[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 3, Sayfa(lar) 202-203
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Fasioliazis; Nadir Bir Kronik Kolesistit Nedeni
Ali Kemal UZUNLAR
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Fasioliazis, kronik kolesistit, Fascioliasis, chronic cholecystitis
Özet
Fasioliazis, fasiola hepaticanın neden olduğu zoonotik bir infestasyondur. 27 yaşında bayan bir hastada Fasciola hepaticanın neden olduğu kronik kolesistit olgusu sunuldu. Hastanın kanda eozinofili hariç rutin laboratuvar tetkikler, abdominal ultrasonografi ve CT bulguları normal izlendi. Tanı, safra kesesi içinde makroskopik olarak izlenen parazitler ve serolojik incelemeyle kondu. Fasioliazisin nadiren de olsa kronik kolesistite neden olabileceği bilinmesi gerekir.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Fasioliazis insanda fasiola türlerinin, özellikle Fasciola hepaticanın, neden olduğu zoonotik bir hastalıktır. Fasioliazis koyun, sığır gibi ot yiyen hayvanlarda tüm dünyada görülen bir hastalıktır. İnsan, Fasciola hepatica için sadece tesatüfi bir konakçıdır. İnfestasyon iyi yıkanmamış ve pişirilmemiş sebzelerin yenilmesiyle bulaşır. Oral olarak alındıktan sonra larva kistten çıkar ve barsak duvarından geçerek peritona ulaşır. Larvalar buradan karaciğer ve safra duktuslarına ulaşarak adult forma dönüşürler. Fasciola hepatica genellikle safra duktuslarında yerleşir, çok nadiren de kronik kolesistite neden olur. Tanı ve tedavide kolanjiopankreatografi kullanılır1,2.

  Kronik kolesistit öntanısı ile opere edilerek safra kesesinden çıkarılan ve Anabilim Dalı'mızda ilk kez tanısı konan bir Fasciola hepatica olgusu rapor edilmiştir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  27 yaşında bayan hasta, Diyarbakır ili Lice ilçesinde ikamet etmektedir. Yaklaşık beş aydır sağ üst abdominal ağrı şikayeti mevcut, buna ilave olarak son on gündür bulantı, kusma şikayetleri ortaya çıkış, bu nedenle genel cerrahi kliniğine başvurmuş. Ultrasonografi bulguları kronik kolesistiti düşündürmekteydi. Safra yolları ve diğer organlar normal görünümdeydi. Rutin laboratuvar sonuçları hafif eozinofil artış dışında normal sınırlardaydı. Hastanın şikayetleri yoğunlaşması üzerine hasta kısa bir hazırlık dönemi sonrası açık kolesistektomi yapılmak üzere ameliyat alındı. Operasyonda safra yolları normal görülerek sadece safra kesesi çıkarıldı. Çıkarılan safra kesesi makroskopik olarak 8x4 cm boyutlarında serozası düzgün olağan görünümdeydi. Kesit yapıldığında kese içinden yaklaşık 2.1x1.2 cm uzunluğunda dört adet parazit izlendi. Kese duvarı yer yer 0.5 cm kalınlıkdaydı.

  Mikroskopik olarak ise mukoza yer yer dökülmüş, tüm mukoza ve duvarda belirgin eozinofil artışı ile beraber yoğun kronik yangı hücre infiltrasyonu izlendi (Resim 1). Parazitolojik incelemede ise izlenen parazitlerin Fasciola hepatica olduğu tespit edildi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: a. Safra kesesi mukozasında eozinofil ağırlıklı kronik yangı infiltrasyonu (H&E, 200X). b. Parazitin kimi organellerini gösteren mikroskopik görünüm (H&E, 100X).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Fasioliazis tüm Dünya'da yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Yaklaşık 2.5 milyon insan enfekte olup, 61 ülkede 180 milyon insan bu infestasyon için risk altındadır. Sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, aynı zamanda gelişmiş ülkelerde de görülmektedir. Ancak hastalık nadir görülen ülkelerde sıklıkla atlanmaktadır2. Mevcut kayıtlara göre Türkiye'de 1932 ile 2004 yılları arasında toplam 238 fasioliazis olgusu bildirilmiştir3. Hastalar genellikle safra duktus obstruksiyonu ile seyreden ikter ve abdominal sağ üst kadranda ağrısı şikayetleriyle hastaneye müracaat etmişler2.

  Fasioliazis çoğunlukla asemptomatik olup, Türkiye'de bölgelere göre dağılımı oldukça farklılık göstermektedir. Elaziğ ilinde Kaplan ve ark. serolojik (Belirli bir mikroorganizmaya karşı üretilmiş antikorların varlığını saptayan bir tıbbi kan testi) olarak pozitif onbeş yeni olgu bildirmelerine karşın sadece bir semptomatik olgu rapor etmişlerdir4. Kaplan ve ark. Elazığ'da serolojik olarak teyit edilerek yaptıkları bir başka çalışmada ise insan fasiolozisi %2.77 oranında bildirdiler5. Serolojik olarak hastalığın prevalansı Antalya ilinde %3.01, Isparta ilinde ise %0.9 ile %6.1 arasında değişmektedir6. Olgumuz kronik kolesistit olduğu düşünüldüğünden serolojik test yapılmadan operasyona alındı.

