[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa(lar) 044-047
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Serviko-Vajinal Pap Smear Taramasında Trichomonas Vaginalis, Candida ve Gardnerella Vaginalis Sıklığının Yaşa Göre Değerlendirilmesi
Aygen ÇELİK1, Remzi ATILGAN2, Hatice Banu AYGÜN2, Zehra Sema ÖZKAN2, Behzat CAN2, Salih Burçin KAVAK2, Şehmuz PALA3, Mehmet Reşat ÖZERCAN4
1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Farabim Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Batman, Türkiye
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Smear, Trikomonas vaginalis, Candida albicans, Gardnerella vajinalis, Smear, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Gardnerella vaginalis
Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı pap smear taramasında tespit edilen vajinit etkenlerinin yaş dağılımına göre oranlarını tespit etmektir.

Gereç ve Yöntem: Toplam 3831 pap smear tarama sonucu tekrar gözden geçirildi. Patolojik değerlendirmede 2001 Bethesda sistemi kullanıldı. Normal servikal bulgular, inflamasyon, epitelyal hücre anormallikleri ile birlikte Trichomonas vaginalis, Candida türleri, Gardnerella vaginalis gibi vajinit ajanları değerlendirilerek rapor edildi.

Bulgular: Toplam 3831 pap smearın 377 ( % 9,8 )' sinde vajinal enfeksiyon ajanı tespit edildi. Etkenler sırası ile 319 ( % 8,3 ) olguda Gardnerella vaginalis, 46 ( % 1,2 ) olguda Candida, 12 ( % 0,3 ) olguda Trichomonas vaginalis idi. Vajinal enfeksiyon ajanlarının tespit edildiği yaş ortalamaları ise sırası ile Gardnerella vaginalis için 37,85± 9,61, Candida için 36,29± 10,05 idi. Trichomonas vaginalis için en küçük yaş 26, en büyük yaş 53, Gardnerella vaginalis için 17- 66, Candida için 23- 65 yaş arasında idi.

Sonuç: Pap smear taramasında vajinal enfeksiyon ajanları da tespit edilebilir. Patoloji raporlarında bu ajanların bildirilmesinin, klinik olarak hasta yönetimine katkıda bulunabileceğini düşünmekteyiz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Pap smear testi, serviks kanseri ve öncü lezyonlarını taramak için en sık kullanılan etkili bir tarama yöntemidir1. Ayrıca pap smear testi serviks ve vajinanın bazı viral, bakteriyel ve fungal enfeksiyonlarını da tespit edebilir2.

  Servikal enfeksiyonların nedenleri genellikle, polimikrobiyal olup daha az sıklıkla yabancı cisimler, travma, jeller ve kremler gibi kimyasal irritanlardır.

  Servikste inflamasyon oluşturan enfeksiyon ajanları Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Gardnerella mobilluncus, Haemophilus ducreyi, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Escherichia coli, streptococcuslar, staphylococlar, peptostreptococcuslar gibi bakteri enfeksiyonları ile HSV gibi viral enfeksiyonlardır3.

  Bu çalışmanın amacı konvansiyonel pap smear taramasında tespit edilen vajinal enfeksiyonların yaş dağılımına göre oranlarını tespit etmektir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışmada Elazığ' da özel bir hastanede değerlendirilen 3831 pap smear tarama sonucu incelendi. Hastalardan smearlar alınırken jinekolojik masada antiseptik kul-lanmadan tek kullanımlık steril spekulumlar kullanıldı. Vajen duvarındaki lezyonlar, servikal erozyon ve akıntı varlığı ile vaginal akıntının makroskopik görünümü, kokusu, rengine bakılarak bulgular not edildi. İnspeksiyon sonrasında özel bir smear fırçası ile servikal ostan 360 derece çevrilerek ve serviks kanatılmadan sürüntü örnekleri alınıp patoloğa gönderildi. Yoğun vajinal akıntısı olan olgulardan medikal tedavi sonrası smear alındı. İntrauterin araç kullanan olgular çalışma-ya dahil edilmedi. Smearların patolojik değerlendiril-mesinde 2001 Bethesda sistemi kullanıldı. Normal servikal bulgular, inflamasyon, epitelyal hücre anor-mallikleri ile birlikte Trichomonas vaginalis, Candidial enfeksiyonlar, Gardnerella vaginalis etkenleri de değer-lendirilerek rapor edildi.

