[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 3, Sayfa(lar) 213-215
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Submandibular Bölgenin Nervus Hipoglossus Nörinoması; Olgu Sunumu
İbrahim ALADAĞ1, Fatih TURAN1, Ahmet EYİBİLEN1, Doğan KÖSEOĞLU2, Ülkü BEKAR3
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, TOKAT, Türkiye
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, TOKAT, Türkiye
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, TOKAT, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Nörinoma, hipoglossal sinir, submandibular bölge, Neurinoma, hypoglossal nerve, submandibular region
Özet
Hipoglossal sinirin periferik segmentinden kaynaklanan nörinomalar oldukça nadir görülmektedir. Bu yazıda submandibuler bölge yerleşimli hipoglossal nörinomalı, 67 yaşındaki bayan olguyu sunduk. Tümör sol submandibuler bölgede yavaş büyüyen ağrısız bir kitle olarak ortaya çıkmıştı. Kitle transservikal yaklaşımla cerrahi olarak çıkarıldı. Postoperatif dönemde herhangi bir problem yaşanmadı.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Nörinomalar (schwannoma, nöroma, nörolemmoma), nörönal kılıftan gelişen, benign karakterde ve yavaş büyüyen, kapsüllü, soliter yapıda neoplazımlardır. Nörinomalar, periferik sinirleri saran Schwan hücrelerinden kaynaklanmaktadır. Olfaktor ve optik sinir haricinde tüm periferik sinir nörinomaları literatürde bildirilmiştir1. Tüm nörinomaların %30'u baş boyun bölgesinde görülmekle birlikte, nörinomalar baş boyun tümörlerinin ancak %1'den az bir bölümünü oluşturmaktadır2.

  Tüm baş boyun nörinomaları içinde nervus hipoglossusun periferik kısmından kaynaklanan nörinomalar oldukça nadirdir3,4,5,6,7,8,9. Bu yazıda, tanı ve tedavisini yaptığımız submandibuler bölge yerleşimli nervus hipoglossus nörinomalı, 67 yaşındaki bir olguyu sunduk.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Sol çene altında şişlik şikayeti ile kliniğimize başvuran, 67 yaşında bayan hastanın alınan hikayesinde, 2 yıl önce fark ettiği kitlenin bir miktar büyüdüğü, beraberinde başka bir şikayetinin olmadığı öğrenilmiştir.

  Bimanuel palpasyonla, sol submandibuler bölgede yaklaşık 3x2 cm.lik, sert, mobil, sınırları belirgin, düzgün yüzeyli kitle tespit edildi. Dil hareketleri ve yapısı normal sınırlarda değerlendirildi. Endoskopik nazal, nasofarengeal ve larengeal incelemeleri içeren Kulak Burun Boğaz muayenesinde eşlik eden patolojik bir durum gözlenmedi.

  Boyun ultrasonografik incelemesinde, kitlenin, 31x21mm boyutlarında, sol submandibuler bez inferioru yerleşimli ve kistik dejenere alanlar içerdiği görüldü. Kontrastlı boyun CT incelemesinde, sol submandibuler bezin inferior komşuluğunda, 2.5 cm çapa ulaşan, düzgün kontürlü ve cevre dokularla sınırı net olarak ayrılan kitle olarak değerlendirildi (Resim 1). İki kez tekrarlanan, kitlenin ince iğne aspirasyon biyopsilerinin histopatolojik incelemelerinden tanısal sonuçlar elde edilemedi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Olgunun kontrastlı BT görüntüsü: Sol submandibuler bezin posterior-inferior komşuluğunda lokalize, düzgün kontürlü ve cevre dokularla sınırı net olarak ayrılan kitle görülmektedir.

