[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-051
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Menenjiomlarda Difüzyon Ağırlıklı MRG Bulgularının Histopatolojik Sonuçlarla Karşılaştırılması
Zülkif BOZGEYİK1, Tülin ÖZTÜRK1, A. Ferda DAĞLI2, Metin KAPLAN3, Erkin OĞUR1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji, ELAZIĞ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme, manyetik rezonans görüntüleme, menenjiom, Diffusion Magnetic Resonance Imaging, magnetic resonance imaging, meningioma
Özet
Amaç: Çalışmanın amacı atipik ve tipik menenjiomların ayrımında ve tipik menenjiomların alt tiplerinin ayrımında difüzyon ağırlıklı (DA) manyetik rezonans görüntüleme (MRG)'nin tanıya olan katkılarını saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Yaşları 34 ile 77 yaş arasındaki değişen 14 menenjiom olgusu çalışmaya dahil edildi. Rutin MRG sekansları ile menenjiomlar tanımlandı ve b-0, b-1000 faktör değerlerinde DA MRG sekanslar elde edildi. Lezyon içerisinden, lezyon komşuluğundaki normal parankim alanından ve peritümöral ödemden aşikar difüzyon katsayısı (ADC) ölçümleri yapıldı. Student t-testi kullanılarak istatistiksel analiz yapıldı. P<0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Atipik olgunun ADC değeri 0.27x10-3 mm2/saniye olarak bulundu. Bu değer normal parankimden elde edilen ADC değerinden ve tipik menenjiomların ADC değerinden daha düşüktü. Tipik Menenjiomların ortalama ADC değerleri 1.08x10-3 mm2/saniye olarak bulundu. Tipik Menenjiomların subtipleri arasında istatistiksel olarak belirgin farklılık saptanmadı. Yine lezyon çevresindeki ödem alanı ile lezyondan ölçülen ADC değerleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi. Ancak tipik Menenjiomların ADC değeri normal alandan yapılan ADC değerinden yüksek olup bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı.

Sonuç: Tipik menenjiomlar atipik menenjiomdan daha yüksek ADC değerine sahiptir. DA MRG atipik ve tipik Menenjiomların ayrımında katkıda bulunabilir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Menenjiomlar primer intrakranyal tümörlerin %14 ile %20'sini oluşturur 1. Menenjiomların konvansiyonel manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları karakteristiktir ve intraaksiyel beyin tümörlerinden kolay ayrılırlar. Solid olması homojen kontrast tutması, dural kuyruk bulgusu ve ekstraaksiyal yerleşim göstermesi gibi özellikler olguların de görülür. Bununla birlikte kistik görünümleri, sirküler kontrast tutulumu, intratümoral hemoraji, belirgin peritümöral ödem ve parankim dokularının invazyonu gibi özellikler olguların %15'inde görülebilir 2. Histolojik olarak %7.2'si atipik, %2.4 malign ve geri kalanı benign'dir (tipik). Beyin parankiminin invazyonu tümör rekürrensi için önemli bir işarettir. MRG'de tanı konulana kadar menenjiomların çoğu asemptomatiktir. Atipik menenjiomlar daha agresifdirler ve rekürrens gösterirler. Mortalite ve morbidite oranları daha yüksektir 3, 4.

  Difüzyon ağırlıklı (DA) MRG görüntüleme su moleküllerinin mikroskopik translasyonel (Brownian) hareketlerindeki değişikliklere son derece hassas yeni bir MRG tekniğidir. Akut serebral iskemilerde oldukça duyarlı olduğu gösterilmiştir. DA görüntülerdeki artmış sinyal intensitesi çoğunlukla su moleküllerinin hareketlerindeki kısıtlanmadan kaynaklanmaktadır. Aşikar difüzyon katsayısı (ADC) DA görüntülerden hesaplanan kantitatif bir parametredir 5. Günümüzde DA MRG primer beyin tümörlerinin görüntülenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı çalışmalarda ADC değerleri ile tümörün evresi ve tümör selüleritesi arasında korelasyon yapılmıştır 6 ve ADC değerleri kullanılarak DA MRG tümörün tedaviye yanıtını takip etmede kullanılmıştır 7.

