[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 187-194
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Tuz Kullanımı ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları
S. Utku UZUN, Caner ÖZDEMİR, Mehmet ZENCİR
Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Amaç: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencilerinin tuz kullanımı konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını saptamak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma PAÜ’de okuyan öğrenciler arasında yapılmıştır. Çalışmaya 384 öğrenci katılmıştır. Anketin ilk 17 soruluk kısmı sosyodemografik bilgiler, öğrencinin kendisi ve ailesi ile ilgili hastalık geçmişini sorgulayan sorular içerirken, öğrencilerin tuz ve iyotlu tuz ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını sorgulayan 19 soru anketin kalan kısmını oluşturmaktadır. Öğrencilerin tuz açısından riskli olduğu düşünülen davranışlarıyla ilgili (ev dışındaki mekânlarda yemek yeme sıklığı, tuzlu gıda tüketim sıklığı vs.) 14 soruya verdikleri cevaplar puanlanarak riskli tuz tüketimi davranış puanı (RTTDP) hesaplanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 22,4±3,2 olup %56’sı kız öğrencidir. Öğrencilerin %15,8’i fazla kilolu,%2,9’u obezdir. Öğrencilerin %26’sı sigara,%34,2’si alkol kullanmaktadır. Öğrencilerin %6’sının kronik hastalığı,%3,1’inin hipertansiyonu bulunmakta,%47,9’unun ailesinde hipertansiyon hastası vardır. Öğrencilerin %57,3’ü günlük tüketilmesi gereken tuz miktarını bilmediğini ifade ederken sadece %21,4’ü doğru bilmiştir. Öğrencilerin % 50,3’ü tuzu en fazla sofra tuzundan,%33,6’sı hazır gıdalardan aldığını; %16,1’i tuzun gıdalarda doğal olarak bulunduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin %37,6’sı peynir, tereyağı vb. gıda alımında tuz miktarına dikkat ettiğini, %36,5’i günlük tükettiği tuzun fazla olduğunu, %35,4’ü tuz kısıtlaması yaptığını, %60,5’i tuz kısıtlaması yapmak istediğini, %61,4’ü restoranda tuz kısıtlaması getirilmesini desteklediğini ve %66,9’u gıdalarda tuz miktarının derecesini gösteren renge dayalı etiketlerin olması ile gıda seçiminin etkileneceğini belirtmiştir. Öğrencilerin RTTD puan ortalaması 7,2±2,5 olup bağımsız değişkenlere göre karşılaştırıldığında erkeklerin kadınlara göre ve alkol kullananların kullanmayanlara göre daha fazla RTTDP’na sahip olduğu bulunmuştur (p<0,05).

Sonuç: Üniversite öğrencilerinin, tuz tüketimi ve ilgili sağlık sorunları hakkındaki bilgileri yetersiz ve riskli tuz tüketim davranışları yüksektir. Üniversite öğrencilerine yönelik tuz kullanımı ile ilgili bilgilendirme ve öğrencilerin tuz tüketimini kısıtlayıcı müdahalelere gereksinim vardır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]