[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 195-199
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ciddi Komorbiditesi olan Geriyatrik Akut Kolesistitli Hastalarda Perkütan Kolesistostominin Performansı
Hasan ERDEM1, Mehmet AZIRET2, Süleyman ÇETINKUNAR1, Kemal TEKESIN3, Savaş BAYRAK3, Hilmi BOZKURT1, Edip BAYRAK1, Oktay İRKÖRÜCÜ1
1Adana Numune Training and Research Hospital, General Surgery, Adana, Türkiye
2Sakarya University Faculty of Medicine, General Surgery, Sakarya, Türkiye
3İstanbul Training and Research Hospital, General Surgery, İstanbul, Türkiye

Amaç: Perkütan kolesistostomi (PK) yaşlı ve komorbiditesi yüksek akut kolesistitli (AK) hastalarda tedavi seçenekleri arasındadır. Ciddi komorbiditesi olan geriyatrik akut kolesistitli hastalarda PK’nin başarılı tedavi ve takibini sunmayı planladık.

Gereç ve Yöntem: 2011 Kasım ve 2014 Ekim arasında, 65 yaş üstü ve PK yapılan akut kolesistitli hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, kolesistostomi endikasyonu, eşlik eden hastalık, hastanede kalış süresi, takip süresi, işlem sonrası drenaj miktarı, kültür sonuçları, başarı oranı, işleme bağlı komplikasyonlar ve PK sonrası yapılan medikal ve cerrahi tedaviler kaydedildi.

Bulgular: Toplam 22 PK yapılan hasta çalışmaya dahil edildi ve çalışma hastane veri tabanı, hasta dosyaları ve ameliyat notları incelenerek retrospektif olarak yapıldı. Hastaların 9’u bayan, 13’ü erkekti ve ortalama yaş 76.5 yıldı. Ortalama takip süresi 28.2 ay, ortalama hastanede kalış süresi 7 gün (2-12) ve ortalama dren kalma süresi 31.2 (29.2-36.2) gündü. Hastaların takiplerinin sonunda 18 hastaya (% 82) kateterin çıkarılması dışında ek işlem yapılmazken, 4 hastaya (18%) ileri tedavi yapıldı.

Sonuç: Radder tarafından 1980 yılında PK işlemi ilk kez tariflenmesinden itibaren kullanımı giderek artmaktadır. Yüksek kardiyak ve pulmoner sorunları olan yaşlı hastaların tedavilerinde PK sıklıkla kullanılmaktadır. PK’ler yüksek riskli yaşlı hastalarda düşük maliyeti, hızlı etkili olması ve düşük komplikasyonlarıyla akut kolesistitli hastalarda, geçici veya kalıcı tedavi metodu olarak kullanılabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]