  Menenjiom gibi ekstraaksiyel tümörlerde DA MRG bulguları literatürde sınırlı olarak bahsedilmiş olup sonuçlar arasında farklılıklar mevcuttur 2,8,9. Bu çalışmadaki amacımız histopatolojik olarak tiplendirilen menenjiomlarda, menenjiom tipleri ile ADC değerleri arasında korelasyon olup olmadığını araştırmaktır. Ayrıca menenjiomlar etrafındaki ödemli alanlar ile lezyon komşuluğundaki normal parankim alanlarından da ADC ölçümleri ile lezyondan hesaplanan ADC değerleri arasında farklılık olup olmadığını istatistiksel yöntemler yardımıyla ortaya koymaktır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışmaya Mayıs 2007 ve Nisan 2008 ayları arasında, yaşları 34 ile 77 arasında değişen, 5'i erkek 9'u kadın 14 olgu alındı. Olguların çoğunda MRG baş ağrısı, migren, geçici iskemik atak ve mental durum değişikliği gibi non spesifik nedenlerle yapılmıştı. Bazı olgular ise menenjiom tanısını almış olan takipli olgulardı. Tüm lezyonların cerrahi sonrası histopatolojik olarak tip tayini ve evrelemesi yapıldı. Tümörlerde evreleme WHO kriterlerine göre yapıldı. Menenjiomların 13'ü benign karakterde bulundu. 1 olgu ise histopatolojik olarak atipik olarak değerlendirildi. Tüm olgulara yapılan işlem hakkında bilgi verilerek rıza formları alındı.

  Tüm MRG sekansları yüksek hızlı gradientlere sahip 1.5 T MRG cihazı kullanılarak elde edildi (General Electric, Signa excite high speed scanner, Milwaukee, WI, USA). Sagital düzlemde T1 ve T2 ağırlıklı sekanslar, aksiyal düzlemde T1 ve FLAIR sekanslar, koronal düzlemde T1 ağırlıklı sekans ile 0.1 mmol/kg gadolinium verilmesini takiben her üç düzlemde T1 ağırlıklı sekanslar tüm olgulara standart olarak uygulandı. T1 ağırlıklı, T2 ağırlıklı ve FLAIR sekanslar için TR/TE değerleri sırasıyla 525/minimum msec, 3750/100 msec 8800/90. FOV: 24x24cm, kesit kalınlığı: 5mm, NEX: 1, ve gap: 1.5mm idi. DA görüntüler single-shot spin echo, echo planar imaging (EPI) sekansı kullanılarak elde edildi. Gradient b faktörü 1000 mm2/saniye idi. DA görüntüler için parametreler TR: 1000ms; TE:minimum; FOV: 24x24cm; NEX: 2; kesit kalınlığı: 5mm idi. DA görüntüleme için inceleme süresi 32 saniye idi.

  Tüm DA görüntüler iş istasyonuna gönderildi (Advantage Windows, software version 2.0, GE Medical Systems). Tüm olgularda lezyon içerisine ortalama alanları 90-120mm2 olan dairesel “region of interest” (ROI)'ler yerleştirildi. ROI'ların yerleştirme işlemleri ADC haritaları üzerinde yapıldı. ADC haritaları MRG sistemi tarafından otomatik olarak hesaplandı ve milimetrekare/saniye olarak ifade edildi. Ölçümlerde yüksek ADC değeri verme riskinden dolayı lezyon içerisindeki kistik alanlardan kaçınıldı. 6 olguda tümör çevresinde ödem alanı mevcut idi, buralara da ROI'lar yerleştirilerek ADC değerleri ölçüldü. Ayrıca lezyon komşuluğundaki normal izlenen parankime de ROI'lar yerleştirilerek ölçümler yapıldı.