  Clue hücreler, kokobasiller tarafından örtülmüş skuamöz hücrelerdir. Clue hücreler tespit edildiğinde Gardnerella vaginalis enfeksiyonunun varlığı (Resim 1) rapor edildi. Psödo-hif, hif ve sporları görüldüğünde Candidal enfeksiyon ajanlarının (Resim 2) olduğu bildirildi. Ovoid veya yuvarlak şekilli üniselüler organizmalar görüldüğünde ise Trichomonas vaginalis etkeninin (Resim 3) varlığı rapor edildi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Thin-prep servikovajinal sitolojide '' clue hücreleri '' izleniyor. Papanicolaou boyası ile boyanmış. X 40


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 2: Thin-prep servikovajinal sitolojide ''Candida hifleri ve sporları'' izleniyor. Papanicolaou boyası ile boyanmış. X 40


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 3: Thin-prep servikovajinal sitolojide tek hücreli organizma ''Trichomonas vaginalis'' izleniyor. Papanicolaou boyası ile boyanmış. X 40

  Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde SPSS 13,0 programı kullanıldı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Çalışmada toplam 3831 pap smear tarama testi sonucu gözden geçirildi. En küçük yaş 17 en büyük yaş 86, ortalama yaş 39,50± 11,67 idi. 3304 (% 86,2) olguda servikal inflamasyon, 319 (% 8,3) olguda Gardnerella vaginalis, 150 (% 3,9) olguda normal servikal smear bulguları, 46 (% 1,2) olguda Candida, 12 (% 0,3) olguda Trichomonas vaginalis, tespit edildi. Vajinal enfeksiyon ajanlarının tespit edildiği yaş ortalamaları ise sırası ile Gardnerella vaginalis için 37,85± 9,61, Candida için 36,25± 10,09 idi. Vajinit ajanının tespit edildiği yaş aralığı ise Trichomonas vaginalis için 26- 53, Gardnerella vaginalis için 17- 66, Candida albicans için 23- 65 yaş arasında idi.

  Değerlendirilen 3831 pap smear içerisinden toplam 377 (% 9,8) olguda vajinal enfeksiyon ajanı tespit edildi. Enfeksiyon tespit edilen smearlar içerisinde ise bu ajanların oranları sırası ile, Gardnerella vaginalis 319 (% 85), Candida 46 (% 12,2), Trichomonas vaginalis 12 (% 3,2) idi. Bütün değerler Tablo 1' de gösterildi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Pap smearda tespit edilen vajinal enfeksiyon etkenlerinin dağılımı

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Bathesda sisteminde servikal sitolojide mikroorganizmalar beş kategoride tanımlanırlar. Bu kategoriler Trichomonas vaginalis, morfolojik olarak candidalardan oluşan fungal organizmalar, floranın bakteriel vajinozis yönüne kayması, Actinomiches türlerinden oluşan bakteriyel morfoloji ve Herpes simpleks virüsünün oluşturduğu selüler değişiklikler şeklindedir1.

  Pap smear testinin bir çalışmada bakteriel vajinozisin tespitinde % 87 spesifite ve % 78 sensitivitesinin olduğu4 ve başka çalışmada ise % 89 spesifite ve % 90 sensitivitesinin olduğu bildirilmiştir5. Vajinal enfeksiyonlardan en yaygın olanları bakteriyel vajinozis ve vulvovajinal kandidiazistir6,7. Yapılan çalışmalarda, vajinal enfeksiyonlarda görülen en yaygın etkenler arasında farklı sonuçlar bildirilmiştir. Bu oranlar Gardnerella vaginalis için % 8 ile % 75, Candida albicans için % 2,2 ile % 30 arasında değişmektedir8. Bizim çalışmamızda da literatür ile uyumlu olarak en yaygın vajinal enfeksiyon ajanı Gardnerella vaginalis (% 85) ve ikinci sıklıkta Candida türleri (% 12) idi.

