[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 141-144
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kuduz Riskli Temas Bildirimlerinin Değerlendirilmesi
Şafak ÖZER BALİN1, Affan DENK2
1Harput Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Elazığ, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda, 2013-2014 yıllarında Elazığ Harput Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğine kuduz şüpheli hayvan teması sebebiyle başvuran olguların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma verileri, 151 kuduz riskli temas bildirimi yapılan olgu kayıtlarının geriye dönük incelenmesiyle değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanıldı. Tüm istatistiksel veriler için p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular: Olguların 99'u (%65.6) erkek, 52'si (%34.4) kadın ve yaş ortalaması 33.67±21.17 idi. Çalışmamızda kuduz riskli temasın büyük bir çoğunluğunun yaz mevsiminde ve 0-15 yaş grubunda olduğu gözlendi. Tüm riskli temasların %58.3'ünü köpek ve %27.2'sini kedi temasları oluşturmaktaydı. Olguların çoğu (%86.1) profilaktik aşı programına alınmıştı. Bunların 112'sine (%74.2) 5 doz ve 16'sına (%10.6) 3 doz olmak üzere koruyucu aşı yapılmıştı. Yine, olguların 89'una (%59) ek olarak at kaynaklı kuduz immünglobulini uygulanmıştı. Çalışmaya alınan 151 olgunun hiçbirinde şimdiye kadar kuduz gelişimi bildirilmedi.

Sonuç: Kuduz ülkemizde halen önemini korumaktadır. Hayvan sahipleri kuduz hakkında bilinçlenmeli ve hayvanlarının periyodik aşılamalarını aksatmamaları konusunda hassas davranmalı, sahipsiz hayvanların ise belediyeler aracılığıyla kontrolü sağlanmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]