[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2015, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 128-132
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Hepatoprotektif bir ajan: Silymarin
Nevin KOCAMAN, D. Özlem DABAK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji AD, ELAZIĞ, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Silymarin, Karaciğer, Antioksidan, Silymarin, Liver, Antioxidant
Özet
Silymarin, Asteraceae familyasına ait devedikeni olarak da adlandırılan Silybum marinum bitkisinin tohumlarından elde edilir. Silymarin siroz, toksik kimyasallar ve alkole bağlı yağ infiltrasyonu ve hepatit gibi çeşitli karaciğer hastalıklarında yaygın olarak kullanılan karaciğer koruyucu bir ajandır. Silymarinin etki mekanizması hala tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla birlikte hepatoprotektif etkileri; lipit peroksidasyonunu baskılaması, reaktif oksijen türlerinin oluşumunu azaltması ve serbest radikalleri temizlemesi aracılığıyla gerçekleşen antioksidan etkilerine atfedilebilir. Silymarinin antienflamatuar, antiapoptotik, antikarsinojenik, antiviral, antifibrotik ve antianjiojenik özellikleri bildirilmiştir. Bu derleme silymarinin tedavi edici yönleri ve farmakolojik özellikleri ile ilgili özet bir bakış açısı sunmaktadır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Silybum marianum L. Gaertn (devedikeni), Asteraceae familyasına ait bir bitki olup tohumları, karaciğer ve safra kesesi hastalıkları, toksin ve mantar zehirlenmeleri, yılan sokması, böcek ısırıklarının tedavisinde yaklaşık 2000 yıldan beri kullanılmaktadır. Tohumlarında bol miktarda silymarin bulunur. Kimyasal olarak silymarin; silibin, izosilibin, silikristin, silidianin ve dehidrosilibin izomerlerinden oluşmaktadır1. Bu şekilde silymarin birden çok flavonolignan izomerinin karışımından oluşmuş komplex bir yapıdır. Bu bileşiğin çözünürlüğü ve oral biyoyararlanımı düşüktür. Bu yüzden terapotik aktivitesini artırmak için nanoemülsiyon formülleri elde edilmiştir2. Silymarinin ana maddesi olan silibin yaklaşık olarak %60'ını kapsar (Şekil 1)3.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Silymarinin kimyasal yapısı.

  Silymarinin Farmakolojisi
  Silymarinin Etki Mekanizması

  Silymarinin etki mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte literatürde 4 farklı şekilde açıklanmıştır:

  1. Glutatyon (GSH)'un intrasellüler içeriğini düzenleyerek serbest radikal temizleyicilerle birlikte lipit peroksidasyonuna karşı etki gösterir.

  2. Hepatotoksik ajanların hepatositlere girmesini önleyen hücre membranı stabilizatörü ve permeablite düzenleyicisi olarak davranır.

  3. Karaciğer rejenerasyonunu artırıp RNA polimerazın aktivitesini uyarıcı etki yapar.

  4. Karaciğer stellate hücrelerinin (ito) miyofibroblastlara transformasyonun inhibe ederek siroza neden olan kollajen fibrillerin artışına engel olur4.

  5. Glukuronidasyonu artırır ve glutatyonun tükenmesinin önler,

  6. Toksik etki ile bozulmuş immün sistemi düzenler (Şekil 2)5.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Silymarinin etki mekanizmaları.

  Silymarin suda çözünmediğinden dolayı bitkisel çay olarak tüketilemez. Standart kapsüllü bitki ekstresi kullanılır. Silymarin, östrojenik aktiviteye sahip olup, ilaç taşıyan glikoproteinlerin düzenlenmesinde ve nükleer faktör kappa B (NF-kB)'yi baskılayarak DNA ekspresyonunu etkilemektedir6.

