[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 081-085
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Vücut Kitle İndeksi İle Koroner Arterlerin Kalsiyum İndeksi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Mustafa KOÇ1, İhsan SERHATLIOĞLU2, Nevzat GÖZEL3, Selami SERHATLIOĞLU1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada vücut kitle indeksi (VKİ) ile koroner arter kalsiyum skoru (KAKs) arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Anabilim Dalımızda 1 Mart 2014 ile 1 Şubat 2016 tarihleri arasında çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) ile koroner anjiyografi yapılmış olgulara ait hastane dosyaları ve kayıtları retrospektif olarak incelendi. Diyabet, hipertansiyon malignite, kronik hastalığı olanlar ve sigara içenler çalışmaya dahil edilmedi. Olgular VKİ’sine göre beş gruba ayrıldı. Agatston’un kalsiyum skorlaması kullanılarak her bir olgunun koroner arter kalsiyum skorları tek tek hesaplandı. Verilerin istatistiksel analizi için, gruplar arası farklılıklar tek yönlü varyans analizi, VKİ ile KAKs arasındaki ilişki için regresyon analizi kullanıldı.

Bulgular: Tüm hastalar, VKİ’lerine göre 5 gruba ayrıldı. Grup 1’in kalsiyum skoru ortalaması; 0.62±0.15, grup 2’nin 21±3, grup 3’ün 126±25, grup 4’ün 340±17 ve grup 5’in de 887±32 olarak bulundu. VKİ ile KAKs arasında, grup 3,4 ve 5’ te anlamlı pozitif korelasyon vardı (Grup 3 r=0.34, Grup 4 r=0.62, Grup 5 r=0.53, p<0.05).

Sonuç: VKİ ile KAKs arasında; VKİ arttıkça KAKs’nun da belirgin bir şekilde arttığını gösteren ilişki tespit edildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]