklar?nda 200*200μm ad?mlarla örnekleme yap?ld? ve bu seçilen alanlar 100x'lük objektifde optik disektör probuda kullan?larak analiz edildi. Optik disektör say?m?nda tarafs?z olarak ayarlanm?? olan %20'lik say?m çerçevesi kullan?ld?. Böylece, örnekleme yap?lan alan?n?n fraksiyonu (asf) 587/40.000μm2 olarak hesapland?5.

  Optik parçalama metodunun son basama??nda ise örnekleme yap?lan yerin kesit kal?nl??? belirlenmektedir. Kesitin üst k?sm?nda 5μm üst güvenlik zonu b?rak?ld?ktan sonra 10μm'lik disektör yüksekli?i ayarlanan bölgede say?m yap?lmaktad?r. Bütün bu tip ölçümler stereoloji sistemine uyumu sa?lanm?? dijital bir mikrokator (Heidenhain, Germany) ile yap?ld?. Bundan dolay?, en son örnekleme basama?? genellikle kal?nl?k örnekleme fraksiyonu olarak (tsf) olarak adland?r?l?r ve [Disektör yüksekli?]/[ortalama kesit kal?nl???] ile hesaplan?r. Toplam kesitlerin ortalama kal?nl??? 28.25±2.06μm olarak hesapland?. Bütün kesitlerdeki örneklemeler tamamland?ktan sonra örneklenen Purkinje hücreleri disektör partikülleri (Q-) olarak hesapland?. Toplam Purkinje hücre say?s? (N) olarak kabul edilerek a?a??daki formül ile hesapland?; N=[1/ssf]*[1/asf]*[1/tsf]×ΣQ-

  Elde edilen veriler Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v12.0 yaz?l?m? kullan?larak istatistiksel aç?dan de?erlendirildi. Toplam ortalama Purkinje hücre say?s?n?n analizi için post hoc Tukey testi kullan?ld?. Grafik ve metin içerisinde kullan?lan deney gruplar?na ait de?erler ortalama ± standart hata (SEM) olarak ifade edildi. Testlerden elde edilen sonuçlara göre p de?eri 0.05'in alt?nda olan farkl?l?klar anlaml? kabul edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Kontrol, demir ve demir+E vitamini gruplar?na ait serebellar Purkinje hücre say?lar?ndaki de?i?imin mikrofotograf? ?ekil 1'de gösterilmi?tir. Serebellumdaki Purkinje hücre say?lar? ortalama; kontrol grubunda 490584±13286; demir grubunda 331497±10764; demir+E vitamini grubunda 412118±15842 olarak bulundu. Gruplara ait varyasyon katsay?s? (CV) ve hata katsay?s? (CE) s?ras?yla kontrol grubu için 0.04, 0.06, demir grubu için 0.09, 0.05 ve demir+vitamin E grubu için 0.06, 0.05 olarak bulundu.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Serebellumdaki Purkinje hücrelerinin mikrofoto?raflar?: (A) Kontrol, (B) demir ve (C) demir+vitamin E grubu. Foto?raf A'n?n üzerinde serebellumun hücre tabakalar? gösterilmektedir (GL: granüler tabaka, PL: Purkinje tabakas?, ML: moleküler tabaka). Foto?raflardaki oklar Purkinje hücrelerini göstermekte olup, C'deki bar 40 µm'yi ifade etmektedir.