  Silymarinin Absorbsiyonu
  Oral alımı sonrası emilim nispeten az olup, yapılan çalışmalarda sıçanlarda oral uygulamadan 24 saat sonra safrada %2-3 oranında tespit edilmiştir. Hayvanlarda ve insanlarda oral alımı takiben pik plazma konsantrasyonuna 4 ila 6 saat sonra ulaşır7.

  Silymarinin Eliminasyonu
  Karaciğerde sulfat ve glukuronik asit ile konjuge edilerek safrayla atılır. Sonra bağırsak florası etkisiyle hidrolize uğrar ve yeniden emilir. Silymarin hayvan modellerinde oral olarak alındığında, emilim oranının %35 civarında olduğu gösterilmiştir8. Silymarinin ortalama yarılanma ömrü 6–8 saat olup genelde safra yoluyla, daha az miktarda idrar yoluyla atılır9. Silymarin erişkinlerde günde üç kez 100-300 mg/kg dozunda verilir. Akut toksisite çalışmalarında Silymarinin çok iyi tolere edildiği gösterilmiştir10.

  Silymarinin Etkileri
  Silymarin, bazı kimyasalların karsinojenik etkilerini inhibe eder. İnsan prostat karsinomunda, silymarinin mitojenik sinyal yolaklarını ve hücresel döngü düzenleyicilerini baskıladığı görülmüştür. Silymarin ayrıca steroid hormonlara bağlı tümörleri inhibe eder ve antianjiojenik etki gösterir6,11,12. Silymarinin hepatoprotektif etkilerinde ana mekanizmalar antioksidasyon etki olup lipid peroksidasyonunu engelleyip, güçlü detoksifikasyon ve GSH azalmasına karşı koruyucu etkiler yapar. Yine çalışmalarda liopoksijenazı inhibe ederek karaciğerde lökotrien oluşumunu engellediği, hepatositlerde protein sentezini arttırdığı, tümör öncüllerinin aktivitesini azalttığı, mast hücre stabilizasyonunu sağladığı, immun fonksiyonları düzenlediği gösterilmiştir13. Antioksidan özelliğine bağlı olarak silymarinin bazı nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde yararlı olabileceği düşünülmüştür14. Hiperlipidemik farelerde, plazma kolestrolünün ve LDL (Low Density Lipoprotein) seviyelerinin silymarin etkisiyle düşürüldüğü görülmüştür15.

  Silymarinin viral hepatit, toksik hepatit, karaciğer yağlanması, siroz, iskemik hasar ve radyasyon toksisitesinde güçlü antioksidan özelliği kanıtlanmıştır16. Yine silymarinin glutatyon peroksidaz, süperoksit dismutaz ve katalaz gibi antioksidan enzimlerin yapımını da uyardığı bilinmektedir17. Silymarinin tümör nekroz faktör alfa (TNF-α) 'nın neden olduğu apoptotik hücre ölümüne karşı da koruyucu etkileri vardır18.

  Silymarinin hücre kültürlerinde farklılaşmayı baskıladığı ve oksidatif stresin tetiklediği apoptozise karşı primer hippokampal nöronları koruduğu; glutatyon peroksidaz, süperoksid dismutaz ve katalaz gibi antioksidan enzimlerin pankreatik aktivitesini uyardığı, makrofaj ve T-lenfositlerdeki interlökin 1β, interferon-γ, interferon-α gibi inflamatuar sitokinlerin üretimini inhibe ederek pankreastaki β hücrelerini de koruduğu gösterilmiştir6,12,14,19.

