[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 126-129
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Double Trizomiye (48,XXX,+21) Sahip Down Sendromlu Bir Çocuk: Olgu Sunumu
Murat KARA1, Kürşat KARGÜN2, Halil KÖSE3, Abdullah Denizmen AYGÜN4, Aşkın ŞEN5
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Genetik Laboratuvarı, Elazığ, Türkiye
3Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
4Fırat Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
5Ufuk Üniversitesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Double trizomi, Down sendromu, Non-disjunction, Double trisomy, Down syndrome, Non-disjunction
Özet
Double trizomi, iki sayısal komozom anomalisinin birlikte bulunmasıdır. Bu olguların çoğu spontan düşükle sonuçlandığından nadir görülen bir durumdur. Double trizomi, genellikle ya birinci veya ikinci mayoz bölünme sırasında non-disjunction sonucu ortaya çıkar. Trizomi 21 olarakta bilinen Down sendromu, en yaygın kromozomal anöploidisi ve mental retardasyonun da en sık genetik nedenidir. Down sendromu ön tanısıyla laboratuarımıza gönderilen olguya, konvansiyonel sitogenetik teknikler ile incelemesi yapıldı. Olgunun karyotipi, 48, XXX+21 olarak tespit edildi. Ailenin sitogenetik incelemesi normaldi. Bu çalışmada nadir görülen double trizomi olgusunu tartışmayı ve daha önceki çalışmalarla sonuçlarımızı karşılaştırmayı amaçladık.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Double trizomi ya da çift anöploidi, iki sayısal kromozom anomalisinin bir kişide birlikte bulunmasıdır. Double trizomi olgularının çoğu spontan düşükle sonuçlandığından nadir görülen bir durumdur1,2. Trizomiler ya mayotik non-disjunction (ayrılamama) ya da zigot sonrası mitotik bölünmede gerçekleşen patolojiler sonucu oluşur3. Trizomiye yol açan mayotik hatanın %80'i anne, %20'si baba kaynaklıdır4,5. Anne kaynaklı mayotik non-disjunction olanların da yaklaşık %75'i mayoz-I evresinde, %25'i ise mayoz-II evresinde oluşmaktadır. Baba kaynaklı non-disjuction ise daha çok mayoz-II evresinde oluşur. Anne kaynaklı mayoz-I ve mayoz-II ayrışmadaki non-disjunction nedeni olarak ileri anne yaşı gösterilmiştir6.

  Trizomi 21 veya Down sendromu (DS), en iyi bilinen anöploidilerden biri olup, orta derecede mental retardasyonun en sık rastlanan genetik nedenidir. DS insidansı canlı doğumlar arasında 1/800-1200'dur7,8. DS'nun % 95'i mayoz sırasında non-disjunction nedeniyle oluşan trizomi 21'dir9. Anne yaşı DS için bilinen tek risk etkenidir, ancak bu fenomenin biyolojik mekanizması çok iyi anlaşılmamıştır10.

  Down sendromu, tipik dismorfik yüz görünümü, el ayasında simian çizgisi, 1. ve 2. ayak parmak arasındaki mesafede artış, mental-motor gerilik, konjenital kalp hastalığı, duodenal atrezi veya duodenal stenozu, Hirschsprung hastalığı, kaslarda belirgin hipotoni, hiperfleksibilite, immune sistem bozuklukları, artmış lösemi riski, erken yaşlarda Alzheimer's hastalığının görülmesi ile karakterizedir. Fenotipik özellikler her hasta için değişiklik gösterir.

