[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 040-042
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Bazal Hücreli Karsinomun Sağ Ventriküle Metastazı
Zuhal TORLAK1, Murat UĞURLUCAN2, Burçe GÖKTAŞ1, Adem UÇAR3, Ömer Ali SAYIN1, Onur GÖKSEL1, Emin TİRELİ1, Enver DAYIOĞLU1
1İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Düzce, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Karsinom, Kardiyak tümör, Metastaz, Carcinoma, Cardiac tumor, Metastasis
Özet
Kalpte, metastatik tümörler primer tümörlere göre oldukça sık görülmektedir. Bunların çoğunu karsinomlar oluşturur. Otopsi raporları göstermektedir ki, kalbin sekonder tümörleri primer tümörlerine oranla 20-40 kat daha sık karşımıza çıkmaktadır. Herhangi bir tedavi görmüş olsun yada olmasın bilinen karsinoması olan bir olgunun klinik seyrinde kardiyomegali ve kalp yetmezliği semptomlarının ortaya çıkması durumu kardiyak metastazı akla getirmelidir. Bu makalede, sağ alt ekstremitede, Marjolin ülser zemininde gelişen bazal hücreli karsinom nedeni ile 2006 yılında opere olan hastada operasyondan 6 ay sonra kalp yetmezliği gelişmesi üzerine, yapılan transtorasik ekokardiografide sağ ventrikülde ön planda metastaz düşündüren kitle bulgusu olan hasta tartışılmıştır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Kanser nedeniyle kaybedilen hastaların %10-20'sinde kardiyak metastaz saptanmaktadır. Tümör hücrelerinin kalbe ulaşmasında en yaygın mekanizma koroner arterler yoluyla hemotojen yayılımdır. Metastatik kalp tümörlerinin klinik bulguları, çoğunlukla tıbbi tedaviye cevap vermeyen konjestif kalp yetmezliği ve aritmiler olmaktadır. Metastatik kalp tümörlerinde tedavi lezyonun yerine ve tümörün tipine bağlı olmasına rağmen cerrahi tedavinin yeri halen sınırlıdır1,2.

  Bu yazıda, 2006 yılında sağ alt ekstremitede marjolin ülser zemininde gelişen bazal hücreli karsinom nedeni ile opere olan ve operasyondan 6 ay sonra nefes darlığı, çabuk yorulma, bacaklarda şişlik şikayetleri ile başvuran, ileri tetkiklerinde sağ ventrikülde metastaz saptanan olgu anlatılacaktır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Kırk yedi yaşında erkek hasta, 2006 yılında sağ alt ekstremitede, Marjolin ülser zemininde gelişen bazal hücreli karsinom nedeniyle, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi kliniğinde opere edilmişti. Operasyondan 6 ay sonra başlayan nefes darlığı, çabuk yorulma ve bacaklarda şişlik şikayeti ile hasta kardiyoloji polikliniğini başvurdu. Fizik muayenede, her iki akciğerde yaygın, ince raller mevcuttu. Kardiyovasküler sistem muayenesi sinuzal taşikardi (110/dk) dışında, normaldi. Her iki alt ekstremitede 3+ pretibial ödem mevcuttu. EKG sinüzal taşikardiyi doğruluyordu. Akciğer grafisinde, kardiyotorasik indeks kardiyak lehte artmıştı. Ekokardiyografide sağ kalp boşluklarında genişleme, sağ ventrikülde apeksten başlayıp triküspid ve pulmoner kapağa kadar uzanan, 3.2x6.5 cm boyutlarında yoğun içerikli, ön planda metastaz düşündüren kitle mevcuttu. Sol ventrikül relaksasyonunda azalma, hafif-orta pulmoner hipertansiyon (Pulmoner arter basıncı: 41mmHg) saptandı. Kapakların yapı ve hareketleri normaldi, EF: %57 bulundu. İleri inceleme maksadıyla hastaya kardiyak magnetik rezonans inceleme yapıldı ve incelemede solid, dens, homojen olmayan, düzensiz yüzeyli, sağ kalp boşluklarına protrude, invaziv kitle saptandı (Resim 1, 2, 3). Tüm vücut taramalarında tümöre yönelik ekstrakardiyak patolojik bulgu gözlenmedi. Ek tetkik amacıyla kardiyak kateterizasyon yapıldı. Koroner arterler normal yapıdaydı, pulmoner arter basıncı 55 mmHg bulundu.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1, 2, 3: Kardiyak magnetik rezonans incelemesinde solid, dens, homojen olmayan, düzensiz yüzeyli sağ kalp boşluklarına protrude, invaziv kitle görülmektedir.