  Böbrek nakillerinde kullanılan soğuk iskemi/reperfüzyon işlemi sırasında oluşan serbest radikaller, böbrek tübül hücrelerini etkileyerek; protein-DNA biyosentezinde ve laktat dehidrogenaz aktivitesinde artışa, sonuç olarakta kimyasal hasara neden olmaktadır. Silymarin kullanımı bu gibi nefropatolojik etkileri ya azaltmış ya da tamamen ortadan kaldırmıştır6. Yine sıçanlarda cisplatin ile oluşturulan nefrotoksisitede silymarinin koruyucu etkisi araştırılmış ve cisplatinden önce silymarin uygulanmasının glomerular ve böbrek toksisitesinde önemli düşüşlere neden olduğu gözlenmiştir20. Anti-anjiojenik etkisi ise insan göbek kordonu toplardamar endotel hücreleri üzerinde çalışılmış, etkisinin doz bağımlı olduğu ve vasküler endotel büyüme faktörü (VEGF)'nü azaltmasıyla ilişkili olduğu bulunmuştur. Aynı etki insan ovaryum kanserinde de kanıtlanmıştır21. Silymarinin fotokarsinogenezise karşı koruyucu olduğu, deride lokal silymarin uygulamasını takiben ultraviyole-B (UV-B) nedenli tümörün, silymarin uygulanmamış hayvanlardaki tümör büyüklüğüyle karşılaştırıldığında azaldığının tesbiti ile anlaşılmıştır. Silymarinin anti-karsinojenik etkisi incelendiğinde kanser hücrelerinde apoptozisi arttırdığı, deride oluşan ödemi belirgin derecede azalttığı, katalaz aktivitesini tükettiği, siklooksijenaz ve ornitin dekarboksilaz aktivitesini indüklediği belirtilmiştir. Silymarin'in gerçekleştirdiği bu etkiler fotokarsinogenezise karşı koruma sağlamaktadır22,23. Aynı şekilde insan melanoma hücrelerinde de ultraviyole uygulamasına karşı koruyuculuğu gösterilmiştir24.

  Silymarin ultraviyolenin tetiklediği oksidatif stres, inflamasyon, immün cevap ve DNA hasarı gibi tehlikeli etkileri baskılar ve azaltır. Silymarin sitotoksisiteyi ve kaspaz aktivitesini ortadan kaldırır. Ayrıca silymarin ateroskleroza karşı adhezyon moleküllerini de etkiler6,25,26.

  Silymarinin asıl aktivitesi ise içerdiği flavanolignanlar ve diğer polifenolik bileşikler ile antioksidan gibi davranması ve buna bağlı olarak serbest radikal önleyici etki göstermesidir27.

  Silymarinin Karaciğer Üzerine Etkileri
  Silymarin birçok yararlı etkilerinden dolayı dikkat çekmiştir. Karaciğeri kimyasallara karşı koruma ve antioksidan etkileri dışında kolesterol düşürme, kardiyoprotektif ve nöroprotektif aktiviteleri de vardır6. Temel aktivitesi polifenolik içeriğinin antioksidan etkisidir. Bu yüzden bu konudaki çoğu çalışma polifenolik içeriği üzerinde odaklanmıştır28. In vivo ve in vitro çalışmalarda çeşitli toksinlere karşı koruyucu etkisi farklı organ ve hücre tipleri üzerinde farklı mekanizmalarla kanıtlanmış olup özellikle oksidatif stresle mücadelede serbest oksijen ürünlerini ortadan kaldırmasıyla dikkat çekmektedir6. Silymarin 30 yılı aşkın bir süredir klinik olarak alkole bağlı karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır29. Silymarin karaciğer hastalıklarının tedavisinde oldukça iyi araştırılmış bir bitkidir30. Eczanelerde kapsül halinde satılan bu madde özellikle karaciğerde çoklu etkileri sebebiyle birçok karaciğer hastası tarafından kullanılmaktadır16. Silymarinin medikal amaçlı olarak en çok siroz, hepatit gibi karaciğer hastalıklarından koruyucu rolü üzerinde durulmaktadır31,32. Bu hastalıklarda silymarin, destekleyici tedavi amaçlı kullanılmaktadır33,34.