  Türkiye'de daha önce rapor edilen olgularda parazitler genellikle koledok yerleşimlidir, ancak olgumuz nadir görülen safra kesesi yerleşimlidir. Şu andaki bilgilerimize göre Türkiye'de toplam 238 olgu rapor edilmiştir. Bunların 168'i 1999'dan sonra serolojik olarak rapor edilmiştir5,7,8. Ülkemizde özellikle periferde birçok sağlık kuruluşunun yetersiz donanımda olması nedeniyle fasioliazis muhtemelen bildirilen rakamlardan daha fazladır9. 238 olgunun 17'si Van ilinde bulunmaktadır. Van ilinde bu hastalığın daha yüksek oranda görülmesinin nedeni özellikle kırsal kesimde çiğ yenen su teresi bitkisiyle ilişkili olduğu bildirilmektedir2,9.

  Yılmaz ve ark.3 Erciş'te yaptıkları bir çalışmada, gaitası incelenen 500 asemptomatik kişinin %1.8'de Fasciola hepatica yumurtası saptanmış. Suteresi otunun kadınlar tarafından daha fazla tüketilmesi nedeniyle de hastalığın özellikle kadınlarda erkeklerden daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Fasioliazis, su teresi otu yanısıra iyi pişirilmeden yenenen infekte hayvan karaciğerleri, yeşil salata, ıspanak ve içme sularıyla da bulaşmaktadır2. İnfekte gıdalar iyi temizlenmeden yada pişirilmeden yenirse, sadece kırsal kesimde değil aynı zamanda gelişmiş şehirlerde de bu hastaık görülebilir. Bu nedenle Fasciola hepatica sadece gelişmekte olan ülkelerde değil aynı zamanda gelişmiş ülkelerde de önemli bir sağlık sorunudur10.

  Ülkemizde genellikle bu hastalar şikayetler ciddi düzeye ulaşmadan doktora müracaat etmemektedirler9. Kronik kolesistite sebep olan Fasciola hepatica sıklıkla obstrüktif sarılığa da neden olmaktadır. Parazitin uzaklaştırılmasıyla semptomlar ortadan kalkar. Olgumuzda sarılık öyküsü olmadığından taşlı kronik kolesistit ön tanısıyla ameliyat edildi. Ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi bilier duktusun dilatasyonunu gösterir ancak bu cıhazlar ayırıcı tanıda fasioliazisi ekarte ettirmezler. ERCP Fasiola hepatikanın safra duktusunda bulunduğunu gösterir2. Gülşen ve ark.2 obstrüktif sarılığa neden olan beş olguya ERCP ile tanı koyarak tadavi ettiğini bildirmiştir.

  Sonuç olarak, fasioliazisin nadiren de olsa kronik kolesistite neden olabileceği unutulmaması gerekir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Echenique-Elizondo M, Amondarain J, Liron de Robles C. Fascioliasis: an exceptional cause of acute pancreatitis. JOP 2005; 6:36-39.

  2) Gulsen M, Savas MC, Koruk M, Kadayifci A, Demirci F. Fascioliasis: a report of five cases presenting with common bile duct obstruction. Neth J Med 2006; 64: 17-19.

  3) Yilmaz H, Godekmerdan A. Human fasciolosis in Van province, Turkey. Acta Trap 2004; 92:161-162.

  4) Kaplan M, Kuk S, Kalkan A. Fasciolosis: A case report. Acta Parasitol Turcica 2002; 26:393-395.

  5) Kaplan M, Kuk S, Kalkan A, Özkan A. Elazığ Yöresinde Fasciola Hepatica Seroprevalansı. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 2001:126.

  6) Akyol CV. Tarihçe ve Epidemiyoloji. In: Tinar R, Kormaz M, editors. Fasciolosis. Turkish Society for Parasitology. META Basım, İzmir. 2003; 85-106.

  7) Demirci, M. Insanlarda epidemiyoloji. In: Tınar, R., Korkmaz, M., (Eds.), Fasciolosis. Türkiye Parazitoloji Derneği, META Basım, Izmir, 2003:343-358.

  8) Ok Uz, Kuman A, Korkmaz M. Fasciolosis: Üç Olgu Sunumu. In: Tınar, R., Korkmaz, M., (Eds.), Fasciolosis. Türkiye Parazitoloji Derneği, META Basım, Izmir, 2003:359-364.

  9) Yilmaz H, Kotan C, Söylemez O, Arslanturk H. A human fasciolosis presenting with cholelithiasis and choledocholithiasis in Van, Turkey. Saudi Med J. 2004; 25:1732-1733.

  10) Rondelaud D, Hourdin P, Vignoles P, Dreyfuss G. The contamination of wild watercress with Fasciola hepatica in central France depends on the ability of several lymnaeid snails to migrate upstream towards the beds. Parasitol Res 2005; 95:305-309.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]