[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 022-025
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Maküla Deliği Cerrahisi Sonrası Mikroperimetri İle Ölçülen Retinal Sensitivitenin Ganglion Hücre Tabakası İle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Uğur ÜNSAL1, Ömer KARTI2, Duygu ER3, Eyyüp KARAHAN4
1Batıgöz Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
2Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
3Sorgun Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
4Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı idiyopatik maküler delikli (İMD) gözlerde iç limitan membran (İLM) soyulması ile vitrektomi sonrası maküler ganglion hücre kompleksinin kalınlığı ve retina duyarlılığı arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Gereç ve Yöntem:İLM soyulması ve vitrektomi ile tedavi edilmiş 18 hastanın 18 gözü geriye dönük incelendi. İLM'yi daha görünür kılmak için intravitreal bir Brilliant blue G enjeksiyonu uygulandı. Vitrektomiden sonra 3.ayda optik koherens tomografi ile ganglion hücre kompleksi (GHK) kalınlığı ve mikroperimetre ile ölçülen retina duyarlılığı tespit edildi.

Bulgular: Tüm gözlerde maküla deliği ilk ameliyattan sonra kapandı. Retinal duyarlılıkta azalma tüm maküler kadranlarda GHK kalınlığında azalma ile ilişkili idi. Buna ek olarak, alt kadranlarda GHK kalınlığı üst kadranlardan daha inceydi ve retinal duyarlılık alt kadranlarda üst kadranlardan daha düşük idi.

Sonuç: İMD için İLM soyulması ile vitrektomi sonrası 3.ayda GHK kalınlığı, santral 10 derecede retina duyarlılığı ile korele olmasına rağmen bu korelasyon istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bulgularımızı doğrulamak için daha fazla sayıda katılımcı ve daha uzun takip içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]