  Birçok toksin serbest radikal mekanizmalarla hasar verici etkiler oluşturur. Silymarinin karaciğer yenilenmesindeki şaşırtıcı etkisi, protein sentezini uyarması, hücresel GSH seviyesini arttırması ve lipid peroksidasyonunu baskılamasıyla açıklanabilir6. Hayvan modellerinde ve insan hepatositlerinin primer kültüründe karbon tetraklorid, D galaktozamin, tioasetamid, etanol, parasetamol, benzopiren, thallium, bakteriyel endotoksinler, viral hepatit, toksik hepatit, alkol nedenli karaciğer hastalıklarına bağlı karaciğer hasarına karşı koruyucudur35. Hepatoprotektif bir ajan olarak tanımlanan silymarin ve preparatları alkol tüketimi ile ilişkili karaciğer hastalıkları, kronik hepatit, siroz tedavisi ve çevresel toksin etkilerinin tedavisinde destekleyici olarak kullanılmaktadır16,17. Silymarinin aktif komponentlerinden olan silybum marianum da hasarlı karaciğer dokularının rejenerasyonunda etkilidir36. İnsanlarda amanita phalloides, fenotiazin, bütrifenones kaynaklı karaciğer zehirlenmelerinde silymarin karaciğer hasarını azaltmaktadır. Silymarinin antioksidan etkisi, protein sentezini uyarması ve hücre yenilenmesine sebep olması sebebiyle birçok kanser tipinin yayılmasını azaltabileceği düşünülmektedir20,37,38.

  Hepatik stellat hücreleri karaciğer fibrogenezisinde rol oynarlar. Çeşitli etkilere yanıt olarak çoğalıp myofibroblastlara dönüşürler. Silymarin sıçan hepatik stellat hücrelerinin myofibroblastlara dönüşümünü ve fibrosis için gerekli hücre dışı matriks içeriğinin gen ekspresyonunu da azalttığı gösterilmiştir. Bu çalışmalar silymarinin anti-fibrotik etkisini kanıtlamaktadır6,39. Karaciğer fonksiyonları; serum alkalen fosfataz, alanin aminotransferaz, aspartat amino transferaz, antioksidatif-oksidatif stres parametreleri ve karaciğer histopatolojisi ile değerlendirilir2. Silymarinin karaciğer ve safra hastalıklarına karşı koruyucu, antikarsinojenik, antiapoptotik, antioksidan, hücre çoğalmasını arttıran, nörotoksinlere ve kardiyotoksinlere karşı koruyucu, östrojenik ve anti östrojenik etkileri vardır6,16.