  Genel anestezi altında kitleye, mandibula sol-alt kenarına paralel horizontal insizyon kullanılarak transservikal yolla ulaşıldı. Sol submandibuler bez ile birlikte kitle derin yapılardan kolaylıkla ayrıldı. Hipoglossal sinir seviyesinde, kitlenin sinirden köken aldığını düşündürecek şekilde kitle sinire yapışıktı (Resim 2,3). Sinir bütünlüğü korunarak kitle sinirden disseke edildi ve gland ile birlikte enblok olarak çıkarıldı. Kitlenin histolojik incelemesiyle schwannoma tanısı doğrulandı (Resim 4). Postoperatif erken dönemde ortaya çıkan hipoglossal hemiparezi 1. haftada tamamen düzeldi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 2, 3: Sinirden diseke edilmeden önceki kitlenin gland ile birlikte en-blok görünümleri.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 4: İğsi biçimli hücrelerin oluşturduğu mezenşimal tümörde, Schwannoma için karakteristik olan Verocay cisimlerini andıran nükleer palizatlanma bulgusu (oklar) izleniyor (HE, x30).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Hipoglossal sinirin periferik segmentinden köken alan nörinomalar oldukça nadir görülmektedir. Kaye ve ark.10, nörinomaları juguler foremene göre 3 tipte sınıflandırmıştır. Tip A sadece kafa içi yerleşimli, Tip B kum saati şeklinde kafa içi yerleşimli ve kafa dışına uzanan nörinomalar, Tip C sadece kafa dışı yerleşimli olanlar. 2007 yılında Piccirilli ve ark.3, literatürde bildirilen 105 hipoglossal nörinomalı olguyu, %31,5 Tip A, %50 Tip B ve %18,5 Tip C olarak sınıflandırmışlardır. Ancak, bu yazıda belirtilen olguları da kapsayan literatür taramamamızda, yayınlanmış olguların sadece 7'sinin saf kafa dışı yerleşimli olduğunu tespit ettik.

  Hipoglossal sinir nörinomaları, sıklıkla kadınlarda ve hayatın 3. ve 4. on yıllık periyotlarında ortaya çıkar4. Olgumuzda olduğu gibi, kafa dışı yerleşimli nörinomalarda yavaş büyüme süreci nedeniyle boyunda ortaya çıkan, ağrısız kitle genellikle hekime ilk başvuru şikayeti olmaktadır. Kitlenin komşu anatomik yapılara ve sinirin kendisine basısı sonucu ortaya çıkan semptomlar genellikle kafa içi yerleşimli tümörlerle birliktedir. En sık gözlenen bulgu ve semptomlar, dilin ipsilateral hemiatrofisi, deviasyon ve fasikülasyonlarıyla seyreden hypogossal paralizi, meningeal irritasyona bağlı baş ağrıları ve serebellar basıya ait bulgulardır. Kafa dışı yerleşimli tümörlerde hypogossal paralizi görülmesi malign dejenerasyon veya inflamasyonu akla getirmelidir. Bununla birlikte, submandibuler bölgede sınırlı bir olguda ipsilateral hipoglossal sinir parazisi bildirilmiştir5.

  Kesin tanı, ancak cerrahi eksplorasyon ile yapılabilmektedir. Ayrıcı tanıda, parotis ve submandibuler bezin adenomları, bu bölgede abse formasyonu oluşturan enfeksiyoz hastalıklar, nodal metastazlar ve lenfoma düşünülmelidir4. Tümörün kapsüllü olması, sinirden ve komşu yapılardan kolaylıkla disseke edilebilmesi nedeniyle tümörün total olarak çıkarılması tedavide altın standarttır3.