  Hastanın solunum sıkıntısı olması ve yapılan tetkiklerde pulmoner arter basıncının yüksek olması üzerine, pulmoner emboli açısından hastaya toraks bilgisayar tomografisi ve ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi çekildi. Pulmoner emboli açısından herhangi bir bulgu tespit edilemedi. Tümörü histopatolojik olarak değerlendirmek amacıyla, biyopsi materyali alındı ve incelemede tümör hücrelerinin epidermisin bazal tabakasında bulunan hücrelere benzediği, hiperkromatik çekirdekli, bazofilik küçük hücreler ve bu hücrelerin oluşturduğu adacıkların çevresinde fibroblast ve lenfosit içeren, miksoid özellikte stroma saptandı. Bulgular, hastanın bacağındaki lezyonla benzer özellikler taşımaktaydı. Bu sebeple sağ ventriküldeki kitlenin primer kardiyak tümörden çok, Marjolin ülseri zemininde gelişen bazal hücreli karsinomun uzak organ metastazı olduğu düşünüldü. Tümörün sağ ventrikülden çıkarılması mümkün görünmemekteydi. Pulmoner arter basıncının yüksek olması nedeniyle de herhangi palyatif bir girişim için uygun olmadığına karar verildi. Uygun tedavisi düzenlenen hasta medikal onkoloji anabilim dalına sevk edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Kalbin metastatik tümörleri primer tümörlere göre oldukça sık görülürler. Bunların çoğu karsinomlardır. Otopsi raporlarına göre sekonder tümörlere, primer olanlardan 20-40 kez daha sık rastlanmaktadır1. Bugüne dek tüm organlardaki herhangi bir tümörün kalbe yayılım gösterebildiği bildirilmiştir. Tümör hücrelerinin kalbe ulaştığı en yaygın mekanizma koroner arterler yoluyla hemotojen yayılımdır. Karsinomalı bir olgunun klinik seyrinde kardiyomegali ve kalp yetmezliği semptomlarının ortaya çıkması durumunda kardiyak metastaz akla gelmelidir2. Hastamızın deri kanseri nedeniyle opere olduktan 6 ay sonra kardiyak semptomlar ile kardiyoloji kliniğine başvurması ve incelemelerindeki bulgular öncelikli olarak sağ ventriküldeki kitlenin metastaz olabiliceğini düşündürmüştür.

  Kardiyak tümörlerin tanısında ilk uygulanacak yöntem transtorasik ekokardiyografidir. Ekokardiyografi kitlenin varlığı hakkında bilgi verir ve kitlenin boyutları, çıkış noktası ve yerleşim alanı ile ilgili kapsamlı veri elde etmemize olanak sağlar3-5 Tümörün gerek kardiyak invazyonunu gerekse de uzak metastazlarını saptayabileceğimiz yöntem ise magnetik rezonans incelemesidir6. Hastamızda tüm bu tetkiklerden yararlanılmış tedaviye yaklaşım incelemeler sonucuna göre belirlenmiştir.

  Karsinomların histolojik sınıflaması tümörün normal dokuya veya embriyolojik eşdeğerine benzerliğine dayanılarak yapılır ve benzerliğin derecesine göre diferansiyasyondan bahsedilir. Derinin bazal hücreli karsinomları, sık görülen, yavaş büyüyen ve nadir metastaz yapan tümörlerdir. Bizim vakamızda sağ alt ekstremite de bazal hücreli karsinom, sağ ventrikül içine metastaz yapmıştır ve kesin tanısı için histopatolojik yöntemlerden yararlanılmıştır.

  Metastatik kalp tümörlerinde tedavi lezyonun yerine, tümör tipine bağlıdır ve cerrahi tedavinin yeri maalesef çoğu olguda sınırlı olmaktadır. Semptomların azaltılması için uygun vakalarda obstrüksiyonu ortadan kaldıran parsiyel veya komplet rezeksiyonlar, uygun pulmoner arter basınçlı vakalarda sağ kalp bypassları yaşam kalitesini artırabildiği gibi gerek kemoterapi, gerek cerrahi rezeksiyon ve hatta transplantasyon yalnızca palyatif tedavi sağlamaktadırlar7. Vakamızda kitlenin sağ ventrikül duvar içine ileri derecede invazyon göstermesi, bizi tümörün cerrahi rezeksiyonundan uzaklaştırmıştır ve hasta uygun tedavi için onkoloji anabilim dalına sevk edilmiştir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Roberts WC: Primary and secondary neoplasms of heart. Am J Cardiol 1997; 80: 671-682.

  2) Sha piro LM. Cardiac tumors: diagnosis and management. Heart 2001; 85: 218-222.

  3) Feigenbaum H. Echocardiography, Philadelphia: Lea & Febiger,1994; 589-620.

  4) Ports TA, Schiller NB, Strunk BL. Echocardiography of right ventricular tumors. Circulation 1977; 56: 439.

  5) Peters PJ, Reinhardt S. The echocardiographic evaluation of intracardiac masses: a review. J Am Soc Echocardiogr 2006; 19: 230-240.

  6) Pettigrew RI. Cardiovascular imaging techniques. In: Stark DD,Bradley WB,eds. Magnetic resonance imaging. St. Louis: Mosby-Year Book, 1992; 1605-1651.

  7) Van Tright P III, Sabiston DC Jr. Tumors of the heart. In: Sabiston DC Jr, Spencer FC, eds. Surgery of the Chest. Philadelphia: Saunders,1995: 2069-2088.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]