  Lezyon içinden, tümör çevresinden ve normal parankimden ortalama ADC değerleri hesaplandı. Lezyondan elde edilen ADC değerleri tiplerine göre ayrılarak istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Ayrıca tümör çevresinden ve normal alandan elde edilen ADC değerleri ile lezyondan elde edilen ADC değerleriyle istatistiksel olarak karşılaştırıldı. İstatistiksel yöntem olarak SPSS 15.00 yazılım programı kullanıldı. Analiz için student t-testi kullanılarak ADC değerleri karşılaştırıldı, p<0.05 olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Histopatoloji sonuçlarına göre, 14 menenjiomun 1 tanesi atipik özellikler göstermekteydi. 13 olgu ise tipik (benign) hücresel özellikler göstermekteydi. Tipik olanlardan 6 olgu meningoendotelial tipte, 2 olgu fibröz tipte, 4 olgu transizyonel tipte histopatolojik özellikler göstermekteydi. T2 ağırlıklı imajlarda 3 olgu hiperintens, 3 olgu hipointens ve 8 olgu izointens izlenmekteydi. T1 ağırlıklı imajlarda 3 olgu hipointens izlenirken 11 olguda izointens görünüm dikkati çekmekteydi. DA görüntülerde 6 olgu hiperintens, 5 olgu izointens ve 3 olguda hipointens görünümler dikkati çekti.

  Tipik Menenjiomların ortalama ADC değerleri 1.08±0.21x10-3 olarak bulundu (Şekil 1). Menengioendotelyal tipte olanların ortalama ADC değeri 1.17±0.23x10-3, fibröz tipte olanın ADC değeri 1.00±0.15x10-3 ve transizyonel tipte olanların ADC değeri 1.01±0.20x10-3 ve berrak hücreli olan 1 olgunun ADC değeri 2.0±0.26x10-3 olarak bulundu. Tipik Menenjiomların subtipleri arasında istatistiksel olarak belirgin farklılık saptanmadı. Atipik 1 olgumuz olup ADC değeri 0.27x10-3 olarak bulundu (Şekil 2). Bu değer normal parankimden elde edilen ADC değerinden ve tipik Menenjiomların ADC değerinden belirgin düşüktü.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Solda konveksitede tipik menenjioma ait görünüm. A. Aksiyal T1 ağırlıklı MRG'de yoğun kontrast tutan, dural tail bulgusu izlenen lezyonda ayrıca komşu kemik yapıda hiperostozis dikkati çekmektedir. B. Difüzyon ağırlıklı aksiyal MRG'de lezyonun hiperintens olduğu izlenmekte. C. ADC haritasında ROI'nın yerleşimi gösterilmiştir. Lezyonun ADC değeri 0. 97x10-3 olarak ölçülmüştür.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Solda verteks düzeyinde atipik menenjioma ait görünüm A. Aksiyal T1 ağırlıklı MRG'de yoğun kontrast tutan lezyon. B. Difüzyon ağırlıklı MRG'de lezyon içerisinde yer yer hiperintens alanlar dikkati çekmektedir. C. ADC haritasında lezyonun parankime göre hafif hiperintens olduğu dikkati çekmektedir.

  Lezyon çevresinde ödem 6 olguda izlenmekteydi. Ödem alanından yapılan ölçümde ortalama ADC değeri 1.11± 0.36x10-3 olarak bulundu. Lezyon çevresindeki ödem alanı ile lezyondan ölçülen ADC değerleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi. Ayrıca 14 olguda lezyon çevresindeki normal parankim alanının ortalama ADC değeri 0.93±0.11x10-3 olarak bulundu. Ancak tipik Menenjiomların ADC değeri normal alandan yapılan ADC değerinden yüksek olup bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı. Tipik olgularda ödemden ölçülen ADC değerleri lezyonların ADC değerleri ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık dikkati çekmedi. Tüm olguların ADC değerleri ile MRG sinyal özellikleri Tablo 1'de özetlenmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Tüm olguların MRG sinyal özellikleri ve ölçülen ADC değerleri