  Bakteriel vajinoziste normal laktobasiller rölatif olarak diğer bakterilerle, özellikle Gardnerella vaginalis ile yer değiştirirler. Genellikle şiddetli akıntı, yanma hissi veya üriner semptomlar görülür9. Heller ve ark 761 olgunun 533 (% 70)' ünün pap smearında vajinit ajanı tespit etmişlerdir. Pozitif pap smear bulgu, belirti, semptom veya tedavi arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermişlerdir. Pozitif pap smear ile Candida ve Trichomonas' ın klinik belirtileri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu fakat bakteriyel vajinozis için anlamlı bir ilişkinin olmadığını bildirmişlerdir. Pap smearın Candida ve Trichomonas ile ilişlkili vajinitler için güvenilir bir gösterge olduğunu vurgulamışlardır10.

  Populasyon tabanlı servikal smear taraması yapılan bir grupta, vajinal enfeksiyonların yaş dağılımının 20- 49 yaş arasında olduğu bildirilmiştir. Daha yaşlı kadınlarda clue hücre görülme oranları azalmakta, pH değişikliklerinin olduğu genç kadınlarda ise artmaktadır11. Storti ve ark12 servikal pap smerada % 6, 75 oranında clue hücre tespit etmişlerdir. Bizim çalışmamızda da pap smearda clue hücre görülme oranı tüm olgular içerisinde % 8,3 idi.

  Candida albicans, vulvovajinal kandidiyazis olarak tanımlanan hastalığın en sık etkenidir13. Og ve ark14 çalışmalarında, serviko-vajinal candidiazis tanısının pap smear testi ile tespit edilebileceğini ileri sürmüşlerdir. Sabouraud dekstroz agardaki kültür ve mikroskopi sonuçlarını karşılaştırdıklarında ise, orta derecedeki enfeksiyonların tespit edilme oranının ancak % 25, 25 olduğunu bildirmişlerdir.

  Siapco ve ark15 candidial enfeksiyondan şüphelenilen 31 olguyu değerlendirerek servikal semear sonuçları ile servikal kazıntı kültürlerini karşılaştırmışlardır. 31 olgunun 20 (% 64.5)' sinde kültürde candida albicans, 1(% 3.2)' inde Candida paratropicalis, 2 (% 6.4)' sinde C. albicans ve C. glabrata birlikte üremiştir. Sadece 2 (% 6.4) örnekte C. glabrata üremiştir. 25 fungus- pozitif örneğin 20 (% 80)' si fungus- pozitif servikal smear ve 5 (% 20) örneğin ise fungus negatif servikal smear olduğunu bildirmişlerdir. Servikal smearın pozitif fakat kültürün negatif olduğu hiçbir olgunun olmadığını bildirmişlerdir. Çalışmalarında smearda C. glabrata' yı tomurcuklanan ve tomurcuklanmayan mantarlar olarak tarif etmişlerdir. Kültür pozitif hastalarda smearda fungus tespit etme sensitivitesini % 80 olarak bildirmişlerdir. Blastospor ve psödomiçelyumun mevcut olduğu durumlarda C. albicans' ın hızlı tespitinde servikal smearın faydalı olabileceğini bildirmişlerdir. Psödohifsiz tomurcuklanmış veya tomurcuklanmamış mantarların varlığının, C. glabrata enfeksiyonunu güçlü bir şekilde gösterebileceğini bildirmişlerdir. Biz çalışmamızda Candida albicans' ın pap smearda tespit edilme oranı % 1,2 idi. Bu oranın da klinik olarak tespit edilen kandidiazis olgularına göre belirgin olarak düşük olduğunu düşünmekteyiz.

  Trichomonas vaginalis, düşük sosyoekonomik seviye ile ilişkili ve seksüel geçişli olduğu düşünülen flajellalı bir protozoondur16. Enfekte bir hastada sarı yeşil renkte vajinal akıntı, vulvar irritasyon ve ağrı, dizüri ve disparoni tipik semptom ve bulgulardır17. Ray ve ark18 yaptıkları çalışmada, vajinit belirtileri olan 100 kadın ve asemptomatik 50 kadında, Trichomonas vaginalis görülme oranını % 11,1, Candida albicans' ı % 30 ve Gardnerella vaginalis' i % 31 oranında tespit etmişlerdir. İkinci grupta bu değerleri % 0, % 14 ve % 22 olarak bulmuşlardır. Toloi ve ark19 133 hastada enfeksiyon ajanlarının görülme sıklığını, Candida için % 26, Gardnerella için %8 ve Trichomonas için % 0 oranında bulmuşlardır.

