[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 026-030
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yüksek Miyop Hastalarda Fotorefraktif Keratektomi Cerrahi Sonuçları
Pınar KÖSEKAHYA1, Mehtap ÇAĞLAYAN2, Betül Seher UYSAL3, Özge SARAÇ4, Nurullah ÇAĞIL3
1Ulucanlar Göz Hastanesi, Göz Kliniği, Ankara, Türkiye
2Mardin Devlet Hastanesi, Göz Kliniği, Mardin, Türkiye
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı yüksek miyopik gözlerde ekzimer lazer fotorefraktif keratektomi (PRK) sonuçlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Ameliyat öncesi sferik eşdeğeri (SE) -7,00 ile -13,00 D arası olup PRK uygulanan 58 hastanın 58 gözüne ait veriler retrospektif olarak incelendi. Hastalara ait ameliyat öncesi ve sonrası en son vizite ait ortalama sikloplejik sferik ve silendirik değerler, SE, düz ve dik keratometri (K1 ve K2) değerleri, santral kornea kalınlığı (SKK), düzeltilmemiş görme keskinliği (DGK) ve düzeltilmiş en iyi görme keskinliği (DEGK) değerleri karşılaştırıldı. Korneal haze 0’dan 4’e kadar evrelenerek incelendi. Cerrahi güvenirlik ve etkinlik hesaplandı.

Bulgular: Hastaların ortalama takip süresi 17,4±2,4 (6-48) ay idi. 39 (%67,2) göze cerrahi sırasında %0.02 Mitomisin C uygulandı. Ortalama sferik ve silindirik değerler ve SE sırasıyla ameliyat öncesinde -8,4±1,8 D, -1,8±1,3 D ve -9,3±1,7 D ve ameliyat sonrası en son vizitte -0,3±1,2 D, -0,4±0,7 D ve -0,6±1,3 D idi (tüm değerler için p <0,001). Ameliyat öncesi ve sonrası DGK ve DEGK değerleri incelendiğinde ameliyat sonrasında her ikisinde de anlamlı artış vardı (her iki değer için p <0,001). En son vizitte 5 (%8,6) gözde evre 1, 3 (%5,1) gözde evre 2 haze mevcuttu. Hiçbir gözde cerrahi sırasında ve sonrasında korneal haze dışında herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Güvenirlik indeksi 1,33 ve etkinlik indeksi 1,07 idi.

Sonuç: Yüksek miyop hastalarda refraksiyonu düzeltmek için uygulanan PRK tedavisi etkili ve güvenilir bir yöntemdir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]