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Günümüzde MRG santral sinir sistemi enfeksiyonlarında oluşan patolojilerin gösterilmesinde yüksek çözümleme gücü ve farklı düzlemlerde görüntü oluşturma yeteneği ile bilgisayarlı tomografiden daha yararlı bulunmaktadır. Difüzyon ağırlıklı MRG, perfüzyon MR ve MR spektroskopi gibi ileri görüntüleme yöntemleri beyin apselerinin ve ensefalitlerin tümörlerden ayırt edilmesinde yararlı olmaktadır 10. Difüzyon ağırlıklı MRG primer beyin tümörlerinin tanısında ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha önce yapılan bazı çalışmalarda, beyin tümörlerinin evresi ve selüleritesi ile tümörün ADC değerleri arasında korelasyon olduğu gösterilmiştir. Genellikle yüksek evreli ya da selüleriteli tümörlerin ADC değerleri normal parankimden düşüktür 11-13. Menenjiomlar erişkinlerdeki intrakranyal tümörlerde, glial tümörler ve metastazdan sonra üçüncü sırada görülürler 14. Tüm intrakranyal tümörlerin %20'sini oluşturur. Rutin MRG bulgularıyla kolaylıkla tanı konulabilir 9,14. Atipik ve malign menenjiomlar daha agresiftir ve daha fazla rekürrens gösterirler 15. Menenjiomlarda tipik ve atipik ayrımının yapılması olgunun cerrahiye planlamasında ve prognozun belirlenmesinde önemlidir 9. Radyocerrahi, daha önceleri klasik cerrahi yöntemle tedavi edilebilen akustik nörinom ve menenjiom özellikle arteriyovenöz malformasyonlar (AVM) için yeni bir tedavi modalitesidir 16. Peritümoral ödemin nedeni açık değildir. DA MRG'de menenjiomun evresi ile peritümoral ödemin varlığı arasında ilişki olup olmadığı belli değildir 17. Hakyemez ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, DA MRG'nin peritümöral ödem bulgularına göre atipik ve tipik menenjiomların ayrımında yardımı olmadığı ileri sürülmüştür 2. Bizim çalışmamızda da peritümöral dokuların ADC değerleri ile tipik menenjiom ADC değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı.

  Tümör selüleritesi ve tümör matrisi gibi tümör histolojisindeki farklılıklar ADC değerleri arasındaki farklılığa katkıda bulunur 13. Histopatolojik olarak tipik menenjiomlar atipik menenjiomlara benzemez. Atipik Menenjiomlarda hücresellikte ve mitotik aktivitede artış, nekroz, nükleol belirginliği ve nükleus sitoplazma oranında artış gibi özellikler bulunur 18. Bu yüzden artmış selülerite oranı ekstraseluler boşlukta azalmaya neden olur, bu da atipik menenjiomlarda azalmış ADC değerine neden olur 19. Bizim çalışmamızda da 1 atipik olgunun ADC değeri tipik menenjiomların ADC değerlerinden belirgin düşük olarak ölçülmüştü.

  WHO sınıflamasına göre atipik menenjiomlar evre II ve anaplastik (malign) olanlar evre III olarak sınıflandırılırlar 9. Bizim çalışmamızda menenjiomların çoğunun histopatolojisi tipik (benign) evre 1 olarak değerlendirilmiştir. Evre I menenjiomların en yaygın görülen tipleri fibröz veya fibroblastik, transizyonel veya mikst ve meningoendetelyaldir. Bunları psammomatöz, anjiomatöz, mikrokistik, sekretuvar ve berrak hücreli metaplastik gibi subtipleri izler 20.

