[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 4, Sayfa(lar) 167-169
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Lisinopril, Sildenafil ve Birlikte Kullanımlarının Karın İçi Yapışıklık Oluşmasını Önleyici Etkileri
Cüneyt KIRKIL1, Serdar COŞKUN2, Nurullah BÜLBÜLLER3, Erhan AYGEN1, Koray KARABULUT1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Bafra Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Samsun, Türkiye
3Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği , Antalya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Yapışıklık, Lisinopril, Sildenafil, Adhesion, Lisinopril, Sildenafil
Özet
Amaç: Bu çalışmada lisinopril ve sildenafilin karın içi yapışıklıkları önlemedeki etkinliklerinin karşılaştırılması ve birlikte uygulanmaları halinde sinerjik etki gösterip göstermeyeceklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kırk adet rat 4 gruba ayrılıp mezotel hasarı oluşturuldu. Birinci gruptaki ratlara her hangi bir ilaç verilmez iken 2. gruptakilere lisinopril (6.5 mg/kg/gün), 3. gruptakilere sildenafil (0.8 mg/kg/gün) ve 4. gruptakilere hem lisinopril hem de sildenafil gavaj yoluyla 7 gün verildi. Sonra karın boşluğu tekrar açılıp yapışıklık skorları belirlendi.

Bulgular: Grupların ortalama karın içi yapışıklık skorları sırasıyla 2.3±0.5, 0.9±0.7, 0.6±0.8 ve 0.7±0.9 idi. Tüm tedavi gruplarının yapışıklık skorları kontrol grubununkinden belirgin olarak daha düşüktü (p<0.001). Halbuki tedavi grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (grup 2 vs grup 4 p>0.05, grup 3 vs grup 4 p>0.5).

Sonuç: Lisinopril ve sildenafil tek başlarına karın içi yapışıklık gelişmesini önlemede etkilidir. Birlikte kullanımları onların güçlerini artırmaz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Karın içi yapışıklık, karın boşluğu içindeki herhangi iki yüzey arasında gelişmiş patolojik fibrotik bant olarak tanımlanır. Yapışıklık oluşması için bu iki yüzeyden en az birinde mezotel hasarı olmalıdır 1. Mezotel hasarından birkaç saat sonra fibrinsi eksuda salınır. Eksuda emildiği zaman geride fibröz bantlar ve yeni oluşan kılcal damarlar kalır ve bu yapılar kalıcı fibrotik yapışıklıkları oluşturur 1,2. Bu yapışıklıklar mekanik bağırsak tıkanıklıkları, ikincil infertilite ve kronik karın ağrılarına neden olabilmekte ayrıca tekrar karın içi cerrahi girişim gerektiğinde iyatrojenik yaralanma ihtimalini artırmaktadırlar 3.

  Karın içi yapışıklıkları önlemek için aralarında steroid ve steroid dışı antienflamatuar ajanların da bulunduğu birçok madde deneysel olarak kullanılmış ancak sistemik yan etkileri nedeniyle klinik uygulamalarda kullanımları sınırlı kalmıştır 4. Bir anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü olup hipertansiyon tedavisinde sık kullanılan lisinopril ile bir fosfodiesteraz tip 5 (FDE-5) inhibitörü olup ereksiyon bozukluğu tedavisinde sık başvurulan sildeneafilin yakın zamanda karın içi yapışıklıkları önleyebilecekleri gösterilmiştir 5,6. ADE, anjiotensin I'in anjiotensin II'ye (AT-II) dönüşmesini sağlar. A-II damar düz kasındaki FDE-1 ve FDE-5'in harekete geçmesi yoluyla siklik guanozin monofosfatın (cGMP) indirgenmesini artırır ve çözünebilir guanilat siklaz ekpresyonunu ve işlevini azaltır 7, 8. Bu gözlemlere dayanarak lisinopril ve sildenafilin cGMP bağımlı sinerjik bir mekanizmayla karın içi yapışıklık gelişmesini daha fazla engelleyebilecekleri hipotezini kurduk.