  Bu çalışmada nadir görülen Double trizomi tanılı bir hastanın sunumu ile nedenlerinin literatür ışığında araştırılması, fenotipik ve karyotip özeliklerin paylaşılması ile genetik danışmanlığına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Olgumuz, kırk dört yaşındaki annenin ve kırk dokuz yaşındaki babanın, onaltıncı gebeliğinden yaşayan onbirinci bebeğidir. Olgumuz hastanede, son adet tarihine göre otuz sekiz haftalık olarak, 3600 gram ağırlığında, spontan vajinal yol ile doğmuştur. Anne ile baba arasında akrabalık bulunmayan hastanın diğer kardeşleri sağlıklıydı. Genetik bir hastalığa ya da tiroid bozukluğuna ilişkin pozitif bir aile öyküsüne rastlanmadı. Doğum sonrası ilk 24 saatinde olan kız bebek sarılık şikayeti ile getirildiği hastanemizde, Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesine yatırıldı. Hastanın fizik muayenesinde vücut ağırlığı 3580 gr (75-90 persantil), boy uzunluğu 51cm (75-90 persantil) ve baş çevresi 34 cm (25-50 persantil) olarak ölçüldü. Deri rengi belirgin ikterik, deri turgor ve tonusu hafif azalmış, hipertelorizm, yukarı çekik palpebral fissürler, kısa ve kalın boyun, burun kökü basıklığı izlendi. Her iki elde simian çizgisi yanında, ayaklarda 1. ve 2. parmaklar arası açıklık vardı (Resim 1, 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Ayak başparmağıyla ikinci parmak arasındaki boşluk (yarıklanma)


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 2: Simian çizgisi

  Kardiyolojik değerlendirmede 2/6 sistolik üfürümü, ekokardiyografide perimembranöz ventriküler septal defekt, atrial septal defekt ve patent duktus arteriosus saptandı. Nörolojik açıdan genel olarak hipotonik olduğu gözlendi. Üst ve alt batın ultrasonografik değerlendirilmesinde bir özellik yoktu. Hasta bu bulgularla izleme alındı ve genetik değerlendirilmesi ön görüldü. Hastanın ve ebeveynlerinin karyotiplerinin belirlenmesi için PHA ile indüklenmiş periferik kan lenfositleri kullanıldı. Bu örneklerle 72 saatlik kültür yapıldı. Kültür sonrası elde edilen metafaz preparatları tripsin giemsa bantlama (GTG) yöntemi ile boyandı. Preparatlar ışık mikroskobunda incelenerek, kromozomal anormallikleri International System For Human Cytogenetic Nomenculature (ISCN) 1995'e göre rapor edildi. Hastanın 30 metafazındaki kromozom analizi sonucu 48,XXX,+21 karyotipi gösterdi (Şekil 1a-1b). Ayrıca hastada mozaiklik durumunu araştırmak için, kan lenfositlerine interfaz hücrelerine FISH tekniği kullanıldı. FISH tekniği ile X, Y, kromozom 13, 18 ve 21 probu [AneuVysion Assay Kit (Abbott-Vysis, U.S.)] kullanılarak ilgili kromozomlar elde edildi. Sayılan 200 interfaz hücresinde, FISH sonucu X ve 21. kromozom açısından double trizomi gözlendi (Şekil 2a-2b) ve herhangi bir mozaikliğe rastlanmadı. Anne ve babanın karyotip sonucu 46,XX ve 46,XY olarak belirlendi. Hasta şu anda halen hayatta ve izlemlerine devam edilmektedir.

  Şekil 1a: Metafaz görüntüsü.

  Şekil 1b: Probandın karyotipi (48, XXX+21.

  Şekil 2a: X kromozomun FISH görüntüsü.

  Şekil 2b: 21.kromozomun FISH görüntüsü.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Klinik olarak tanımlanmış gebeliklerin yaklaşık % 10- 15'i gestasyonun ilk üç aylık döneminde spontan düşükle sonuçlanır. Düşük materyallerin yarısında trizomi, poliploidi ve monozomi X kromozom anomalileri saptanır11,12. Düşük materyallerinde tek trizomi anomalileri daha sık görülürken (% 27), double trizomiler daha nadir (% 0.21-2.8) görülür6. Korucuoglu ve ark.'ları 403 spontan düşük materyalinde yaptıkları çalışmada, 48,XXY,+15 ve 48,XX,+5,+7 karyotipe sahip iki double trizomi olgusu (% 0,005) tanımlamışlardır13. Kadınlarda, X kromozom için trizomi insidansı, yaşayan kadın cinsiyetinde 1/1000' dir14.