  Tipik Menenjiomların sinyal intensite özellikleri DA görüntülerde ve ADC haritalarında farklı bildirilmiştir 8. Filippi ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada menenjiomların çoğu DA görüntülerde izo ya da hipointens olarak tanımlanmıştır 9. Hakyemez ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise menenjiomların çoğunun DA görüntülerde hiperintens olduğundan bahsedilmiştir. Bizim çalışmamızda ise menenjiomlar DA görüntülerde ağırlıklı olarak izointens ve hiperintens görünümdeydi 2.

  Hakyemez ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada tipik menenjiomların ADC değerleri normal beyaz cevherden yüksek olarak bulunmuştur. Ayrıca subtipler arasında da en yüksek ADC değerini anjiomatöz tipte buldular 2. Bizim çalışmamızda da tipik menenjiomların ADC değerleri normal beyaz cevherden yüksek çıkmıştır. Ancak tipik menenjiomların subgrupları arasında farklılık izlenmemiştir. Bunlar arasında meningoendotelyal tipteki menenjiomların ADC değerleri diğer subtiplerden yüksek bulunmuştur.

  Filippi ve arkadaşları da atipik menenjiomların ADC değerlerini tipik olanlardan daha düşük bulmuşlardır 9. Hakyemez ve arkadaşları ise atipik/malign menenjiomların ADC değerlerini normal beyaz cevher ve tipik menejiomların ADC değerlerinden daha düşük bulmuşlardır 2. Yamasaki ve arkadaşları ise farklı olarak atipik ve tipik Menenjiomların ADC değerleri arasında farklılık saptamamışlardır 21. Bizim çalışmamızda malign hücresel özellik gösteren olgu yoktu, bir olgu ise atipik olarak tanımlanmıştı. Atipik olgudaki ADC değeri 0.27x10-3 olarak bulunmuştu. Yamasaki ve arkadaşları, Hakyemez ve arkadaşları ile Filippi ve arkadaşları ise ADC değerlerini sırasıyla 0.88x10-3, 0.75x10-3 ve 0.52x10-3 olarak bulmuşlardır.

  Çalışmamızın kısıtlılıkları arasında malign özellik gösteren olgu olmaması ve atipik olgu sayısının 1 tane olması gösterilebilir. Yine alt gruplardaki olgu sayıları da nisbeten azdır. Ancak alt gruplar arasındaki ADC değerleri arasında istatistiksel olarak farklılığın bulunmaması bu eksikliği ortadan kaldırabilir. Daha geniş serilerde bulguların doğrulanmasına ihtiyaç olabileceğini düşünmekteyiz.

  Sonuç olarak; Difüzyon ağırlıklı MRG intraaksiyal tümörlerde olduğu gibi ekstraaksiyal yerleşimli menenjiomların tanısında da önemli bir görüntüleme yöntemidir. Genel olarak atipik menenjiomlarda düşük ADC değerleri dikkati çekmektedir. DA MRG tipik ve atipik menenjiomların ayrımında tanıya katkı sunmaktadır. Ancak ADC değerlerine göre alt tiplerin ayrımı yapılamamıştır. DA MRG özellikle cerrahi öncesi yapılan planlamada malign/benign ayrımında cerraha yol gösterici olabilir. Ayrıca histopatolojik tip tayini öncesi ölçülen ADC değerlerinin tanıya yardımcı olabileceğini düşünmekteyiz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Mahmood A, Caccamo DV, Tomecek FJ, Malik GM. Atypical and malignant meningiomas: a clinicopathological review. Neurosurgery 1993; 33: 955-963.

  2) Hakyemez B, Yildirim N, Gokalp G, Erdogan C, Parlak M. The contribution of diffusion-weighted MR imaging to distinguishing typical from atypical meningiomas. Neuroradiology 2006; 48: 513-520.

