[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 243-245
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Adrenal Tümör Öntanılı Primer Retroperitoneal Matür Kistik Teratom: Olgu Sunumu
Mürşit DİNCER, Mustafa GİRGİN, Ziya ÇETİNKAYA
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Retroperitoneal tümörler, Primer matür kistik teratom, Retroperitoneal tumors, Primary mature cystic teratoma
Özet
Yetişkinlerde retroperitoneal yerleşimli primer teratomlara çok nadir olarak rastlanır. Öyküsünde 15 günlük karın ağrısı olan 32 yaşındaki bayan hastada batın tomografisinde sağ sürrenal kitle saptanmıştır. Eksplorasyonda kitlenin sürrenal kaynaklı olmadığı görülmüştür. Kitle duvarından frozen çalışıldı. Sonucu benign olarak geldi. Kitle eksize edildi. Mikroskopik tanı primer matür kistik teratom olarak geldi. Primer sürrenal malignite olarak yorumlanan retroperitoneal lezyonu olan hastalarda ayırıcı tanıda germ hücre tümörleri akılda tutulmalı ve ameliyat öncesi dönemde buna yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Yetişkinlerde retroperitoneal yerleşimli primer teratomlara çok nadir olarak rastlanır1. Retroperitoneal bölgedeki germ hücre tümörleri genellikle çocukluk çağında görülür1,2. Yetişkinlerdeki malignite oranı (% 25.8) çocuklardaki malignite oranından (% 6.8) daha yüksektir3. Bu bölgedeki teratomlar sıklıkla testis veya over kaynaklı germ hücre tümörlerine ikincil olarak gelişir. Yetişkinlerdeki primer retroperitoneal germ hücre tümörleri sıklıkla sol böbrek üst pol komşuluğunda görülür. Bayan hastalarda retroperitoneal germ hücre tümörleri primer tümörden daha çok over kaynaklı lezyonun metastazı şeklindedir1. Retroperitoneal lezyonu olan hastalarda ayırıcı tanıda germ hücre tümörleri akılda tutulmalı ve ameliyat öncesi dönemde buna yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmada klinikte primer sürrenal tümör olduğu düşünülen bir matür kistik teratom olgusu sunuldu.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Otuz iki yaşında bayan hasta on beş günlük karın ağrısı ve halsizlik nedeniyle başvurduğu merkezde yapılan bilgisayarlı tomografi (BT) sonucunda sağ sürrenalde kitle tespit edilmesi üzerine ileri tetkik ve tedavi amaçlı bir üst merkeze yönlendirilmiş. Hastaya dinamik karın manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yapıldı. Sağ sürrenal bezde 9x8x7 cm boyutunda, sağ böbreği öne doğru iten, karaciğer ve vena cava inferior ile ara planları seçilemeyen lezyon izlendi. Lezyon primer sürrenal malignite olarak yorumlandı (Resim 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Hastanın ameliyat öncesi dönemdeki dinamik karın manyetik rezonans görüntüsü

  Yapılan düşük doz dekzametazon baskılanma testine yanıt alınamadı. Bunun üzerine yapılan yüksek doz dekzametazon baskılanma testinde baskılanma oldu. Hastanın 24 saatlik idrarda katekolaminleri normal sınırlardaydı. Çalışılan bazal hormon değerleri normal olarak geldi. Rutin laboratuar incelemelerinde tam kan ve biyokimya parametreleri normal olarak geldi. Hasta 12.01.2011 tarihinde ameliyata alındı. Yapılan eksplorasyonda sağ böbrek süperiorunda retroperitoneal yerleşimli vena cava inferiora posterolateralinde yakın komşulukta yaklaşık 10x8 cm boyutunda düzgün sınırlı sert kitle izlendi. Lezyonun sürrenalle komşuluğu olduğu ancak sürrenalle ilişkili olmadığı görüldü. Kitle duvarından frozen çalışıldı. Sonucu benign olarak geldi. Kitle eksize edildi. Sürrenalektomi uygulanmadı. Çıkarılan kitlenin histopatolojik incelemesinde duvar içerisinde yer yer kalsifiye alanlar görüldü. Mikroskopik tanı primer matür kistik teratom olarak geldi. Ameliyat sonrası takiplerinde kontrol BT'de sağ böbrekte iskemik alanlar izlendi ve renal infarkt olarak yorumlandı. Etyolojisi net olarak açıklanamadı. Hastaya sıvı replasmanı yapıldı. Nefrotoksik olabilecek analjezik ajanlardan kaçınıldı. Üç ay sonra poliklinik kontrolü önerilen hasta sorunsuz olarak taburcu edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Teratomlar üç germ tabakasından (endoderm, mezoderm, ektoderm) köken alan tümörlerdir. Matür teratomlar tipik olarak fibröz veya miksoid stroma içerisinde kas, kemik, kıkırdak, nöral doku, tiroid dokusu, skuamöz epitelyum, bronş epiteli veya intestinal duvar gibi çeşitli erişkin dokuları içerir. Böbrek teratom ve diğer germ hücreli tümörler için yaygın yerleşim yerlerinden biridir1. Retroperitoneal bölgedeki germ hücre tümörleri genellikle çocukluk çağında görülür2. Yetişkinlerde retroperitoneal yerleşimli primer teratomlar nadir olarak rastlanır3,4. Bu bölgedeki teratomlar sıklıkla testis veya over kaynaklı germ hücre tümörlerine ikincil olarak gelişir5. Bu lezyonlar yetişkinlerde en çok sol böbrek üst pol komşuluğunda görülür3. Olgumuzda sağ böbrek üst pol komşuluğundaydı.

