[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2019, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-041
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Harran Tıp Fakültesi Epilepsi Polikliniğinde Takipli Semptomatik Epilepsi Hastalarının Demografik, Klinik Bulguları ve Prognozu
Özlem UZUNKAYA ETHEMOĞLU1, Mehtap KOCATÜRK1, Kadri Burak ETHEMOĞLU2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Tür

Amaç: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Epilepsi Polikliniği’inden takipli semptomatik epilepsili hasta grubunun demografik ve klinik özellikleri incelendi ve epilepsi polikliniğinde düzenli takibin prognoz üzerindeki etkinliği araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Epilepsi Polikliniğinde Eylül 2015– Haziran 2016 tarihleri arasında takip edilen 210 hasta retrospektif olarak değerlendirildi ve öyküsünde semptomatik epilepsi düşünülen ve beraberinde beyin görüntülemesinde nöbet geçirme riskini artıran yapısal lezyonu olan 44 hasta çalışmaya alındı.

Bulgular: Hastaların 5’i (%11.4) kortikal gelişimsel malformasyon, 3‘ü (%6.8) nörokütanöz sendrom, 5’i (11.4) tümör, 10’u (%22.7) kafa travması, 10’u (%22.7) perinatal hasar, 8’i (%18.2) ensefalomalazi, 2’si (%4.5) ensefalit sekeli, 1’i (%2.3) mesial temporal skleroz hastası idi. Epilepsi polikliniğimize başvurduğunda 10 hastanın nöbetleri kontrol altındaydı. Nöbetleri kontrol altında olmayan 34 (%81.8) hastanın tedavisinde değişiklik yapıldı. Bunların 21’i (%47.7) sadece ilaç doz artışı, 7’si (%15.9) hem yeni ilaç eklenmesi hem de mevcut antiepileptik doz artışı, 6‘sı (%13,6) sadece yeni ilaç eklenmesi şeklindeydi. Takiplerinde 12 hastada nöbet kontrolü, 12 hastada nöbet sıklığında %50’den fazla azalma, 7 hastada %50’den az azalma gözlendi. Bir hastada ise değişiklik olmadı. Onbeş (%34.1) hasta dirençli epilepsi olarak değerlendirildi.

Sonuç: Tedaviye dirençli epilepsisi olan semptomatik epilepsi hastalarında epilepsi polikliniğinden düzenli takibin ve ilaç tedavisinin düzenlenmesinin nöbet kontrolü üzerine olumlu etkileri vardır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]