  Silymarin; serbest radikalleri ve lipid peroksidasyonunu azaltması sebebiyle bir antioksidan olduğu gibi, antifibrotik aktiviteye de sahiptir ve aynı zamanda hepatosit hücre membran reseptörlerindeki toksin bağlayıcıları inhibe ederek toksin blokaj ajanı gibi de çalışır30. Yine hücre içi serbest radikallerini de anlamlı düzeyde azaltmaktadır40. Farelerde silymarinin amanita zehirlenmesinden hemen önce uygulanması, karaciğer toksisitesini %100 engellediği, ilk 24 saat içinde uygulanması durumunda ise ağır karaciğer hasarı ve sıçan ölümünü engellediği görülmüştür41. Etanol ve karbon tetraklorür gibi etkenler fibrinogenezi indüklediklerinden, stellate hücreler myofibroblastlara dönüşerek, karaciğerde kollajen birikimini sağlarlar4. Hayvanlarda silymarin; asetaminofen, karbontetraklorür, radyasyon ve aşırı doz demir, fenilhidrazin, alkol, soğuk iskemisi ve amanita phalloides'in yol açtığı karaciğer hasarını azaltmaktadır30. Silymarinin hepatik dokuda belirgin anti-inflamatuvar etkileri pek çok çalışmada gösterilmiştir. Bu etkiler; mast hücre stabilizasyonu, nötrofil migrasyon inhibisyonu, Kupffer hücre inhibisyonu, lökotrien ve prostoglandin sentez inhibisyonu ile gerçekleşmektedir42. Silymarin alkolik karaciğer hasarının, akut ve kronik viral hepatitlerin ve toksinle indüklenen karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır30. Ayrıca hepatik sitokrom P450 enzimini inhibe ettiği43 ve diyete bağlı hiperkolesterolemide, silymarinin etkisiyle HDL (Hight Density Lipoprotein) kolesterolünde artış ve total kolesterolda düşüş saptandığı bildirilmiştir (44). Amanitin kullananlarda, viral hepatitlerde, alkolik olmayan steatohepatitlerde, ilaçlara bağlı oluşan toksik hepatitlerde ve karaciğerin diğer toksik hasarlarında yüksek etkinliği gösterilmiştir45. Nanoemülsiyon formları ise toksik madde ile karşılaşıldığında; glutamat oxaloasetat transaminaz, pirüvat transaminaz, total bilirubin ve doku lipit peroxidazlarında azalmaya; albumin, globulin ve doku glutatyonunda artmaya neden olmuştur2. Promyelositik lösemili 34 yaşında bir kadında 18 ay boyunca metotreksat ve 6-merkaptopürin ile yapılan kemoterapi sırasında karaciğerde doza bağlı olarak hasarlar oluşmuş ancak hastaya 4 ay süresince bu ilaçlara ek olarak 800 mg/gün dozda silymarin verildiğinde aminotransferaz seviyelerinin normale döndüğü görülmüştür6. Başka bir çalışmada karaciğer enzim yüksekliği olan hastaların 4 haftalık takibinde 420 mg/gün silymarin uygulanmasının enzimleri belirgin olarak düşürdüğü ve karaciğer biyopsilerinin histolojik incelemelerinde anlamlı düzelmeler görülmüştür46. Plasebo kontrollü bir çalışmada, siroz yönünden pozitif biopsisi olan 170 hastaya silymarin günde 3 kez 140 mg verilip, 2–6 yıl takip edilmiş, alkole bağlı siroz hastalarında anlamlı bir iyileşme saptanırken portal hipertansiyonu olan non-alkolik siroz hastalarında ise etkisiz bulunmuştur47. Yine hayvan çalışmalarında, ribozomların oluşumunu ve DNA sentezini önemli derecede artırdığı görülmüştür48. Karaciğer fibrogenezinde karaciğer stellate hücrelerinin çok önemli rolü vardır. Etanol, karbontetraklorür gibi etkenler fibrozisi tetikler. Bu durumda stellate hücreler miyofibroblastlara dönüşür ve karaciğerde kollajen birikimine neden olurlar. Silybin'inin stellate hücrelerin proliferasyonunu azaltarak, fibrozu engellediği bilinmektedir49. Silymarinin yapısında bulunan isosilybin b'nin prostat kanserinin profilaksi ve tedavisinde etkili olabileceği düşünülmektedir50. Son zamanlarda amanitine bağlı karaciğer sitotoksisitesinde TNF-α'nın rolü araştırılmış ve silymarinin TNF-α'nın etkilerini önlediği gösterilmiştir26. Kronik hepatitli hastalarda, 3–12 aylık silymarin tedavisi klinik ve laboratuvar iyileşme ve karaciğer fonksiyonlarında belirgin bir düzelmeye neden olmuştur28. Serbest radikallere karşı olan antioksidan yeteneği; lipid peroksidasyonunu engelleyerek membran stabilizasyonu sağlaması ve intrasellüler GSH konsantrasyonunu arttırıcı özelliğiyle açıklanmaktadır. Ayrıca; silymarin, süperoksit anyonu gibi radikaller ve nitrik oksit üretimini de azaltmaktadır. Silymarin, karaciğer koruyucu işlevi sayesinde pro-apoptotik bax protein düzeylerini azaltmaktadır40.