  Matür kistik teratomlar nadir olarak malignleşir. Over kaynaklı lezyonlarda bu oran % 1-2'dir6. Tezel ve arkadaşları literatürde 1935-1995 yılları arasında malign transformasyon gösteren 10 olgu tanımlandığını yayınladılar7. Yetişkinlerde retroperitoneal yerleşimli teratomlarda % 25.8 oranında maligniteye rastlanabilir3. Retroperitoneal bölgedeki teratomlar genellikle testis veya over kaynaklı germ hücre tümörlerine ikincil olarak gelişir. Primer retroperitoneal teratomların nasıl geliştiği henüz tam olarak açıklanabilmiş değildir.

  Retroperitoneal lezyonlar klinik olarak çok belirti vermeyeceği gibi ağrıya neden olabilir. Genellikle büyük boyutlara ulaşıncaya kadar semptom vermeyebilir. Rutin kontroller esnasında veya başka bir şikayetle başvurduğunda tesadüfen saptanır. Hastayı doktora götüren kitleye bağlı olarak ortaya çıkan ağrı, kusma, kabızlık gibi yakınmalar bazen de intestinal veya üriner obstrüksiyonlardır. Olgumuzda nonspesifik karın ağrısı ve halsizlik şikayetleri vardı. Retroperitoneal lezyonu olan hastalarda ayırıcı tanıda germ hücre tümörleri akılda tutulmalı ve ameliyat öncesi dönemde buna yönelik çalışmalar yapılmalıdır8.

  Radyolojik görüntüleme yöntemleri sayesinde retroperitoneal kitlenin köken aldığı organ, yayıldığı dokular, kitlenin natürü, yerleşim yeri saptanabilir. Neoplastik kitlelerde biyopsi ve patolojik inceleme kesin tanının konulmasını sağlar.Tedavisi cerrahidir. Operasyon laparaskopik ya da açık ameliyat şeklinde yapılabilir. Bu olguda açık cerrahi tekniği uygulandı. Ameliyat sonrası takiplerinde renal infarkt gelişen hasta konservatif olarak tedavi edildi. Matür kistik teratomların komplikasyonları arasında torsiyon, rüptür, enfeksiyon ve kansere dönüşüm yeralır. En sık karşılaşılan komplikasyonu torsiyondur. Torsiyon ve spontan rüptür olgularda % 3-7 oranında görülür ve bunların da % 15'inde akut kimyasal peritonit oluşur9.

  Sonuç olarak, retroperitoneal kitlelerin ayırıcı tanısında, diğer yöntemlerle tanı konulamamış, atipik yakınmaları olan olgularda teratomların akla getirilmesi gerekir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Nzegwu MA, Aligbe JU, Akintomide GS, Akhigbe AO. Mature cystic renal teratoma in a 25-year-old woman with ipsilateral hydronephrosis, urinary tract infection and spontaneous abortion. Eur J Cancer Care 2007; 16: 300-2.

  2) Eyssartier E, Harper L, Michel JL. Rapidly growing mature retroperitoneal teratomas. J Pediatr Hematol Oncol 2009; 31: 705-6.

  3) Otani M, Tsujimoto S, Miura M. Intrarenal mature cystic teratoma associated with renal dysplasia: case report and literature review. Pathol Int 2001; 51: 560-4.

  4) Gatcombe HG, Assikis V, Kooby D. Primary retroperitoneal teratomas: a review of the literature. J Surg Oncol 2004; 86: 107–13.

  5) Fuminori Sato, Mimata H, Mori K. Primary retroperitoneal mature cystic teratoma presenting as an adrenal tumor in an adult: letter to the editor. International Journal of Urology 2010; 17: 817.

  6) Cheung WL, Cao D. Colonic-type adenocarcinoma arising in a primary retroperitoneal mature cystic teratoma: case report. Pathology International 2008; 58: 792-6.

  7) Tezel E, Sare M, Edali N et al. Retroperitoneal malignant teratoma: a case report. Mater Med Pol 1995; 27: 123-5.

  8) Rais-Bahrami S, Varkarakis IM, Lujan G. Primary retroperitoneal teratoma presenting as an adrenal tumor in an adult. Urology 2007; 69: 185.

  9) Dede M, Yenen MC, Alanbay İ, Güngör S. Ovaryan dermoid kist cerrahi tedavisindeki yaklaşımların karşılaştırılması. Gülhane Tıp Dergisi 2004; 46: 298-304.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]