  Adad ve ark20 Papanicolaou testte Candida görülme oranını % 22,5, Gardnerella için % 15,9 ve Trichomonas için % 3,4 olarak bulmuşlardır. Riviere ve ark21 ise bu oranları Candida için % 22,5, Gardnerella için % 15,9 ve Trichomonas için % 1,7 olarak bildirmişlerdir.

  Tuncer ve ark22 Ankara' da yaptıkları benzer bir çalışmada, gözden geçirdikleri 3013 pap smearda 1525 (% 50,6) olguda infeksiyon ajanı göstermişlerdir. 149 olguda Gardnerella vaginalis, 122 olguda Candida, 73 olguda ise Trichomonas vaginalis tespit etmişlerdir. Bizim çalışmamızda da enfeksiyon ajanlarının smearda görülme sıklığı bu çalışma ile benzerdir. Ancak bizim çalışmayı yaptığımız Elazığ' da Trichomonas tespit edilen olgu sayısı belirgin olarak daha düşük idi. Karcı ve ark23 Malatya' da yaptıkları çalışmada, 1191 pap smear örneğini incelemişler ve % 7,4 oranında Gardnerella, % 4,8 oranında Candida, % 0,3 oranında Trichomonas vaginalis tespit etmişlerdir. Bizim çalışma sonuçlarımız da, Trichomonas ve Gardnerella enfeksiyonu tespit edilme oranları bakımından bu çalışma ile benzerdir. Bu benzerliğin nedeni, Malatya ve Elazığ' ın komşu şehirler olması, aynı kültürel ve toplumsal yapıda olmasından kaynaklanabilir. Ancak biz, Candida türlerini % 1,2 oranında tesspit ettik. Bu oran ise diğer çalışmalarla kıyaslandığında, belirgin olarak daha düşüktür. Bu düşük oranın nedenini yoğun akıntısı olan ve semptomatik olgularımıza özellikle fungal ajanlara yönelik tedavi verdikten sonra smear almamıza bağlayabiliriz. Bizim çalışmamızda taranan tüm smearlar içerisinde, Trichomons vaginalis görülme oranı % 0,3 olup, vajinal enfeksiyon ajanı tespit edilen olgular içerisinde ise bu oran % 3,2 idi. Yaş dağılımına bakılınca bilindiği gibi Trichomonas enfeksiyonu, genç kadınların hastalığı ve toplum yapısıyla da yakından ilişkilidir. Bu ilişkiyi biz de teyid ettik.

  Sonuç olarak pap smear taramasında, vajinal enfeksiyon ajanları da tespit edilebilir. Patoloji raporlarında bu ajanların bildirilmesinin, klinik olarak hasta yönetimine katkıda bulunabileceğini düşünmekteyiz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Stewart JA, Kampman O, Huuhka M, et al. ACE polymorphism and response to electroconvulsive therapy in major depression. Neurosci Lett 2009; 458: 122-5.

  2) Solomon D, Davey D, Kurman R, et al. The 2001 Bethesda System. Terminology for reporting cervical cyto¬logy. JAMA 2002; 287: 2114-9.

  3) Schwartz PE, Hadjimichael O, Lowell DM, Merino MJ, Janerich D. Rapidly progressive cervical cancer: the Connecticut experience. American journal of obstetrics and gynecology 1996; 175: 1105–9.

  4) Özbay K, Yardım T. Servikal lezyonların değerlendirilmesin-de colposkopi ve pap smearların etkinliklerinin araştırılması. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2005; 19: 228-32.

  5) Sodhani P, Garg S, Bhalla P, et al. Prevalence of bacterial vaginosis in a community setting and role of the pap smear in its detection. Acta Cytol 2005; 49: 634-8.