  Silymarinin ayrıca 5-lipooksijenaz inhibisyonu üzerinden antienflamatuar ve antiartritik özellikleri olduğu da bildirilmiştir51. Silymarinin yan etkileri açısından kullanımı oldukça güvenlidir. Literatürde son derece az sayıda sadece gastrointestinal bozukluklar ve allerjik deri döküntüleri şeklinde yan etkileri bildirilmiştir29.

  Sonuç olarak; antinflamatuar, antiapoptotik, antikarsinojenik, antiviral, antifibrotik ve antianjiojenik özelliklere sahip, iyi tolere edilebilen ve kullanımının güvenli olduğu bildirilen silymarinin farklı hastalıklarda da tedavi edici yönleri açısından araştırmalara açık olduğu ve gelecek vadettiği söylenebilir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Ding T, Tian S, Zhang Z, et al. Determination of active component in silymarin by RP-LC and LC/MS. J. Pharmacol. Biomed. Anal 2001; 26: 155-61.

  2) Parveen R, Baboota S, Ali J, Ahuja A, Vasudev SS, Ahmad S. Effects of silymarin nanoemulsion against carbon tetrachloride-induced hepatic damage. Arch Pharm Res 2011; 34: 767-74.

  3) Demartini G, Esposti D. Pharmacology of Silymarin. Clin Drug Invest 2002; 22: 51-65.

  4) Fuchs EC, Weyhenmeyer R, Weiner OH. Effects of silibinin and of a synthetic analogue on isolated rat hepatic stellate cells and myofibroblasts. Arzneimittelforschung 1997; 47: 1383-7.

  5) Campose R, Garrido A, Guerra R. Velenzuela A. Silybin dihemisuccinate protects against glutathione depletionand lipid perioxidation induced by acetaminophen on rat liver. 1989; 55: 417-419.

  6) Kren V, Walterova D. Silybin and Silymarin-new effects and applications. Biomed Papers 2005;149: 29-41.

  7) Morazzoni P, Montalbetti A, Malandrino S. Comparative pharmacokinetics of silipide and silymarin in rats. Eur J Drug Metab Pharmacokinet 1993; 18: 289-97.

  8) Mennicke W. What is known about the metabolism and pharmacokinetics of silymarin. In: Braatz R, Schneider CC (Editors). Symposium on the pharmacodynamic of silymarin. Munich, Berlin,Vienna: Urban & Schwarzenberg. 1976; 98-102.

  9) Pepping J. Milk thistle: Silybum marianum. Am. J. Health Syst Pharm 1999; 56: 1195-7.

  10) Dixit N, Baboota S, Kohli K, Ahmad S, Ali J. Silymarin: A review of and bioavailability enhancement approaches, Indian J Phanrmacol 2007; 39: 172-179.

  11) Zi X, Agarwal R. Silibinin decreases prostate-specific antigen with cell growth inhibition via G1 arrest, leading to differentiation of prostate carcinoma cells:implications for prostate cancer intervention. Proc Natl Acad Sci 1999; 96: 7490-5.

  12) Kang JS, Jeon YJ, Park SK, Yang KH, Kim HM. Protection against lipopolysaccharide-induced sepsis and inhibition of interleukin-1 and prostaglandin E2 synthesis by silymarin. Biochem Pharmacol 2004; 67: 175- 81.

  13) Miguez MP, Anundi I, Sainz-Pardo LA. Hepatoprotective mechanism of silymarin: no evidence for involvement of cytochrome P450 2E1. Chem Biol Interact 1994; 91: 51-63.

  14) Nencini C, Giorgi G, Michelli L. Protective effect of silymarin on oxidative stress in rat brain. Phytomedicine 2007; 14: 129-35

  15) Skottova N, Kreeman V. Silymarin as a potential hypocholesterolaemic drug. Physiol 1998; 47: 1-7.