  Nörinomalar, genellikle tek, düzgün sınırlı, kapsüllü tümörler olup oval, yuvarlak veya iğ şeklinde olabilirler. Özellikle multiple olgularda olmak üzere nörinomlar Von Recklinghausen [Nörofibromatozis tip 1 (NF1)] hastalığının bir komponenti olarak ortaya çıkabilirler. Odake G11 derlediği 35 olgunun 5'inde, NF1 birlikteliği bildirmiştir. Histolojik incelemelerde hyalinize damarlar, rezidüel periferal yer değiştirmiş sinir lifleri görülmektedir. Ancak, gerçek nöral element olan akson mevcut değildir. Tipik schwannomda Antoni A ve Antoni B alanlarından oluşan bifazik patern mevcuttur. Aselüler santral bölge etrafında sıralanmış iğ şeklindeki hücrelerin oluşturduğu bölgeler Verocay cisimciği olarak bilinir. Antoni A alanları kısa bağlantılar veya karışık fasiküller içindeki yüksek derecede yoğunlaşmış sıralı hücrelerden oluşur. Antoni B alanları ise daha az hücre içerir, daha düzensiz ve gevşektir12.

  Nörinomalar, periferik sinirlerin genellikle duyusal dallarından kaynaklanan tümörlerdir. Saf motor liflere sahip olan hipoglossal sinirden köken alması oldukça nadirdir. Tüm benign mezenşimal tümörlerde olduğu gibi nörinomalarda da, ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal değeri sınırlıdır. Kesin tanı cerrahi spesimenin histopatolojik incelemesiyle konulur. Bununla birlikte, tümörün yapısı ve sınırlarının uygun görüntüleme metotlarıyla cerrahi tedavi öncesinde değerlendirilmesi, cerrahi planlama ve istenmeyen sürprizlerle karşılaşmamak için önemlidir. Kafa içi uzanımı yapanlar dışında hipoglossal nörinomaların tam bir cerrahi rezeksiyonu genellikle mümkün olabilmektedir. Tümörün tamamen çıkarıldığı olgularda nüks oldukça nadir görülmektedir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Malone JP, Lee WJ, Levin RJ. Clinical characteristics and treatment outcome for nonvestibular schwannomas of the head and neck. Am J Otolaryngol 2005; 26: 108-12.

  2) Leonetti JP, Wachter B, Marzo SJ, Petruzzelli G. Extracranial lower cranial nerve sheath tumors. Otolaryngol Head Neck Surg 2001; 125: 640-4.

  3) Piccirilli M, Anichini G, Fabiani F, Rocchi G. Neurinoma of the hypoglossal nerve in the submandibular space: case report and review of the literature. Acta Neurochir 2007; 149: 949-52.

  4) Chang KC, Leu YS. Hypoglossal schwannoma in the submandibular space. J Laryngol Otol. 2002; 116: 63-4.

  5) Ogawa T, Kitagawa Y, Ogasawara T. A multifocal neurinoma of the hypoglossal nerve with motor paralysis confirmed by electromyography. Int J Oral Maxillofac Surg 2001; 30: 176-8.

  6) Sutay S, Tekinsoy B, Ceryan K, Aksu Y. Submaxillary hypoglossal neurilemmoma. J Laryngol Otol 1993; 107: 953-4.

  7) Attallah M, Maier H, Altmannsberger M. Peripheral neurinoma of the hypoglossal nevre. HNO 1988; 36:255-6.

  8) Drevelengas A, Kalaitzoglou I, Lazaridis N. Sublingual hypoglossal neurilemmoma. Case report. Aust Dent J 1998; 43:311-4.

  9) Fleury P, Laccourreye H, Basset JM, Sterkers O, Compère JF, Pansier P. An impressively large trilobulate neuroma of the XIIth cranial nerve (author\'s transl). Ann Otolaryngol Chir Cervicofac 1979; 96:781-8.

  10) Kaye AH, Hahn JF, Kinney SE, Hardy RW Jr, Bay JW. Jugular foramen schwannomas. J Neurosurg 1984; 60:1045-53.

  11) Odake G. Intracranial hypoglossal neurinoma with extracranial extension: review and case report. Neurosurgery 1989;24: 583-7.

  12) Kriakos M. Tumors of the Head and Neck: Clinical and Pathological Considerations. In: Batsakis J (Editor). Pathology of selected soft tissue tumors of the head and neck. 2.Baskı, Baltimore, Williams & Wilkins, 1979; 1254-56.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]