  Bu deneysel çalışmada lisinopril ve sildenafilin karın içi yapışıklıkları önlemedeki etkinliklerinin karşılaştırılması ve birlikte uygulanmaları halinde sinerjistik etki gösterip göstermeyeceklerinin araştırılması amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Kurumsal etik kurul onayı alındıktan sonra ağırlıkları 180-220 gr arasında olan 40 adet wistar-albino cinsi erkek rat dört eşit gruba ayrıldı. Ratlar standart pellet ve şehir suyu ile beslenip nem kontrollü ortamda oda sıcaklığında muhafaza edildi.

  Karın içi yapışıklık oluşturmak için Krause ve ark. 9 tarafından tanımlanan mezotel hasarı modeli kullanıldı. Tüm cerrahi girişimler ketamin hidoklorid ve xylazin HCl ile genel anestezi sağlandıktan sonra steril şartlarda 4 cm. uzunluktaki orta hat kesi ile yapıldı. Orta hat kesi 3/0 ipekle devamlı dikiş tekniği kullanılarak kapatıldı. Birinci gruptaki ratlara her hangi bir ilaç verilmez iken 2. gruptakilere lisinopril 6.5 mg/kg/gün, 3. gruptakilere sildenafil 0.8 mg/kg/gün ve 4. gruptakilere hem lisinopril 6.5 mg/kg/gün hem de sildenafil 0.8 mg/kg/gün orogastrik gavaj yoluyla 7 gün verildi.

  Yedi gün sonra, grupları bilmeyen bir cerrah tarafından ters U insizyonla karın ön duvarı açılıp oluşan karın içi yapışıklıkları Tablo 1'deki gibi skorlandı. Elde edilen veriler %95 güven aralığında Kruskal-Wallis tek yönlü varyans analizi kullanılarak değerlendirildi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Karın içi yapışıklıkların skorlanması

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Deneklerin karın içi yapışıklık skorlarının dağılımı Tablo 2'de gösterilmiştir. Ortalama karın içi yapışıklık skorları ortalama ± standart sapma olarak sunulmuştur. Tüm tedavi gruplarındaki karın içi yapışıklık skorları, kontrol grubunkinden istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşüktü (p<0.001). Tedavi grupları kendi aralarında kıyaslandığı zaman karın içi yapışıklık skorları arasında istatistiksel derecede anlamlı farklılık yoktu (2. grup, 3. ve 4. grup ile karşılaştırıldığında p>0.05; 3. grup ile 4. grup karşılaştırıldığında p>0.5).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Karın içi yapışıklık skorlarının dağılımı

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Lisinopril, ağız yoluyla kullanımda uzun etki sağlayan bir ADE inhibitörüdür. Bir peptidil dipeptidaz olan ADE, AT-I'in AT-II'ye dönüşmesini sağlar. AT-II'nin yüksek kan basıncının oluşması ve devamlılığının sağlanması yanı sıra parankimal olmayan hücrelerden kollajen sentezi ve fibroblast çoğalmasının uyarılması gibi birçok fizyolojik rolü aydınlatılmıştır 10-13. AT-II, akciğer fibroblastlarında tip I kollajen genlerinin ve TGF-β1'in (transforming growth factor- β1) sunumunu artırır ve mezenkiyal hücrelerin çoğalmasını uyarır 10, 14-16. TGF-β1, makrofajlar ve fibroblastlar için mitojenik özelliklere sahip güçlü bir uyarıcıdır. TGF-β1'in aşırı üretimi vücudun farklı bölümlerindeki akciğer fibrozisi, glomerulonefrit, karaciğer sirozu, cilt skarı ve karın içi yapışıklık oluşması gibi çeşitli fibrotik bozuklukların patogenezinden sorumlu tutulmaktadır 17-21. Son olarak daha önce yaptığımız bir çalışmada, lisinoprilin serum TGF-β1 düzeylerini düşürerek karın içi yapışıklık miktarını azalttığını deneysel olarak göstermiştik 5.