  16) Fraschini F, Demartini G, Esposti D. Pharmacology of silymarin. Clinical Drug Investigation 2002; 22: 51-65.

  17) Dvor¨¢k Z, Kosina P, Walterov¨¢ D, Sim¨¢nek V, Bachleda P, Ulrichov¨¢ J. Primary cultures of human hepatocytes as a tool in cytotoxicity studies: cell protection against model toxins by flavonolignans obtained from Silybum marianum. Toxicol Lett 2003; 137: 201-12.

  18) Srivastava S, Srivastava AK, Srivastava S, Patnaik GK, Dhawan BN. Effect of picroliv and silymarin on liver regeneration in rats. Indian Journal of Pharmacology 1994; 26: 19-22.

  19) Soto C, Recoba R, Barron H, Alvarez C, Favari L. Silymarin increases antioxidant enzymes in alloxan-induced diabetes in rat pancreas. Comp Biochem Physiol 2003; 136: 205-12.

  20) Tager M, Dietzmann J, Thiel U, Neumann Kh, Ansorge S. Restoration of the cellular thiol status of peritoneal macrophages from CAPD patients by the flavonoids silibinin and silymarin. Free Rad Res 2000; 34: 137-51.

  21) Yang SH, Lin JK, Chen WS, Chiu JH. Anti-angiogenic effect of silymarin on colon cancer LoVo cell line. J Surg Res 2003; 113: 133-8.

  22) Raschini F, Demartini G, Esposti D. Pharmacology of Silymarin. Clin Drug Invest 2002; 22: 51-65.

  23) Sobodova A, Walterova D, Psotova J. Influence of silymarin and its flavonolignans on H2O2- induced oxidative stress in human keratinocytes and mouse fibroblasts. Burns 2006; 32: 973-9.

  24) Vaid M, Singh T, Prasad R, Katiyar SK. Silymarin inhibits melanoma cell growth both in vitro and in vivo by targeting cell cycle regulators, angiogenic biomarkers and induction of apoptosis. Mol Carcinog 2014 Aug 30. doi: 10.1002/mc.22208.

  25) Mohan S, Dhanalakshmi S, Mallikarjuna GU, Singh RP, Agarwal R. Silibinin modulates UVB-induced apoptosis via mitochondrial proteins, caspases activation, and mitogen-activated protein kinase signaling in human epidermoid carcinoma A431 cells. Biochem Biophys Res Commun 2004; 320: 183-9.

  26) Kang JS, Park SK, Yang KH, Kim HM. Silymarin inhibits TNF-¦Á induced expression of adhesion molecules in human umbilical vein endothelial cells. FEBS Lett 2002; 550: 89-93.

  27) De Groot H, Rauen U. Tissue injury by reactive oxigen species and the protective effect of flavanoids, Fundam. Clin. Pharmacol 1998; 12: 249-55.

  28) Flora K, Hanh M, Rosen H, Benner K. Milk thistle (Silybum marianum) for the therapy of liver disease. Am J Gastroenterol 1998; 93: 139-43.

  29) Saller R, Meier R, Brignoli R. The use of silymarin in the treatment of liver diseases 2001; 61: 2035-63.

  30) Abenavoli L, Capasso R, Milic N, Capasso F. Milk thistle in liver diseases: past, present, future. Phytother Res 2010; 24: 1423-32

  31) Hackett ES, Twedt DC, Gustafson DL. Milk thistle and its derivative compounds: a review of opportunities for treatment of liver disease. J Vet Intern Med 2013; 27: 10-6.

  32) Rolo AP, Oliveira PJ, Moreno AJM, Palmeira CM. Protection against post-ischemic mitochondrial injury in rat liver by silymarin or TUDC. Hepatology Research 2003; 26: 217-24.

  33) Veena J, Muragundla A, Sidgiddi S, Subramaniam S. Non-alcoholic fatty liver disease: need for a balanced nutritional source. Br J Nutr 2014; 112: 1858-72.

