[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 181-186
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Altmışbeş Yaş Üstü Kadınlarda Aleksitimi
Çağla YİĞİTBAŞ
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye

Amaç: Yaşlılık döneminde aleksitimi, kişilerin sağlık ve sosyal durumlarına etkili olabilen önemli bir kavramdır. Bu çalışmada Gümüşhane İl Merkezinde evde yaşayan 65 yaş üstü kadın yaşlıların aleksitimi özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma kesitsel tiptedir ve veriler gönüllü katılım esasına göre toplanmıştır. Örnekleme alınan yaşlılara, içerisinde Toronto Aleksitimi Ölçeği-20 (TAÖ-20)’nin de yer aldığı bir anket yüz yüze görüşme ile uygulanmıştır. Sonuçlar istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan yaşlıların yaş ortalaması 73.96±6.77’dir. Yaşlıların TAÖ-20 puan ortalaması 50.28±9.51’dir. Genel-fiziksel-zihinsel-duygusal ve sosyal sağlık düzeylerinde kötü sağlık algısına sahip olmanın, yakınlarıyla kötü ilişkiye sahip olmanın, herhangi bir kronik hastalığa ve engele sahip olmayanların ve kişisel bakımını yapamayanların TAÖ-20 puan ortalamasını arttırdığı saptanmıştır (p<0.05). Hayatı boyunca herhangi bir şiddet türüne maruz kalmış olanların şiddet görmeyenlere, aile içinde kendini ifade edemeyenlerin ya da kısmen ifade edenlerin böyle bir sorun yaşamayanlara göre aleksitimi toplam puanları daha yüksek bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Araştırmadaki yaşlıların aleksitimi puanı ölçek ortalamasının altında olarak değerlendirilmiştir. Kadın yaşlılarda aleksitimiyi etkileyen faktörlere yönelik iyileştirici yönde çalışmalar planlanmalı ve uygulanmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]