  Sildenafil, cGMP'yi metabolize eden FDE enzimini inhibe edip cGMP birikmesi yoluyla damar düz kaslarında gevşemeye ve hedef dokuda kan akımı artışına neden olur 22. Colle ve ark 23, sildenafilin sirotik ratlarda sistemik arteryel basıncı düşürürken mezenterik kan akımını artırdığını göstermişlerdir. Ayrıca cGMP agonistlerinin kollajen sentezini ve fibrozisi durdurabileceği deneysel olarak gösterilmiştir 24, 25. Bu noktadan yola çıkan Batukan ve ark. 6 sildenafilin rat uterin boynuz modelinde yapışıklık şiddetini azalttığını belirlediler. Hatta Ayten ve ark. 26 karın içi enfeksiyon varlığında dahi sildenafilin yapışıklık oluşumunu azalttığını deneysel olarak saptadılar.

  ADE inhibisyonuna yanıtta artmış nitrik oksit (NO) biyoyararlanımı ve FDE-5 inhibisyonuna yanıtta damarsal düz kasların NO'e duyarlılığındaki artışın konjestif kalp yetmezlikli hastalarda bozulan endotelbağımlı vazodilatasyonu düzelttiği bilinmektedir 27, 28. Hatta bir ADE inhibitörü olan ramiprilin sildenafil ile birlikte kullanıldığında konjestif kalp yetmezlikli hastalarda akıma bağlı vazodilatasyonu aditif etki göstererek iyileştirdiği belirlenmiştir (29). Ne yazık ki, bizim çalışmamızda lisinopril ile sildenafilin birlikte kullanımı karın içi yapışıklıklar üzerinde sinerjistik bir etki sağlamamıştır. Belki de bunun nedeni bu ajanların karın içi yapışıklıkları önleme mekanizmaları arasında cGMP yolu dışında bir yolun da bulunması olabilir.

  Sonuç olarak, bu çalışmada lisinopril ve sidenafilin tek başlarına karın içi yapışıklıkları belirgin biçimde azalttıkları ancak birlikte uygulanmalarının karın içi yapışıklıkları önleyici etkilerini artırmadığı gözlenmiştir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Hellebrekers B, Trimbos-Kemper T, Trimbos J, Emeis J, Kooistra T. Use of fibrinolytic agents in the prevention of post-operative adhesion formation. Fertil Steril 2000; 74: 203-212.

  2) Nair S, Bhat I, Aurora A. Role of proteolytic enzyme in the prevention of post-operative intraperitoneal adhesions. Arch Surg 1974; 108: 849-853.

  3) Kıkırdak T, Uysal E, Korun N. Karın içi yapışıklıkların önlenmesinde metilprednizolonun farklı dozlarının etkinliğinin incelenmesi. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2008; 14: 188-191.

  4) Lauder CIW, Garcea G, Strickland A, Maddern GJ. Abdominal adhesion prevention: Stil a sticky subject? Dig Surg 2010; 27: 347- 358.

  5) Bulbuller N, Ilhan YS, Kirkil C, Cetiner M, Gogebakan O, Ilhan N. Can angiotensin converting enzyme inhibitors prevent postoperativ adhesions? J Surg Res 2005; 125: 94-97.

  6) Batukan C, Ozgun MT, Basbug M, Muderris II. Sidenafil reduces postoperative adhesion formation in a rat uterine horn model. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007; 135: 183-187.

  7) Mollnau H, Wendt M, Szocs K et al. Effects of angiotensin II infusion on the expression and function of NAD(P)H oxidase and components of nitric oxide/cGMP signaling. Circ Res 2002; 90: 58–65.

  8) Rybalkin SD, Rybalkina IG, Feil R, Hofmann F, Beavo JA. Regulation of cGMP-specific phosphodiesterase (PDE5) phosphorylation in smooth muscle cells. J Biol Chem 2002; 277: 3310–3317.

  9) Krause TJ, Zazanis GA, McKinnon RD. Prevention of postoperative adhesions with the chitin derivate N-O-carboxymethylchitosan. Wound Repair Regen 1996; 4: 53-57.

  10) Morgan HE, Baker KM. Cardiac hypertrophy. Mechanical, neural, and endocrine dependence. Circulation 1991; 83: 13-25.

  11) Wolf G, Haberstroh U, Neilson EG. Angiotensin II stimulates the proliferation and biosynthesis of type I collagen in cultured murine mesengial cells. Am J Pathol 1992; 140: 95-107.