  34) Yang Z, Zhuang L, Lu Y, Xu Q, Chen X. Effects and tolerance of silymarin (milk thistle) in chronic hepatitis C virus infection patients: a meta-analysis of randomized controlled trials. Biomed Res Int 2014; doi: 10.1155/2014/941085.

  35) Baretto R, Kawakita S, Tsuchiya J, et al. Metal-induced oxidative damage in cultured hepatocytes and hepatic lysosomal fraction: beneficial effect of a curcumin/absinthium compound. Chin J Dig Dis 2005; 6: 31-6.

  36) Ahmad N, Fazal H, Abbasi BH, Anwar S, Basir A. DPPH free radical scavenging activity and phenotypic difference in hepatoprotective plant (Silybum marianum L.) Toxicol Ind Health 2013; 29: 460-7.

  37) Farghali H, Kamenikova L, Hynie S, Kmonickova E. Silymarin effects on intracellular calcium and cytotoxicity: A Study in perfused rat hepatocytes after oxidative stres injury. Pharmacol Res 2000; 41: 231-37.

  38) Matsuda T, Ferreri K, Todorov I, et al. Silymarin protects pancreatic ¦Â-cells against cytokine mediated toxicity: Implication of c-Jun NH2-Terminal Kinase and Janus Kinase/Signal transducer and activator of transcription pathways. Endocrinology 2004; 146: 175-85.

  39) Luper S. A review of plants used in the treatment of liver disease: Part 1. Altern Med Rev 1998; 3: 410-21.

  40) Burczynski FJ, Wang G, Nguyen D, Chen Y, Smith HJ, Gong Y. Silymarin and hepatoprotection. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 2012; 37: 6-10.

  41) Desplaces A, Choppin J, Vogel G. The effects of silymarin on experimental phalloidine poisoning. Arzneimittelforschung 1975; 25: 89-96.

  42) Dehmlow C, Erhard J, de Groot H. Inhibition of Kupffer cell functions as an explanation for the hepatoprotective properties of silibinin. Hepatology 1996; 23: 749-54.

  43) Baer-Dubowska W, Szafer H, Krajkakuzniak V. Inhibition of murine hepatic cytochrome P450 activities by natural and synthetic phenolic compounds. Xenobiotica 1998; 28: 735-43.

  44) Muriel P, Mourelle M. Prevention by silymarin of membrane alterations in acute CCl4 liver damage. J Appl Toxicol 1990; 10: 275-9.

  45) Matveev AV, Koniaeva EI, Kurchenko VP, Shchekatikhina AS. Hepatoprotective properties of silymarin. Eksp Klin Gastroenterol 2011; 2: 130-5.

  46) Salmi HA, Sarna S. Effect of silymarin on chemical, functional, and morphological alterations of the liver; A double blind controlled study. Scand J Gastroenterol 1982; 17: 517-21.

  47) Ferenci P, Dragosics B, Dittrich H. Randomized controlled trial of silymarin treatment in patients with cirrhosis of the liver. J. Hepatol 1989; 9: 105-13.

  48) Sonnenbichler J, Zetl I. Biochemical effects of the flavolignane silibinin on RNA, protein and DNA synthesis in rat liver. Prog. Clin. Biol. Res 1986; 213: 319-31.

  49) Magliulo E, Carosi PG, Minoli L. St and treated with silymarin. Arzneimittelforschung 1973; 23: 161-67.

  50) Davis-Searles PR, Nakanishi Y, Kim NC, et al. Milk thistle and prostate cancer: differential effects of pure flavonolignans from Silybum marianum on antiproliferative end points in human prostate carcinoma cells. Cancer Res 2005; 15: 4448-57.

  51) Gupta OP, Sing S, Bani S, et al. Anti-inflammatory and anti-arthritic activities of silymarin acting through inhibition of 5-lipoxygenase. Phytomedicine 2000; 7: 21-4.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]