[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-036
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yerel Halk ve Suriyeli Mültecilerin Stresle İlişkili Dermatolojik ve Psikiyatrik Hastalık Prevalansları: Güneydoğu Anadolu'da Kesitsel Bir
Asude KARA1, Ümit Sertan ÇÖPOĞLU2, Yavuz YEŞİLOVA3, Emine Tuğba ALATAŞ4, Aslı AKIN BELLİ1, Metin PIÇAKÇIEFE5
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Muğla, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
3Özel Lokman Hekim Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Van, Türkiye
4Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye
5Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye

Amaç: Çok sayıda Suriye'li mülteci Türkiye'de yaşamasına rağmen bu mültecilerin dermatolojik sorunlarını gösteren çalışmalar az sayıdadır. Bu çalışma ile Suriye sınırındaki d ermatoloji kliniğinde Suriye'li mülteciler ve yerel halkın, stres ile ilişkili dermatolojik ve psikiyatrik hastalıklarının incelemesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Mayıs ve Ağustos 2013 tarihleri arasında akne vulgaris, alopesi areata, psoriasis, pruritus, seboreik dermatit ve ürtiker tanısı konulan 48 Suriyeli mülteci ve 118 yerel halk üzerinde kesitsel bir çalışma yürütüldü. Katılımcıların sosyo-demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Bütün hastalar tek bir psikiyatrist tarafından muayene edildi.

Bulgular: Yüz on altı katılımcının 72'sinde akne vulgaris, 27'sinde psoriasis, 24'ünde pruritus, 18'inde seboreik dermatit, 14'ünde alopesi areata ve 11'inde ürtiker mevcuttu. Bu hastaların %47'sinde en az bir psikiyatrik bozukluk mevcut olup %31.3'ünde anksiyete bozukluğu, %7.2'sinde duygu durum bozukluğu ve %8.4'ünde anksiyete duygu durum bozukluğunun ikisi de bulunmaktaydı. Mülteciler ve yerel halk arasında genel psikiyatrik bozukluklar ve major depresyon prevalansı anlamlı olarak farklı değil iken, post travmatik stres bozukluğu mültecilerde anlamlı olarak yüksek saptandı.

Sonuç: Psikiyatrik bozukluklar ve deri hastalıkları hem mülteci hem de yerel halkta oldukça yüksek olmakla beraber post travmatik stres bozukluğu mültecilerde daha fazla gözükmekteydi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]