[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 006-013
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mide Kanseri Gelişiminde Duodenogastrik Reflünün Rolü: Siklooksijenaz-2 İnhibitörlerinin ve Balın Önleyici Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması
Sebahattin DESTEK1, Vahit Onur GÜL2, Yersu KAPRAN3, Emre BALIK4, Dursun BUĞRA4, Ali AKYÜZ4
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Edremit Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Balıkesir, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Gastroenterostomi deneysel modeli ile duodenogastrik reflü oluşturulan sıçanlarda mide mukozasında metaplazi, displazi ve adenokarsinom döngüsünün siklooksijenaz-2 (COX-2) inhibitörü ve polifloral bal ile ne düzeyde engellendiğini histopatolojik ve immünohistokimyasal parametrelerle karşılaştırmalı olarak araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışma kontrol grubu, COX-2 grubu ve bal grubu olmak üzere toplam 3 grupa ayrılarak gerçekleştirildi. Her bir deneğe gastro-jejunostomi deneysel modeli yapıldı. Kontrol grubuna sadece standart rat yemi ve musluk suyu içirildi. COX-2 grubuna orogastrik yolla 5 mg/kg/gün meloksikam verildi. Bal grubuna orogastrik yolla 5 ml/kg/gün polifloral bal yedirildi. Her üç gruptaki ratlar ameliyattan 40 hafta sonra yüksek doz dietil eter inhalasyonu ile sakrifiye edildiler. Deneklerin mide ve anastomoz bölgesi mukozaları hemotoksilen-eozin (H-E) boyaması ile histopatolojik olarak ve COX-2 protein antikorları ve p53 protein antikorları ile immünohistokimyasal olarak incelendi.

Bulgular: Histopatolojik ve immünohistokimyasal inceleme sonrasında kontrol grubunda 3 denekte (%30) anastomoz bölgesinde adenokarsinom geliştiği saptandı. COX grubunda 2 denekte (%22) anastomoz bölgesinde adenokarsinom geliştiği saptandı. Bal grubunda hiçbir denekte adeno-karsinom gelişmedi. Bu verilere karşın, gruplar arasında anlamlı bir istatistiksel farklılık elde edilemedi.

Sonuç: Duodenogastrik reflü içerdiği safra ve pankreas ekzokrin salgısı ile midede karsinojen etki göstermektedir. Deneysel çalışmamızın sonucuna göre polifloral bal bu karsinojen etkiyi ve kanser oluşumunu, selektif COX-2 inhibitörlerine göre daha güçlü bir şekilde engellemektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]