  Kontrol, demir ve demir+E vitamini gruplar?na ait serebelumdaki ortalama toplam Purkinje hücre say?lar?ndaki yüzde de?i?im ?ekil 2'de gösterilmi?tir. Demir grubu, kontrol grubuyla kar??la?t?r?ld???nda, serebellumdaki Purkinje hücre say?s?n?n %32.4 oran?nda azald??? tespit edildi (p<0.001), (?ekil 2). Demir+vitamin E grubu, kontrol grubuyla kar??la?t?r?ld???nda, Purkinje hücre say?s?ndaki azalman?n %15.9 oran?nda oldu?u bulundu (p<0.05) (?ekil 2). Demir grubuyla demir+E vitamini grubu kar??la?t?r?ld???nda ise vitamin E'nin demirin neden oldu?u hücre kayb?n? %32.4'den %15.9'a indirdi?i ve serebelumdaki Purkinje hücrelerini demirin toksik etkisinden korudu?u anla??ld?. (p<0.01), (?ekil 2). Elde edilen bu bulgular, vitamin E'nin demirin serebellumda olu?turdu?u toksik hasar? azaltabilece?ini göstermektedir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Serebellumdaki toplam Purkinje hücre say?lar?ndaki yüzde de?i?im (n=10). Kontrol grubuna göre,* p<0.001 ve p<0.05; demir+vitamin E grubuna göre p<0.01. Bütün sonuçlarda ortalama ±SEM de?erleri kullan?ld?.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Bu çal??mada, i.c.v olarak yüksek dozda verilen demirin s?çan serebellar Purkinje hücre kayb? üzerine bir antioksidan olan vitamin E'nin etkisini inceledik. Serebellumdaki toplam Purkinje hücre say?s? sistematik rastgele örnekleme ile tarafs?z bir say?m metodu olan stereolojik yöntemle tespit edildi. Stereolojik metodlar, ki?isel ve metodolojik sebeplerden kaynaklanan tarafl?l??? etkin bir ?ekilde azalt?r ve bundan dolay? beyinin belirli bölgelerindeki nöron say?lar?n?n do?ru ve tarafs?z bir ?ekilde tespit edilmesine izin verir. Modern streolojik hücre say?m yakla??mlar?nda, say?m yap?lan bölgedeki bütün hücreler e?it oranda örneklemeye kat?labilme ihtimaline sahiptir. Bu durum toplam nöron say?s?n?n tarafs?z hesaplanmas?n? ve örneklenmesini sa?lar22. Bundan dolay?, bu çal??mada Purkinje hücre say?lar?n?n hesaplanmas?nda bu metodu tercih ettik. Elde edilen bulgular, demirin serebellumdaki Purkinje hücre say?s?n? %32.4 oran?nda azaltt???, E vitamini ile yap?lan tedavinin ise demirin neden oldu?u hücre kayb?n? %32.4'den %15.9'a indirdi?ini gösterdi. Bu çal??ma, demirin neden oldu?u Purkinje hücre kayb? üzerine vitamin E'nin nöroprotektif etkisini gösteren ilk stereolojik çal??mad?r.

  Demir normal beyin fonksiyonlar?n?n korunmas?nda önemli bir rol oynar. Ancak demir birikimi veya hidroksil radikal yap?lar?n?n artmas? baz? nörodejeneratif hastal?klar?n y?k?c? etkileriyle yak?ndan ilgilidir23. Demir, lipid peroksidayonu ve hücresel hasar? indüklemek için yayg?n olarak kullan?lan bir metaldir. Ferro (Fe2+) ve ferrik (Fe3+) demir Fenton ve Haber-Weis reaksiyonlar? ile hidroksil radikallerini olu?turur ve hücre hasar?na neden olur24. Sunulan çal??mada, oksidatif stresi indüklemek için beyin demir miktar? deneysel olarak art?r?ld?. Demirin i.c.v. olarak injeksiyonu sonucu sa? ve sol hipokampus demir konsantrasyonlar?n?n birbirinden farkl? olmad??? bununda muhtemelen demir moleküllerinin bütün beyin bölgelerine e?it oranda da??lmas?ndan kaynakland??? belirtilmi?tir25.

  Ayr?ca demir epileptik aktiviteyi indüklemek için de kullan?lan bir maddedir. Meyerhoff ve ark.26 s?çanlarda deneysel olarak epilepsi olu?turmak için demir klorürü 10µl hacim içinde 600mM konsantrasyonda intrakortikal olarak injekte etmi?lerdir. Bizim çal??mam?zda, demir injeksiyonu sonunda 10 günlük postoperatif dönemde s?çanlarda her hangi bir epileptik davran?? gözlenmedi. Bu çal??mada 2.5µl hacim içinde 200mM demir klorür (i.c.v.) injekte edildi. Bu dozun epileptik aktivitenin tetiklenmesi için yeterli olmad??? daha önceki çal??malarda da belirtilmi?tir25. Demir tuzlar?n?n suda çözünmü? solüsyonlar?n?n subpial injeksiyonunun da s?çanlarda serbest radikal olu?umuna neden oldu?u bildirilmi?tir19.

