[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 204-208
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Monosit Sayısı Dekompanse Kalp Yetersizliğinde Belirteç midir?
Hakan GÜNEŞ1, Tarık KIVRAK1, Mustafa ADEM TATLISU1, Hakkı KAYA2, Dursun AKASLAN1, Mehmet Birhan YILMAZ2
1Sivas Numune Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Giriş: Çalışmanın amacı akut dekompanse kalp yetersizliği (ADKY) olan hastalarda kardiyovasküler mortalite ile monosit sayısı arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma kardiyolojiye ardışık başvurmuş 237 hasta içeren retrospektif kohort çalışmasıdır. Klinik takipler telefon görüşmesi veya hastanenin medikal kayıtlarından yapıldı.

Bulgular: Hastalar iki gruba ayrıldı: 1. Grup takipte veya hastanede yatışı sırasında ölenlerden, 2. grup yaşayan hastalardan oluşturuldu. İki grup arasında monosit yüzdesi ve sayısı arasında anlamlı farklılık vardı (p=0.003; p=0.006, sırasıyla). ROC eğrisi ile değerlendirildi (AUC=0.618, %95 GA:0.544-0.693, p=0.003).

Sonuç: Monosit ile ilişkili sitokinler ADKY de önemli rol oynarlar. Çalışmamız monositlerin ADKY olan hastalarda mortalitenin bağımsız prediktörü olabileceği, ucuz ve kolay ulaşılabileceğini gösterdi. Bununla birlikte geniş çaplı ve çok merkezli çalışmalar ile bulgular desteklenmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]