  Trizominin nedenleri arasında, ileri maternal yaş, akraba evliliği, mayoz sırasında DNA metilasyonu ve mayotik segragasyonu gösterilmiştir. Maternal yaşın özellikle 35'in üzerinde olması non-disjunction için önemli bir risk faktörü sayılmıştır10,15-17. Micale ve ark'ları, 40 yaş ve üzerinde yaptıkları çalışmalarında, klinik olarak tanımlanmış gebelerin % 40'ında spontan düşük ve düşük materyellerininde % 60'ında otozomal trizomi saptamışlardır18. Maternal yaş etkisinin tek trizomik fetuslara nazaran double trizomi için daha belirgin olduğu belirtilmiştir6,18.

  DS olgularında GTG-bandlama yöntemi kullanılarak yapılan sitogenetik inceleme sonucunda, %95'i klasik tip trizomi, % 4'ü dengeli traslokasyon ve % 1'i mozaisizm olmak üzere üç tipi saptanmıştır19. Karaman ve ark.20 double anöploidi XXY ve trizomi 21 (down-klinefelter sendromu) karyotipine sahip mozaik tip olgu bildirmişlerdir. Belirtilen olguda, açık fontonel, mikrosefali, düz oksiput, palpebral fissürleri, hipotelorizm, düşük ve malforme kulaklar, açıkağız, hipotoni, klinodaktili ve kısa geniş parmaklara sahip fenotipik özellikler tanımlamışlardır. Balwan ve ark.1 48, XXX+21 karyotipli olguda, mongoloid yüz, düz burun köprüsü, sağ avuç içinde simian çizgisi, kalın kıvrıntılı dil, düşük kulak, açıkağız, 1-2. ayak parmak arasında açıklığa sahip fenotipik özellik belirtmişlerdir. Bizim 48 XXX, +21 karyotipe sahip olgumuzdaki fenotipik özellikler tipik DS özelliklerini gösteriyordu. Iliopoulos ve ark.5 monozigotik ikizlerde tanımladıkları double trizomi olgusunun nedenini ilerlemiş maternal yaşa bağlamışlardır. Bizim olgumuzda da anne yaşının 44 ve beş spontan düşüğe sahip olması (4- 6. haftalar arası), double trizomi nedeni olarak öncelikle ileri anne yaşının sorumlu olduğu düşünüldü. Double trizomi bebek sahibi olan ebeveynlerin yaşlarının ileri olması anöploidiyi tetiklediği söylenebilir.

  Olgumuzdaki bebek, normal DS fenotipik özelliklerini göstermekteydi. Double trizomili olgularında belirtilen gerek fenotipik, gerekse genotipik özelliklerin paylaşılması, anöploidinin altında yatan genetik mekanizmaların anlaşılmasına yardımcı olacaktır. İleri anne yaşına sahip ve düşükle sonuçlanan gebeliklerde, trizomik gebelik riski bulunduğundan gebelikleri için uygun bir genetik danışmanlık verilmesini ve prenatal dönemde sitogenetik ve moleküler çalışmaların yapılmasını önermekteyiz. Postnatal dönemde de morbidite ve mortalite açısından konjenital kalp hastalıkları, tiroid fonksiyonları, otoimmun hastalıkları ve nörolojik bulguların takipleri önemlidir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Balwan WK, Kumar P, Raina TR, Gupta S. Double trisomy with 48, XXX+21 karyotype in a Down\'s syndrome child from Jammu and Kashmir, India. J Genet 2008; 87: 257-9.

