[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 183-186
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Aktinomikoz: 13 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Süheyla KÖMÜR1, Selçuk NAZİK2, Ferit KUŞÇU1, Aslıhan ULU1, Ayşe Seza İNAL1, Behice KURTARAN1, Hasan Salih Zeki AKSU1, Yeşim TAŞOVA1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Bingöl, Türkiye

Amaç: Aktinomikoz anaerobik Actinomyces cinsi bir bakterinin neden olduğu kronik, ilerleyici bir enfeksiyon hastalığıdır. Başlıca klinik formları servikofasiyal, torasik ve abdominal aktinomikozdur. Öykü, klinik ve radyolojik bulgular yanında hasta örneklerinde aktinomikotik sülfür granüllerinin görülmesi tanıda önemlidir. Bu çalışmada nadir görülen bir hastalık olan aktinomikoza dikkat çekmek amacı ile kliniğimizde izlenen aktinomikoz olgularının gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2000-2016 yılları arasında izlenen aktinomikoz olguları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, aktinomikozun klinik tipi, tutulum yeri, eşlik eden hastalık durumu, kullanılan antibiyotik ve süresi ile hastalığın prognozuyla ilgili veriler kaydedildi.

Bulgular: Yaş ortalaması 56, 9±10, 2 yıl, sekizi (%61, 5) erkek 13 olgu değerlendirildi. Olgularda sıklık sırasına göre servikofasiyal (%69, 2), torasik (%15, 4) ve abdominal (%15, 4) tipte aktinomikoz saptandı. Olguların hepsinin tanısı klinik ve patolojik olarak konuldu. İki hasta dışında hepsi penisilin ile tedavi edildi. Ortalama tedavi süresi ilk bir ay parenteral olmak üzere toplam altı ay idi. Bir hasta primer hastalığı nedeni ile kaybedildi, 12 hastada tedavi başarılı idi.

Sonuç: Aktinomikoz çeşitli sistemleri tutabilen, kronik ve yavaş seyirli olması nedeniyle tanıda güçlüklerin olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Erken tanı ve uygun antibiyotik tedavisiyle başarılı sonuçlar alınmaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]