  12) Brilla CG, Maisch B, Weber KT. Renin-angiotensin system and myocardial collagen matrix remodeling in hypertansive heart disease. In vivo and in vitro studies on collagen matrix regulation. Coin Invest 1993; 71: 35-41.

  13) Weber KT, Sun Y, Tyagi SC, Clentjens JP. Collagen network of the myocardium: function, structural remodeling and regulatory mechanisms. J Mol Cell Cardiol 1994; 26: 279-292.

  14) Marshall RP, McAnulty RJ, Laurent GJ. Angiotensin II is mitogenic for human lung fibroblasts via activation of the type I receptor. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 1999-2004.

  15) Mezzano SA, Ruiz-Ortega M, Egido J. Angiotensin II and renal fibrosis. Hypertension 2001; 38: 635-638.

  16) Kagami S, Border WA, Miller DE, Noble NA. Angiotensin II stimulates extracellular matrix protein synthesis through induction of transforming growth factor-β expression in rat glomerular mesengial cells. J Clin Invest 1994; 93: 2431-2437.

  17) Border WA, Noble NA. Transforming growth factor beta in tissue fibrosis. N Engl J Med 1994; 331: 1286-1292.

  18) Roberts AR. Transforming growth factor-b: Activity and efficacy in animal models of wound healing. Wound Repair Regeneration 1995; 3: 408-418.

  19) Williams RS, Rossi AM, Chegini N, Schultz G. Effect of transforming growth factor β on postoperative adhesion formation and intact peritoneum. J Surg Res 1992; 52: 65-70.

  20) Chegini N. The role of growth factors in peritoneal healing: Transforming growth factor beta (TGF-beta). Eur J Surg 1997; 577: 17-23.

  21) Lucas PA, Warejcka DJ, Young HE, Lee BY. Formation of abdominal adhesions is inhibited by antibodies to transforming growth factor-β1. J Surg Res 1996; 65: 135-138.

  22) Zhang H, Pakeerappa P, Lee HJ, Fisher SA. Induction of PDE5 and desensitization to endogenous NO signaling in a systemic resistance artery under altered blood flow. J Mol Cell Cardiol 2009; 47: 57-65.

  23) Colle I, De Vriese, Van Vlierberghe H, Lamerie NH, De Vos M. Systemic and splanchnic haemodynamic effects of sildenafil in an in vivo animal model of cirrhosis support for a risk in cirrotic patients. Liver Int 2004; 24: 63-68.

  24) Sirotkin AV, Makarevich AV, Pivko J, Kotwica J, Genieser H, Bulla J. Effect of cGMP analogues and protein kinase G blocker on secretory activity, apoptosis and the cAMP/protein kinase A system in porcine ovarian granulosa cells in vitro. J Steroid Biochem Mol Biol 2000; 74: 1–9.

  25) Redondo J, Bishop JE,Wilkins MR. Effect of atrial natriuretic peptide and cyclic GMP phosphodiesterase inhibition on collagen synthesis by adult cardiac fibroblasts. Br J Pharmacol 1998; 124: 1455–1462.

  26) Ayten R, Cetinkaya Z, Girgin M,Ozercan I, Ustundag B, Aygen E. The effects of intraperitoneal sildenafil administration on healing of left colonic anastomoses and intra-abdominal adhesion formation in the presence of intra-abdominal infection. Dis Colon Rectum 2008; 51: 1837-1841.

  27) Joannides R, Bizet-Nafeh C, Costentin A et al. Chronic ACE inhibition enhances the endothelial control of arterial mechanics and flow-dependent vasodilatation in heart failure. Hypertension 2001; 38: 1446–1450.

  28) Katz SD, Balidemaj K, Homma S,Wu H, Wang J, Maybaum S. Acute type 5 phosphodiesterase inhibition with sildenafil enhances flow-mediated vasodilation in patients with chronic heart failure. J Am Coll Cardiol 2000; 36: 845–851.

  29) Hryniewicz K, Dimayuga C, Hudaihed A, et al. Inhibition of angiotesin-converting enzyme and phosphodiesterase type 5 improves endothelial function in heart failure. Clin Sci 2005; 108: 331-338.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]