  Merkezi sinir sistemi, yap?s?nda bulunan endojen ve eksojen antioksidan sistemlerin di?er dokulara göre daha zay?f olmas?ndan dolay? serbest radikallerin indükledi?i oksidatif strese kar?? daha fazla duyarl?d?r27. Ayr?ca, beyin dokusu demirin indükledi?i serbest radikal olu?mas?na kolayl?kla kat?labilen oldukça fazla miktarda poliansature ya? asidi içermektedir. Bizim çal??mam?zdaki veriler, serbest haldeki demir klorür injeksiyonunun Purkinje hücre say?s?nda azalmaya neden oldu?unu ve eksojen olarak uygulanan vitamin E'nin bu hasar? anlaml? olarak azaltt???n? göstermektedir. Bizim çal??mam?zla oldukça yak?ndan ilgili olarak, Heaton ve ark.28 neonatal ve postnatal dönemde yüksek doz etanole maruz kalan ratlardaki serebellar Purkinje hücre kayb?na kar?? vitamin E'nin koruyucu etki gösterdi?ini bildirmi?lerdir. Ayr?ca, s?çan hipokampal nöron kültüründe β-amiloidin indukledi?i toksisite ve cerebellar granüler hücre kültüründe glutamat?n indukledi?i sitotoksisitenin α-tokoferol taraf?ndan önlendi?i bildirilmi?tir29,30

  Eksojen bir antioksidan olan vitamin E, bu etkilerini esas olarak lipit peroksidasyon zincirinin ilerlemesini engelleyerek göstermektedir31. Farkl? konsantrasyonlarda kronik etanol alan s?çanlar?n beyin sap? lipit peroksidasyonunu gösteren TBARS seviyelerinde artma, antioksidan sistemin bir göstergesi olan glutatyon (GSH) seviyelerinde ise azalma oldu?u bulunmu?tur20. Ayn? çal??mada, vitamin E'nin (100mg/kg/gün, i.p.) etanolün olu?turdu?u bu toksik etkileri anlaml? olarak azaltt??? tespit edilmi?tir20. Ayr?ca, mitokondri, endoplazmik retikulum ve hücre zarlar?n?n fosfolipitleri α-tokoferole afinite gösterir ve vitamin bu noktalarda yo?unla??r. Bundan dolay? mikrozomal membranlardaki vitamin E miktar? perokside edici ajanlar?n olu?turdu?u hasara kar?? korunma kapasitesinin belirlenmesinde katk? sa?lar32. Bütün bu veriler dikkate al?nd???nda, vitamin E'nin Purkinje hücrelerini koruyucu etkisinin en muhtemel mekanizmas?n?n, vitamin E'nin antioksidan özelli?i ile demirin neden oldu?u hücre hasar?n? azaltmas? oldu?u dü?ünülmektedir.

  Sonuç olarak, s?çanlara i.c.v. olarak verilen demir klorür'ün (FeCl3), serebellumdaki Purkinje hücrelerinin ölümüne neden oldu?u ve vitamin E'nin Purkinje hücrelerini, demirin zararl? etkilerinden korudu?u tarafs?z bir say?m metodu olan stereolojik yöntem ile ilk defa bu çal??mada gösterilmi?tir.

  TE?EKKÜR
  Bu çal??ma Ondokuz May?s Üniversitesi Bilimsel Ara?t?rma Projeleri Destek Fonu taraf?ndan desteklenmi?tir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Aisen P, Enns C, Wessling-Resnick M. Chemistry and biology of eukaryotic iron metabolism. Int J Biochem Cell Biol 2001; 33: 940-959.

  2) Hill JM, Switzer RC. The regional distribution and cellular localization of iron in the rat brain. Neuroscience 1984;11:595-603

  3) Qian ZM, Wang Q. Expression of iron transport proteins and excessive iron accumulation of iron in the brain in neurodegenerative disorders. Brain Res. Rev. 1998; 27:257-267.

  4) Bostanci MO, Ba??r?c? F. Nitric oxide synthesis inhibition attenuates iron-induced neurotoxicity: A stereological study. Neurotoxicology 2008a; 29: 130-135.

  5) Kozan R, Bostanc? MÖ, Sefil F ve ark. S?çan Serebellumunda Demirin ?ndükledi?i Purkinje Hücre Kayb?na Nikardipinin Ko-ruyucu Etkisi: Stereolojik Bir Çal??ma. F?rat T?p Dergisi 2008; 13: 167-170.

  6) Youdim MB, Ben-Shachar D, Riederer P. The role of monoamine oxidase, iron-melanin interaction, and intracellular calcium in Parkinson\'s disease. J Neural Transm Suppl. 1990; 32: 239-248.

  7) Pu YM, Wang Q, Qian ZM. Effect of iron and lipid peroxidation on development of cerebellar granule cells in vitro. Neuroscience. 1999; 89: 855-861.

  8) Thompson KJ, Shoham S, Connor JR. Iron and neurodegenerative disorders. Brain Res Bull 2001; 15:155-164.

  9) Willcox JK, Ash SL, Catignani GL. Antioxidants and prevention of chronic disease Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2004; 44: 275-295.

