[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 706-711
[ English ]
GENÇ ERİŞKİNLERDE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE BİYOELEKTRİK İMPEDANS ANALİZİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ramis ÇOLAK1, Oğuz ÖZÇELİK2, Muammer ASLAN2, Mete ÖZCAN3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, ELAZIĞ
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı,
3 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi,Biyofizik Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Sağlıklı genç erişkinlerde, vücut kitle indeksi (VKİ) ve biyoelektrik impedans analiz (BIA) yöntemleri ile vücut yağ durumunun değerlendirilerek iki yöntemin etkinliklerinin ölçülmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada yaş ortalaması 20.3±1.2 olan, 246 (171 erkek, 75 kız) öğrencinin vücut kompozisyonları VKİ ve BIA yöntemleri ile ölçülerek değerlendirildi.

Bulgular: Cinsiyetlerine göre VKİ’leri erkeklerin 12 tanesinde (%7) <18.5 kg/m2, 137 tanesinde (%80.2) 18.5-24.9 kg/m2, 21 tanesinde (%12.3) 25-29.9 kg/m2, ve 1 tanesi de (%0.5) ise >30 kg/m2 idi. Kadınların ise 9 tanesinde (%12) <18.5 kg/m2, 61 tanesinde (%81.4) 18.5-24.9 kg/m2, 4 tanesinde (%5.3) 25-29.9 kg/m2, ve 1 tanesinde (%1.3) ise >30 kg/m2 idi. Vücut yağ yüzdeleri ise: erkeklerin 114 tanesi (%66.8) normalin altı, 51 tanesi (%29.9) sağlıklı, 4 tanesi (%2.2) fazla yağlı, 2 tanesi (%1.1) obez grupta idi. Kadınların ise 35 tanesi (%46.7) normal altı, 38 tanesi (%50.7) sağlıklı, 1 tanesi (%1.3) fazla yağlı grupta, 1 tanesi (%1.3) obez grupta yer aldı.

Sonuç: Gençlerde VKI kullanılması kişilerin yağ durumunu değerlendirmede yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle vücut kompozisyonunun belirlenmesinde BIA yapılması gereklidir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]