  6) Giacomini G, Calcani A, Moretti D, Cristofani R. Accuracy of cervical/vaginal cytology in the diagnosis of bacterial vaginosis. Sex Transm Dis 1998; 25: 24-7.

  7) Nyirjessy P. Vulvovaginal candidiasis and bacterial vaginosis. Infect Dis Clin N Am 2008; 22: 637-52.

  8) Lippman AS, Jones HE, Luppi CG, Pinho AA, Veras MAMS, Van de Wijgert JHHM. Home-based self-sampling and self-testing for sexually transmitted infections: acceptable and fea-sible alternatives to provider-based screening in low-income women in São Paulo, Brazil. Sex Transm Dis 2007; 34: 421-8.

  9) Klomp JM, Boon ME, Van Haaften M, Heintz PM. Cytologically diagnosed Gardnerella vaginalis infection and (pre) neoplasia as established in population-based cervical screening. Am J Obst Gynecol 2008; 199: 480-5.

  10) Lamont RF, Hudson EA, Hay PE, et al. A comparison of the use of Papanicolaoustained cervical cytological smears with Gram-stained vaginal smears for the diagnosis of bacterial vaginosis in early pregnancy. Int J STD AIDS 1999; 10: 93-7.

  11) Heller DS, Pitsos M, Skurnick J. Does the presence of vaginitis on a Pap smear correlate with clinical symptoms in the patient? J Reprod Med 2008; 53: 429-34.

  12) Murta EFC, Silva AO, Silva EAC, Adad SJ. Frequency of infectious agents for vaginitis in non-hysterectomized womem. Arch Gynecol Obstet 2005; 273: 152-6.

  13) Storti-Filho A, Souza PC, Souza RJ, et al. Prevalence of clue cells suggestive for Gardnerella vaginalis in population-based cervical screening in the public versus private health care in Maringá, Paraná, Brazil Arch Gynecol Obstet 2011; 283: 781-5.

  14) Monod M, Hube B, Hess D, Sanglard D. Differential regula-tion of SAP8 and SAP9, which encode two new members of the secreted aspartic proteinase family in Candida albicans. Microbiology 1998; 144: 2731-7.

  15) Og A, Oe O, To A. Sensitivity of a papanicolaou smear in the diagnosis of candida albicans infection of the cervix. North Am J Med Sci 2010; 2: 97-9.

  16) Siapco BJ, Kaplan BJ, Bernstein GS, Moyer DL. Cytodiagnosis of Candida organisms in cervical smears. Acta Cytol 1986; 30: 477-80.

  17) Sardana S, Sodhami P, Agarwal SS, et al. Epidemiological analysis of Trichomonas vaginalis infection in inflammatory smears. Acta Cytol 1994; 38: 693-7.

  18) Plourd DM. Practical guide to diagnosing and treating vaginitis. Medscape Women's Health 1997; 2: 2.

  19) Ray A, Gulati AK, Pandey LK, Pandey S. Prevalence of common infective agents of vaginitis. J Commun Dis 1989; 21: 241-4.

  20) Toloi MRT, Franceschini SA. Exames colpocitológicos de rotina: Aspectos laboratoriais e patológicos. J Bras Ginec 1997; 107: 251-4.

  21) Adad SJ, de Lima RV, Sawan ZT, et al. Frequency of Trichomonas vaginalis, Candida sp and Gardnerella vaginalis in cervical-vaginal smears in four different decades. Sao Paulo Med J 2001; 119: 200-5.

  22) Rivera LR, Trenado MQ, Valdez AC, Gonzalez CJC. Prevalencia de vaginitis y vaginosis bacteriana: associación com manifestaciones clínicas, de laboratório y tratamiento. Ginecy Obst Mex 1996; 64: 26-35.

  23) Tuncer R, Uygur D, Kış S, ve ark. Ankara Zübeyde Hanım Doğumevi 1999-2000 yılları Pap smear sonuçları: 3013 olgunun analizi. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor Kadın Doğum 2003; 9: 94-6.

  24) Karcı E, Beytur L, Karadan M, ve ark. Malatya Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarına Gelen Smearların Enfeksiyon Ajanları Açısından Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 2010; 24: 129-32.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]