[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 112-114
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Tonsil Ön Plika Lipomu: Olgu Sunumu
Güler BERKİTEN1, Muhlis BAL1, İlhan TOPALOĞLU1, Gülçin KAMALI2
1İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Palatin tonsil, Lipom, Tonsiller tümörler, Palatine tonsil, Lipoma, Tonsillar neoplasms
Özet
Lipomatöz tümörler, üst sindirim sistemi tümörleri arasında ayrıcı tanıda her ne kadar akılda tutulması gerekliyse de bu tümörler nadir olup özellikle palatin tonsillerde daha nadir görülür. 17 yaşında palatin tonsil ön plikada lipomu olan bayan hastamızı literatür verileriyle sunduk.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Yağ dokusunun düzgün sınırlı, benign tümörü olan lipoma, en sık karşılaşılan mezenkimal orijinli tümördür. Birçok farklı yerleşim bölgesi rapor edilmiş olsa da baş boyun bölgesinde daha az görülürler. Oral ve orofarengeal bölge ile üst aerodigastif trakt tutulumu çok nadir görülen bölgelerdir1. Benign lipomatöz tümörlerin %80 kadarını basit lipomalar oluşturmaktadır2. Matür yağ dokusundan oluşan basit lipomlar genelde asemptomatikler, yavaş büyürler ve eksize edilmedikleri takdirde nadiren çok büyük boyutlara ulaşabilmektedirler3. Çalışmamızda oldukça nadir görülen daha önce literatürde rastlayamadığımız tonsil ön plikasından kaynaklanan lipom olgusu literatür verileri eşliğinde sunuldu.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  On yedi yaşında bayan hasta ağız içerisinde kitle nedeniyle kliniğimize başvurdu. Fizik muayenede sol tonsil ön plikasında yaklaşık 1.5-2 cm boyutunda düzgün yüzeyli, oval, ağrısız, sarı renkte kitle izlendi. Bu kitlenin yaklaşık 4 yıldır var olduğunu belirten hastaya lokal anestezi uygulanarak tonsil ön plikasından kitle, disseke edilerek eksize edildi. Histopatolojik inceleme materyal 1,5x2,5x2 cm ölçülerinde, solid özellikte olup kesit yüzeyinde, 1,5 cm çapında çevreden sınırları net olarak ayrılabilen lobüle, sarı renkli lezyon görüldü. Histopatolojik incelemede tonsile ait yapıların yanısıra çevreden düzgün fibröz bir kapsülle ayrılmış matür yağ hücrelerinden oluştuğu ve fibröz septalarla gruplara ayrıldığı dikkati çekti (Resim 1, 2). Bu histolojik bulgularla lipom tanısı kondu. İlk 3 ay her ay için daha sonraki aylarda 3'er ay aralıklarla 16 ay takip edilen hastada nüks izlenmedi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: (H&E x 40) Lipomun mikroskopik görünümünde ince fibröz kapsüle sahip matür yağ hücreleri izlenmekte


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 2: (H&E x 100) Histopatolojik incelemede tonsile ait yapıların yanısıra çevreden düzgün fibröz bir kapsülle ayrılmış matür yağ hücreleri izlenmekte

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Lipomlar yavaş büyüyen, benign tümörler olup matür adipoz hücrelerden oluşurlar. Çoğunlukla subkutanöz yerleşim gösterirler3. Orofarenks ve larenkste lipom bildirilmiş vakalar olsa da oral kavite ve sindirim kanalında çok nadir görülürler2,4-11. Bununla birlikte tonsil benign tümörleri tüm tonsil tümörleri içerisinde yaklaşık %25 oranında görülürken malign tümörleri ise %75 oranında görülür8. Tonsil benign tümörleri arasında skuamöz papillom ve lenfanjiyomlar en sık görülürken, lipom ise oldukça nadir görülür3,79.

  Lipomların patogenezi tam olarak bilinmemekle beraber birkaç hipotez öne sürülmüştür. Hipertrofi teorisi, lokal olarak adipöz dokunun büyümesi esasına dayanmaktadır. Metaplazi teorisine göre mezenkimal hücreler in-situ olarak lipoblastlara farklılaşmaktadırlar. Konjenital teoriye göre ise hormonal baskı altında embriyonik multipotansiyel hücreler yağ hücrelerine dönüşmektedirler. Tonsil lipomunun da etyolojisi tam bilinmemekle beraber kronik irritasyon ve travma da etyolojide suçlanan diğer predispozan faktörlerdir12. Lipomaların hayatın bazı dönemlerinde aktivitenin azalması ve sedanter yaşama bağlı olarak yağ dokusunun birikmesi ile birlikte görülme insidansları artar. Genel olarak obez bireylerde daha sık görülürler ve hızlı kilo alma periyodlarında büyüklükleri artar. Bu durum lipomalardaki yağ dokusunun genel metabolizma için kullanışlı olmadığını desteklemektedir2.