  3) Verheggen R, Finkenstaedt M, Bockermann V, Markakis E. Atypical and malignant meningiomas: evaluation of different radiological criteria based on CT and MRI. Acta Neurochir 1996; 65: 66-69.

  4) Carpeggiani P, Crisi G, Trevisan C. MRI of intracranial meningiomas: correlation with histology and physical consistency. Neuroradiology 1993; 35: 532-536.

  5) Le Bihan D, Breton E, Lallemand D, et al. Separation of diffusion and perfusion in intravoxel incoherent motion MR imaging. Radiology 1988; 168: 497-505.

  6) Tien RD, Felsberg GJ, Friedman H, Brown M, Mac Fall J. MR imaging of high-grade cerebral gliomas: value of diffusion-weighted echoplanar pulse sequences. AJR Am J Roentgenol 1994; 162: 671-677.

  7) Chenevert TL, Mc Keever PE, Ross BD. Monitoring early response of experimental brain tumors to therapy using diffusion magnetic resonance imaging. Clin Cancer Res 1997; 3: 1457-1466.

  8) Harting I, Hartmann M, Bonsanto MM, Sommer C, Sartor K. Characterization of necrotic meningioma using diffusion MRI, perfusion MRI, and MR spectroscopy: case report and review of the literature. Neuroradiology 2004; 46: 189-193.

  9) Filippi CG, Edgar MA, Ulug AM, et al. Appearance of meningiomas on diffusion-weighted images: correlating diffusion constants with histopathologic findings. AJNR Am J Neuroradiol 2001; 22: 65-72.

  10) Ada E. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Görüntüleme Yöntemleri. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2006; 2: 11-18.

  11) Eis M, Els T, Hoehn-Berlage M, Hossmann KA. Quantitative diffusion MR imaging of cerebral tumor and edema. Acta Neurochir Suppl 1994; 60: 344-346.

  12) Els T, Eis M, Hoehn-Berlage M, Hossmann KA. Diffusion-weighted MR imaging of experimental brain tumors in rats. MAGMA 1995; 3: 13-20.

  13) Sugahara T, Korogi Y, Kochi M, et al. Usefulness of diffusion-weighted MRI with echo-planar technique in the evaluation of cellularity in gliomas. J Magn Reson Imaging 1999; 9: 53-60.

  14) Kleihues P, Cavenee WK. Pathology and genetics of tumours of the nervous system. 1st ed. Lyon: IARC Pres, 2000.

  15) Montriwiwatchai P, Kasantikul V, Taecholarn C. Clinicopathological features predicting recurrence of intracranial meningiomas. J Med Assoc Thai 1997; 80: 473-478.

  16) Kurt G, Emmez H, Öztanır N, Baykaner MK, Çeviker N. Serebral Arteriyovenöz Malformasyonlarda Gamma Knife Radyocerrahisi. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006; 2: 93-96.

  17) Lobato RD, Alday R, Gomez PA, et al. Brain edema in patients with intracranial meningioma. Correlation between clinical, radiological, and histological factors and the presence and intensity of oedema. Acta Neurochir 1996; 138: 485-493.

  18) Buetow MP, Buetow PC, Smirniotopoulos JG. Typical, atypical, and misleading features in meningioma. Radiograp-hics 1991; 11: 1087-1106.

  19) Vorísek I, Hájek M, Tintera J, Nicolay K, Syková E. Water ADC, extracellular space volume, and tortuosity in the rat cortex after traumatic injury. Magn Reson Med 2002; 48: 994-1003.

  20) Louis DN, Scheithauer BW, Budka H, von Deimling A, Kepes JJ. Meningiomas. In: Kleihues P, Cavenee WK, eds. World Health Organization Classification of Tumours: Pathology and Genetics of Tumours of the Central Nervous System. Lyon: IARC Pres, 2000: 176-184.

  21) Yamasaki F, Kurisu K, Satoh K, et al. Apparent diffusion coefficient of human brain tumors at MR imaging. Radiology 2005; 235: 985-991.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]