[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 167-176
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sağlık Çalışanlarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi
Aygül YANIK1, Nalan Hakime NOĞAY2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi, İstanbul, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik, Kayseri, Türkiye

Amaç: Çalışmada, demografik değişkenler açısından kamu sağlık kurumları çalışanlarının sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel, tanımlayıcı ve çıkarımsal nitelikteki bu çalışma, Türkiye’de Kırklareli ili merkezinde bulunan dört kamu sağlık kuruluşu çalışanları üzerine yapıldı. Veriler anket formu ile toplandı. Çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 312 çalışana anket uygulandı. Eksiksiz yanıtlanan 306 anket değerlendirmeye alındı. Verilerin analizinde SPSS for Windows 17.0 paket programı kullanıldı.

Bulgular: Çalışanların %69,3’ünün kadın, %76,5’inin evli, %70,8’inin üniversite mezunu ve %35,3’ünün hiç egzersiz yapmadığı belirlendi. Çalışanların sağlıklı davranış puanları incelendiğinde; aldıkları en yüksek puan ortalaması manevi gelişim (26,960±4,529) ve en düşük puan ortalaması fiziksel aktivite (16,075±4,630) davranışıdır. Çalışanların yaş, medeni durum, çalışma statüsü, unvan, kurum, mesleki deneyim, kurum deneyimi, çalışılan birim, gelir, egzersiz durumu, yaşanılan ev grupları ile sağlıklı davranış puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu.

Sonuç: Demografik değişkenlerin kamu sağlık çalışanları sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkilediği belirlendi. Ayrıca çalışanların sağlıklı davranışlarının orta düzeyde (130,228±19,122) olduğu görüldü.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]