  Tonsil veya tonsil plikalarında histolojik incelemelerde adipoz hücreleri normalde izlenmez. Begin and Frenkiel, tonsiller lipomun diğer germ hücre elemanlarını içermemesi nedeniyle hamartomatöz malformasyondan ziyade neoplastik benign büyüme gösteren bir tümör olarak kabul etmektedir4. Histopatolojik olarak ince fibröz kapsüle sahip, lobüle, matür yağ dokusundan oluşmuştur. İçerdiği mezenkimal elemanların tip ve miktarına bağlı olarak gelişen değişik tipleri mevcuttur. Bazen lezyon içinde fibröz doku artımı görülür ve bu tip fibrolipoma olarak adlandırılır8. Vasküler yapılardan zenginse anjiolipoma olarak isimlendirilir ve bu form baş boyun bölgesinde oldukça nadirdir11. Miksoid lipoma tipinde lezyon içinde miksoid değişiklikler izlenir. İğsi hücrelerden oluşan tipine spindle hücreli lipoma, hiperkromatik, pleomorfik ve dev hücreler içeren tipine ise pleomorfik lipoma adı verilir13. Lipoblastoma, bebek ve çocuklarda görülen, embriyonel lipoblastlardan kaynaklanan formdur. İmmatür veya diğer bir deyişle kahverengi yağ dokusundan kaynaklanan tipine hibernoma adı verilir6,10,14. Bizim olgumuz basit lipoma olarak rapor edildi.

  Literatürde tonsiller lipomların çoğu palatin tonsile ince bir pedikülle bağlanmış polipoid bir tümör şeklindedir. Peritonsiller aralıktan ve arka tonsiller plikadan kaynaklanan lipom olguları5,15,16 bildirilmiş olsa da bizim olgumuz tonsil ön plika kaynaklı ilk basit lipom olgusudur.

  Lipomların tedavisi cerrahi eksizyondur. Lipomlar kapsüllü yapılarından dolayı özellikle yüzeyel yerleşim gösterdikleri vakalarda kolaylıkla eksize edilebilirler. Bu tür olgularda rekürrens oranı %5'in altındadır1,2,17. Larenks, farenks ve derin boyun yerleşimli olgularda ise lezyonun bütün olarak çıkarılması zorluk gösterebilir ve bu olgularda rekürrens oranı artar. Derin yerleşimli olan veya çevre dokulara infiltrasyon gösteren olgularda rekürrens oranı artmakta ve % 62,5'lara kadar çıkabilmektedir1,2,12. Olgumuzda lipomun yüzeyel yerleşim göstermesi ve sağlam dokuyla birlikte total eksizyonu yapıldığından 16 aylık takiplerimizde nüks izlenmedi.

  Sonuç olarak, bu tümörler nadir görülürler, fakat baş ve boyun bölgesi tümörlerinin ayırıcı tanısında göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Stewart MG, Schwartz MR, Alford BR. Atypical and malignant lesions of the head and neck. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1994; 120: 1151-5.

  2) Som PM, Scherl MP, Rao VM, Biller HF. Rare presentations of ordinary lipomas of the head and neck : a review. AJNR Am J Neuroradio 1986; 17: 657-64.

  3) C. Wang, P. Kwan, C. Ho. Lipoma of the Palatine Tonsil. Journal of the Formosan Medical Association 2007; 106: 673-5.

  4) Begin LR, Frenkiel S. Polypoid lipoma of the palatine tonsil. J Laryngol Otol 1993; 107: 556-8.

  5) Tsunoda A. Lipoma in the peri-tonsillar space. J Laryngol Otol 1994; 108: 693-5.

  6) Harada H, Kashiwagi S, Morimatsu M, et al. Tonsillar lipoma: a case report. J Laryngol Otol 1995; 109: 662-4.

  7) Sarma NH, Ramesh K. Lipoma of the palatine tonsil. Histopathology 1996; 29: 95-7.

  8) Hyams VJ. Differential diagnosis of neoplasia of the palatine tonsil. Clin Otolaryngol 1978; 3: 117–26.

  9) Douglas JE. Fibrolipoma of the tonsil. Texas State J Med 1961; 57: 987–9.

  10) Reid AP, Hussain SSM, Pahor AL. Lipoma of the larynx. J Laryngol Otol 1987; 82: 761–8.

  11) Elango S. Parapharyngeal space lipoma. ENT J 1995; 74: 52-5.

  12) Lerosey Y, Choussy O, Gruyer X, et al. Infiltrating lipoma of the head and neck: a report of one pediatric case. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1999; 47: 91-5.

  13) Yencha MW, Hodge JJ. Pleomorphic lipoma. Case report and literature review. Dermatol Surg 2000; 26: 375-80.

  14) Worsey J, McGuirt W, Carrau RL, Peitzman AB. Hibernoma of the neck: a rare cause of neck mass. Am J Otolaryngol 1994; 15: 152-4.

  15) Benson MR, Tolley N, Croft CB, Roberts D. Lipoma of the left tonsillar fossa. J Laryngol Otol 1994; 108: 507–8.

  16) Halaas YP, Mra Z, Edelman M. Chondrolipoma of the oropharynx. ENT J 2001; 80: 146-7.

  17) Kakani RS, Bahadur S, Kumar S, Tandon DA. Parapharyngeal lipoma. J Laryngol Otol 1992; 106: 279-81.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]