[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 127-128
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Koroner Arter Fistülünün Koil İle Başarılı Bir Şekilde Kapatılması: Olgu Sunumu
Mustafa Ferzeyn YAVUZKIR, Mehmet AKBULUT, Zülfiye KUZU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Koroner arter fistülü, Koil, Kroner anomali, Coronary artery fistul, Coil, Coronary anomaly
Özet
Koroner arter fistülleri, koroner arter çıkış anomalilerinden sonra, ikinci sıklıkta görülen anomalilerdir. Bu olguların tedavisinde perkütan transkateter girişim ile embolizasyon veya cerrahi yöntemler uygulanır. Bu makalede 2,5 mm çapında bir koroner arter fistülüne koil konulan başarılı bir olgu sunuldu.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Koroner arter fistülleri (KAF) koroner arter çıkış anomalilerinden sonra, ikinci sıklıkta görülen koroner arter anomalilerdir1. Bu anomaliler genellikle arteriovenöz fistül şeklinde, pulmoner turunkus veya sağ kalp boşlukları ile bağlantı kuran doğumsal anomalilerdir2. Olguların bir kısmı asemptomatik iken, diğerleri kalp yetmezliği, iskemik kalp hastalığı, endokardit, ventriküler taşikardi ve fistül rüptürü gibi sebeblerle kliniğe müracaat ederler3. Bu olguların tedavisinde perkütan transkateter girişim ile embolizasyon veya cerrahi yöntemler uygulanır4. Bu makalede kliniğimize göğüs ağrısı ile başvuran ve koroner anjiyografide 2,5 mm çapında bir fistüle koil konulan başarılı bir olgu sunuldu.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Kırk sekiz yaşında bayan hasta yaklaşık olarak 2 yıldır eforla gelen, sırtına yayılan göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyeti ile kliniğimize müracaat etti. Hipertansiyon dışında Koroner risk faktörü yoktu. Fizik muayenede apikalodakta yayılım göstermeyen 2/6 sistolik üfürüm dışında patolojik bulgu görülmedi. Egzersiz testinde, ST segmentinde 2 mm çökme ve göğüs ağrısı olması nedeniyle 3. evrede sonlandırıldı. Koroner anjiyografisinde Sol Koroner sistemin normal olduğu, Sağ Koroner Arterden Pulmoner Artere fistül izlendi (Resim 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Sağ koroner arterden pulmoner artere fistül

  Pulmoner arter basıncı 22 mmHg, PCWP:8 mmHg olarak ölçüldü. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu % 60 olarak hesaplandı. Hastaya işlem hakkında bilgi verilip, yazılı onamı alındıktan sonra sağ koroner arterin orifisine 6F judkins sağ guiding kateter, geçici pace maker desteği altında yerleştirildi. 0.014 inch. Flopy guide wire ile fistüle olan artere girildi. Guide wire üzerinden BSC/Target 2-tip (Boston Scientific USA) infüzyon kateteri fistül bölgesine yerleştirildi. Proksimal çapı 3mm olan bir adet GDC coil (Boston Scientific USA) fistüle arterin distaline yerleştirildi. İşlemden hemen sonra çekilen Koroner anjiyografide fistül distal akımı TIMI-III idi. 15 dakika sonra çekilen Koroner anjiyografide fistül tromboze ve distal akım TIMI-0 idi (Resim 2). Hasta 2. gün taburcu edildi. İkinci haftada maksimal egsersiz testi negatif olduğu görüldü.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 2: İşlemden 15 dk sonra, koil tam tromboze, distal akım TIMI-0

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Koroner arter fistülleri koroner arter çıkış anomalilerinden sonra, ikinci sıklıkta görülen koroner anomalilerdir1. En sık görülen semptom göğüs ağrısıdır. Göğüs ağrısının tam nedeni belli olmasa da en önemli mekanizması distal koroner çalma fenomenidir45. Olgumuzda göğüs ağrısı olması ve efor testinde anlamlı derecede ST segment çökmesi KAF bağlı distal koroner çalma fenomenine bağlı olabilir. Koroner arter fistüllerinin spontan kapanması nadirdir2-4. Olgular semptomatik olursa veya yaygın miyokard iskemsine neden oluyorsa cerrahi veya transkateter kapatılma önerilir4. Perkütan girişim ile transkateter kapatılma hasta konforu açısından cerrahi girişime göre daha üstündür. Transkateter kapatılmada koil'in istenmeyen bir lokalizasyona embolisi önemli bir komplikasyondur6. Bizim olgumuzda koil kullanımı ile hiçbir komplikasyon gelişmedi. Koroner arter fistüllerini kapatmada bırakılan Koil sayısı akut sonuçlara göre belirlenmektedir. Bu da kullanılan Koil sayısını artırmaktadır. Koil bırakıldıktan sonra bir süre bekleyip tromboze olduktan sonra kontrolünü yapmak daha uygundur. Bundan dolayı biz 15 dk bekleyip kontrol çekimlerini yaptık. Distal akım TIMI-0 olarak gördük.

  Sonuç olarak, KAF anatomik olarak uygun olan vakalarda transkateter koil ile kapatılması etkili ve güvenilir bir yöntemdir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) DC.Levin, K.E.Fellows and H.L.Abrams. Hemodynamically significant primary anomalies of the coronary arteries: angiographic aspects. Circulation 1978; 58: 25-34.

  2) NC Gupta and J. Beauvais. Physiologic assesment of coronary artery fistula. Cil Nucl Med 1991; 16: 40-2.

  3) KR Suzder, KG Balakrishnan, JA Tharakan et al. Coronary artery fistula in children and adults: a review 25 cases with long term observations. Int J Cardiol 1997; 58: 47-53.

  4) M.G. Ramesh, C.V. Balendu et al. Coronary artery fistulas: Clinical and therapeutic considerations. Review. Int J Cardiol 2006; 107: 7-10.

  5) I.W. Black, C Loo, R.M. Allan. Multiple Coronary artery left ventricular fistula. Cathet. Cardiovasc Diagn 1991; 23: 133-5.

  6) G. Dorros, V. Thota, K. Ramireddy et al. Catheter based technigues for closure of Coronary fistulae. Cathet Cardiovasc Diagn 1999; 46: 151-2.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]