  10) Pryor WA: Free radicals in autoxidation and in aging. Ed. Armstrong D, Sohal RS, Cutler RG, Slater TF, NY Raven Press, New York 1984; 13-41.

  11) Esterbauer H, Schmidt R, Hayn M. Relationships among oxidation of low-density lipoprotein, antioxidant protection, and atherosclerosis. Adv Pharmacol 1997; 38: 425-456.

  12) Frei B. Reactive oxygen species and antioxidant vitamins: mechanisms of action. The Am J Med 1994; 26:5-13.

  13) Hensley K, Benaksas EJ, Bolli R, et al. New perspectives on vitamin E: sgamma-tocopherol and carboxyelthylhyd roxychro-man metabolites in biology and medicine. Free Radic Biol Med 2004; 36:1-15.

  14) Cellini E, Piacentini S, Nacmias B, et al. A family with spinocerebellar ataxia type 8 expansion and vitamin E deficiency ataxia. Arch Neurol 2002; 59:1952-1953.

  15) Kozan R, Ayyildiz M, Yildirim M, et al. The influence of ethanol intake and its withdrawal on the anticonvulsant effect of α-tocopherol in the penicilin induced epileptiform activity in rats. Neurotoxicology 2007; 28: 463-470.

  16) Bonthius DJ, Bonthius NE, Napper RM, et al. Purkinje cell deficits in nonhuman primates following weekly exposure to ethanol during gestation. Teratology 1996; 53: 230-236.

  17) Welsh JP, Yuen G, Placantonakis DG, et al. Why do Purkinje cells die so easily after global brain ischemia? Aldolase C, EAAT4, and the cerebellar contribution to posthypoxic myoclonus. Adv Neurol 2002; 89: 331-359.

  18) Paxinos G, Watson C. The rat brain in stereotaxic coordinates, 4th Ed. Academic Press. Inc., CA, USA. 1998.

  19) Willmore LJ, Hiramatsu M, Kochi H et al. Formation of superoxide radicals after FeCl3 injection into rat isocortex. Brain Res 1983; 277: 393-396.

  20) A?ar E, Bo?nak M, Amanvermez R, et al. The effects of ethanol on lipid peroxidation and glutathione level in the brain stem of rat. NeuroReport 1999; 10: 1799-1801.

  21) Gundersen HJ (). Stereology of arbitrary particles. A review of unbiased number and size estimator and the presentation of some new ones, in memory of William R. Thompson. J. Microsc 1986; 143: 3-45.

  22) Schmitz C, Hof PR. Design-based stereology in neuroscience, Neuroscience 2005; 130: 813-831.

  23) Moos T. Brain iron homeostasis. Dan Med Bull 2002; 49:279-301.

  24) Braughler JM, Duncan LA, Chase RL. The involvement of iron in lipid peroxidation, J Biol Chem 1986; 261: 10282-10289.

  25) Bostanci MO, Bagirici F. Neuroprotective effect of aminoguanidine on iron-induced neurotoxicity. Brain Res Bull 2008b; 76: 57-62.

  26) Meyerhoff JL, Lee JK, Rittase BW, et al. Lipoic acid pretreatment attenuates ferric chloride-induced seizures in the rat. Brain Res 2004; 1016:139-144.

  27) Floyd RA, Hensley K. Oxidative stress in brain aging. Implications for therapeutics of neurodegenerativediseases. Neurobiol Aging 2002; 23:795-807.

  28) Heaton MB, Mitchell JJ, Paiva M. Amelioration of ethanol-induced neurotoxicity in the neonatal rat central nervous system by antioxidant therapy. Alcohol Clin Exp Res 2000; 24:512-518.

  29) Goodman Y, Mattson MP. Secreted forms of β-amyloid precursor protein protect hippocampal neurons against amyloid β-peptide-induced oxidative injury. Exp Neurol 1994; 128: 1-12.

  30) Ciani E, Groneng L, Voltattorni M, et al. Inhibition of free radical production or free radical scavenging protects from the excito-toxic cell death mediated by glutamate in cultures of cerebellar granule neurons. Brain Res 1996; 728: 1-6.

  31) Stocker R and Frei B. Endogenous Antioxidant Defenses in Human Blood Plasma. In: Oxidative Stress: Oxidants and Antioxidants, H. Sies, ed. Academic Press, Orlando, FL, 1991; 213-243.

  32) Leibler PC. The rol of methabolism in the antioxidant function of vitamin E. Crit Rev Toxicol 1993; 23:147-169.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]