  2) Sanz-Cortes M, Raga F, Cuesta A, Claramunt R, Bonilla- Musoles F. Prenatally detected double trisomy: Klinefelter and Down syndrome. Prenat Diagn 2006; 26: 1078-80.

  3) Bugge M, Collins A, Petersen MB, et al. Non-disjunction of chromosome 18. Hum Mol Genet 1998; 7: 661-9.

  4) Ballesta F, Queralt R, Gomez D, et al. Parental origin and meiotic stage of non-disjunction in 139 cases of trisomy 21. Ann Gene. 1999; 42: 11-5.

  5) Iliopoulos D, Poultsides G, Peristeri V, Kouri G, Andreou A, Voyiatzis N. Double trisomy (48,XXY,+21) in monozygotic twins: case report and review of the literature. Ann Genet 2004; 47: 95-8.

  6) Reddy KS. Double trisomy in spontaneous abortions. Hum Genet 1997; 101: 339-45.

  7) Shin M, Besser LM, Kucik JE, Lu C, Siffel C, Correa A. Prevalence of Down syndrome among children and adolescents in 10 regions of the United States. Pediatrics 2009; 124: 1565-71.

  8) Karlsson B, Gustafsson J, Hedov G, Ivarsson SA, Anneren G. Thyroid dysfunction in Down\'s syndrome: relation to age and thyroid autoimmunity. Arch Dis Child. 1998 Sep;79(3):242-5.

  9) Bray I, Wright DE, Davies C, Hook EB. Joint estimation of Down syndrome risk and ascertainment rates: a meta-analysis of nine published data sets. Prenat Diagn 1998; 18: 9-20.

  10) Nicolaidis P, Petersen MB. Origin and mechanisms of nondisjunction in human autosomal trisomies. Hum Reprod 1998; 13: 313-9.

  11) Li QY, Tsukishiro S, Nakagawa C, et al. Parental origin and cell stage of non-disjunction of double trisomy in spontaneous abortion. Congenit Anom (Kyoto) 2005; 45: 21-5.

  12) Micale M, Insko J, Ebrahim SA, Adeyinka A, Runke C, Van Dyke DL. Double trisomy revisited--a multicenter experience. Prenat Diagn 2010; 30: 173-6.

  13) Korucuoglu U, Erdem M, Pala E, Karaoguz MY, Erdem A, Biri A. Double aneuploidy in spontaneous miscarriages: two case reports and review of the literature. Fetal Diagn Ther 2008; 24: 106-10.

  14) Hoang MP, Wilson KS, Schneider NR, Timmons CF. Case report of a 22-week fetus with 47,XXX karyotype and multiple lower mesodermal defects. Pediatr Dev Pathol 1999; 2: 58-61.

  15) Patterson D. Molecular genetic analysis of Down syndrome. Hum Genet 2009; 126: 195-214.

  16) Alfi OS, Chang R, Azen SP. Evidence for genetic control of nondisjunction in man. Am J Hum Genet 1980; 32: 477-83.

  17) Robinson WP, McFadden DE, Stephenson MD. The origin of abnormalities in recurrent aneuploidy/polyploidy. Am J Hum Genet 2001; 69: 1245-54.

  18) Micale M, Insko J, Ebrahim SA, Adeyinka A, Runke C, Van Dyke DL. Double trisomy revisited--a multicenter experience. Prenat Diagn 2010; 30: 173-6.

  19) Nadal M, Moreno S, Pritchard M, Preciado MA, Estivill X, Ramos-Arroyo MA. Down syndrome: characterisation of a case with partial trisomy of chromosome 21 owing to a paternal balanced translocation (15;21) (q26;q22.1) by FISH. J Med Genet 1997; 34: 50-4.

  20) Karaman A, Kabalar E. Double aneuploidy in a Turkish child: Down-Klinefelter syndrome. Congenit Anom (Kyoto) 2008; 48: 45-7.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]